จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,544.09938.0063.1 %5.0452.83116.2474.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,367.033,407.0022.0 %5.0681.02236.3065.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบ1,320.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี13,802.4710,974.0020.5 %5.02,356.99759.5367.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,931.44441.0088.8 %5.0226.1029.4587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,742.31297.0092.1 %5.0236.1453.2677.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,654.47601.0089.4 %5.0240.5362.4874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน3,829.46283.0092.6 %5.0159.480.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,927.64318.0091.9 %5.0197.0360.9569.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,822.56297.0092.2 %5.0138.590.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,892.49423.0089.1 %5.0524.0990.0582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,869.99524.0086.5 %5.0346.9369.1380.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,242.284,831.07-13.9 %0.01,004.34963.344.1 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,482.881,747.0073.1 %5.01,061.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,206.12519.0083.8 %5.0926.98482.8747.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี3,910.11652.0083.3 %5.0642.96323.1149.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี8,305.311,027.8087.6 %5.02,316.391,033.6055.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี4,935.203,825.6222.5 %5.0689.86706.58-2.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,178.872,484.1040.6 %5.01,194.441,357.12-13.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี7,223.912,514.8165.2 %5.01,012.01211.8779.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี7,800.878,510.47-9.1 %0.01,311.37223.4583.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,475.431,755.0067.9 %5.0757.57799.72-5.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี5,267.63899.0082.9 %5.0776.0936.8495.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,771.27518.0086.3 %5.0585.94389.5633.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,161.962,946.706.8 %3.0757.05287.3262.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี8,760.822,280.0074.0 %5.01,275.602,423.05-90.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,866.793,120.0035.9 %5.01,099.37767.6030.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,051.098,225.799.1 %4.51,798.7365.3196.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ478.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,417.421,402.0059.0 %5.0833.14285.1165.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี2,946.421,450.1350.8 %5.0825.23447.6445.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,488.451,603.0035.6 %5.0528.880.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,461.381,600.0084.7 %5.01,017.43326.8067.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี28,784.8223,383.0018.8 %5.0724.53701.943.1 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,226.10518.0083.9 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,167.34798.0074.8 %5.0634.42258.3859.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี13,484.92948.0093.0 %5.05,149.77214.1695.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,433.274,310.4133.0 %5.01,289.5266.2194.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2ไม่ครบ12,408.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,129.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 137,920.6510,006.9073.6 %5.0937.73750.8119.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี4,817.933,500.8027.3 %5.0287.17108.3162.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี56,419.1056,224.000.3 %0.51,245.25861.0230.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี33,060.8235,564.01-7.6 %0.0833.771,969.43-136.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี10,200.6014,988.15-46.9 %0.01,838.191,440.4121.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,108.431,356.0067.0 %5.0845.14478.2943.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,525.75977.0072.3 %5.0509.87189.0862.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 368,488 222,989 39.49 % 39,942 19,650 50.80 %