จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,130.42491.0077.0 %5.0263.99215.0418.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์10,508.883,230.8069.3 %5.081.0765.4919.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,629.7111,991.83-3.1 %0.064.1454.8914.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,308.5911,402.99-114.8 %0.01,223.75344.3471.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,347.581,591.0052.5 %5.0786.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์59,388.5429,319.3850.6 %5.04,456.472,908.3834.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,114.121,871.9239.9 %5.0709.86657.087.4 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,866.861,819.9236.5 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,784.99461.0083.4 %5.0379.70190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,478.24547.0077.9 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,478.00391.0084.2 %5.0260.22133.0048.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,596.252,004.0056.4 %5.01,299.81930.7828.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,097.171,036.0066.6 %5.0350.8235.8189.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,232.921,013.0068.7 %5.0786.38174.7977.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,527.083,687.5033.3 %5.01,851.272,818.83-52.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,320.413,496.9634.3 %5.02,058.061,623.9121.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,658.063,363.00-26.5 %0.0667.71231.9265.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,928.794,237.4914.0 %5.01,489.971,029.5230.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,428.723,765.0030.6 %5.01,147.69356.1969.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,932.7618,264.00-83.9 %0.01,775.21473.0073.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,938.646,919.800.3 %0.52,635.00542.4579.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)85,136.046,291.0092.6 %5.04,616.78333.5192.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,865.801,462.0162.2 %5.0938.51414.7455.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)14,281.927,894.1244.7 %5.05,573.852,266.8359.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,680.881,019.0072.3 %5.0976.5437.5296.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,273.211,454.1355.6 %5.0791.55258.8267.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,751.782,847.1024.1 %5.0995.55599.1839.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์8,991.6034,328.87-281.8 %0.01,908.321,628.9014.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,358.965,832.0048.7 %5.03,866.14350.9390.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,753.547,063.858.9 %4.02,478.801,020.3058.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,477.7811,477.15-77.2 %0.01,302.3296.0092.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,307.971,097.0074.5 %5.01,014.56275.3172.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,886.771,861.2952.1 %5.0995.54291.6670.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์4,911.932,675.0045.5 %5.01,223.73289.5276.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,863.813,334.0031.5 %5.01,337.85543.6859.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์4,046.314,281.00-5.8 %0.0957.53103.8689.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์378,320.1322,215.7994.1 %5.0903.55672.9825.5 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์72,620.0711,812.0083.7 %5.0871.04249.6671.3 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 80,024.6060,912.0023.9 %5.01,501.30921.2438.6 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 11,918.4511,192.006.1 %3.0618.77506.4818.1 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,454.254,072.51-65.9 %0.0352.252.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,741.851,053.0061.6 %5.0577.2088.6484.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,217.262,169.0032.6 %5.0900.47332.5163.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์25,532.8919,614.0023.2 %5.01,843.80139.9992.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,965.502,044.0031.1 %5.01,190.74404.3466.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์2,963.586,150.60-107.5 %0.01,152.36666.9742.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,511.471,789.1849.0 %5.0900.46235.5173.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,819.242,886.5024.4 %5.0976.52439.4655.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์39,879.125,095.5087.2 %5.01,204.76125.2189.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 132,372.8017,884.2744.8 %5.01,364.211,195.1912.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 231,513.828,599.0172.7 %5.01,300.09809.4037.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 396,422.0112,890.0086.6 %5.01,702.34893.0047.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)22,197.289,806.6855.8 %5.03,881.5448.1698.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,535.834,202.4035.7 %5.0291.93210.4727.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์97,204.1690,242.007.2 %3.51,849.171,606.3413.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์21,414.5914,254.0133.4 %5.01,050.671,493.25-42.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์129,191.0260,919.0052.8 %5.01,087.29581.5146.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์24,211.4632,000.01-32.2 %0.0919.532,348.12-155.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์72,451.0419,227.0073.5 %5.0865.45953.80-10.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย47,872.0216,308.0065.9 %5.0817.291,127.65-38.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,025.5720,620.98-87.0 %0.02,222.452,621.55-18.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,336.3219,267.48-86.4 %0.04,043.21233.6394.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 28,336.7121,432.0024.4 %5.01,243.42712.5442.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,339.701,057.0068.4 %5.01,197.29384.1067.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์137,722.3478,435.0043.0 %5.02,123.021,987.706.4 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,760.022,196.7741.6 %5.0976.54694.0728.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,981.941,513.0049.3 %5.0634.25660.41-4.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์34,129.3932,777.004.0 %2.04,651.252,226.7752.1 %5.0
รวม 1,771,272 818,460 53.79 % 97,118 47,232 51.37 %