จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ491.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ215.04ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์10,508.883,230.8069.3 %5.081.0765.4919.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,629.7111,991.83-3.1 %0.064.1454.8914.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ไม่ครบ11,402.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ344.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,347.581,591.0052.5 %5.0786.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์59,388.5433,585.6843.4 %5.04,456.471,519.7765.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโกไม่ครบ391.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,596.252,004.0056.4 %5.01,299.81930.7828.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,097.171,036.0066.6 %5.0350.8235.8189.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,232.921,013.0068.7 %5.0786.38174.7977.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,320.413,496.9634.3 %5.02,058.061,623.9121.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,628.063,363.00-28.0 %0.0667.71231.9265.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,928.794,237.4914.0 %5.01,492.933,395.11-127.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์3,739.403,765.00-0.7 %0.0778.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ18,264.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,938.646,919.800.3 %0.52,635.00542.4579.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,865.801,462.0162.2 %5.0938.49414.7455.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)14,281.927,894.1244.7 %5.05,573.852,266.8359.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ37.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,763.591,454.1361.4 %5.0791.55258.8267.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,144.83343,280.88-4,704.6 %0.01,908.321,628.9014.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ7,063.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,020.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,477.7811,477.15-77.2 %0.01,597.7196.0094.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,307.971,097.0074.5 %5.01,014.56275.3172.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,886.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5995.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ2,675.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ289.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ3,334.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ543.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,867.094,281.00-10.7 %0.0957.53103.8689.2 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์72,620.0711,812.0083.7 %5.0871.04249.6671.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์378,320.1322,215.7994.1 %5.0903.55672.9825.5 %5.0
รจก.นครสวรรค์ ไม่ครบ60,912.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ921.24ประเมินไม่ได้0.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 11,857.9711,192.005.6 %2.5618.77506.4818.1 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์ไม่ครบ4,072.51ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,741.851,053.0061.6 %5.0333.6388.6473.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ2,169.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ332.51ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์25,532.8919,614.0023.2 %5.01,843.80139.9992.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,965.502,044.0031.1 %5.01,190.74404.3466.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์2,709.846,150.60-127.0 %0.01,152.360.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,819.242,886.5024.4 %5.0976.52439.4655.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 231,513.828,599.0172.7 %5.01,239.87809.4034.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 396,422.0112,890.0086.6 %5.01,702.34893.0047.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)22,197.289,806.6855.8 %5.03,881.5448.1698.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,535.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5291.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์75,885.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,849.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ไม่ครบ14,254.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์129,191.0260,919.0052.8 %5.01,087.29581.5146.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์24,211.4632,000.01-32.2 %0.0919.532,348.12-155.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,127.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,025.5720,620.98-87.0 %0.02,222.452,621.55-18.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,336.3219,267.48-86.4 %0.04,043.21233.6394.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 28,336.7121,432.0024.4 %5.01,243.42712.5442.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,339.701,057.0068.4 %5.01,197.29384.1067.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,987.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์34,129.3940,325.99-18.2 %0.04,651.252,226.7752.1 %5.0
รวม 1,054,336 751,067 0.00 % 57,539 26,982 0.00 %