จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,611.80938.0064.1 %5.0452.83116.2474.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,543.263,407.0025.0 %5.0681.02236.3065.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,081.331,320.0057.2 %5.0700.040.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี14,169.8410,974.0022.6 %5.02,356.99759.5367.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,709.81601.0089.5 %5.0240.5362.4874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,001.34283.0092.9 %5.0197.510.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,032.18318.0092.1 %5.0197.0360.9569.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,924.30297.0092.4 %5.0138.590.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,996.09423.0089.4 %5.0524.0990.0582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,972.99524.0086.8 %5.0346.9369.1380.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,036.08441.0089.1 %5.0226.1029.4587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,841.92297.0092.3 %5.0236.1453.2677.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,338.334,831.07-11.4 %0.01,004.29963.344.1 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,655.431,747.0073.8 %5.01,061.331,083.19-2.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,291.45519.0084.2 %5.0926.98482.8747.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,014.18652.0083.8 %5.0642.96323.1149.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี8,526.361,027.8087.9 %5.02,316.391,033.6055.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,066.553,825.6224.5 %5.0689.86706.58-2.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,290.092,484.1042.1 %5.01,194.441,357.12-13.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี7,416.182,514.8166.1 %5.01,012.01211.8779.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,008.508,510.47-6.3 %0.01,311.37223.4583.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,775.961,755.0069.6 %5.0757.57799.72-5.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี5,407.83973.0082.0 %5.0776.0951.1993.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,871.65518.0086.6 %5.0585.94389.5633.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,336.182,946.7011.7 %5.0795.08287.3263.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี8,994.002,280.0074.6 %5.01,275.602,423.05-90.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,996.323,120.0037.6 %5.01,099.37767.6030.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,765.00936.0075.1 %5.0795.11239.4769.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,291.998,225.7911.5 %5.01,798.7365.3196.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี10,806.811,426.0086.8 %5.0757.08115.9084.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,433.811,777.0048.2 %5.0833.15364.4856.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,508.381,402.0060.0 %5.0833.14285.1165.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,446.281,450.1357.9 %5.0825.23447.6445.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี7,255.861,603.0077.9 %5.0306.920.9599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,739.821,600.0085.1 %5.01,017.43326.8067.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี29,550.9623,383.0020.9 %5.0724.53701.943.1 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,311.97518.0084.4 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,251.64798.0075.5 %5.0634.42258.3859.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี13,843.83948.0093.2 %5.05,149.77214.1695.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี4,925.643,948.0119.8 %5.0852.16331.1061.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี5,349.721,312.0075.5 %5.0795.11214.9873.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,604.504,310.4134.7 %5.01,289.5266.2194.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 138,929.9410,006.9074.3 %5.0937.73750.8119.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 210,028.8012,408.00-23.7 %0.01,597.291,129.9029.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี4,946.173,500.8029.2 %5.0287.17108.3162.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี57,920.7556,224.002.9 %1.01,245.25861.0230.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี33,940.7735,564.01-4.8 %0.0833.771,969.43-136.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี19,803.569,046.5454.3 %5.0666.13655.021.7 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี10,472.1014,988.15-43.1 %0.01,838.191,440.4121.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,217.781,356.0067.9 %5.0845.14476.3943.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,619.59977.0073.0 %5.0509.87189.0862.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี16,610.3010,664.0035.8 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 461,486 265,900 42.38 % 52,231 25,465 51.25 %