จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,559.18442.0082.7 %5.0510.42176.0365.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชรไม่ครบ4,507.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ1,466.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ114.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร15,522.237,568.0051.2 %5.01,860.57914.8550.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,212.941,140.0078.1 %5.0409.9944.4789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,855.07790.0083.7 %5.0448.4959.6386.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,064.78449.0089.0 %5.0341.83117.5565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,860.51344.0091.1 %5.0253.3161.6575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,973.23668.0083.2 %5.0303.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,821.80371.0090.3 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,761.74386.0089.7 %5.0383.7471.7081.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,249.705,582.45-31.4 %0.01,233.031,373.57-11.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 4ไม่ครบ27,478.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ2,549.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ455.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,439.801,621.6052.9 %5.01,016.0071.7792.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,909.56354.0081.5 %5.068.9238.2944.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,854.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5643.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ2,311.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร12,804.5111,362.0011.3 %5.02,200.393,162.20-43.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,408.121,621.0084.4 %5.0776.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ2,480.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,620.171,938.0058.1 %5.01,156.98398.1865.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,888.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร7,488.722,292.0069.4 %5.0700.5997.8486.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร10,425.602,458.0076.4 %5.0757.64615.3218.8 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,638.22669.0074.6 %5.0548.4642.7892.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,330.251,212.0063.6 %5.0833.710.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,721.77751.0072.4 %5.0586.50352.4439.9 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,701.063,709.8221.1 %5.01,156.97527.8454.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,177.331,312.0058.7 %5.0776.65251.2367.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,532.244,843.70-37.1 %0.0954.32102.2089.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)ไม่ครบ7,853.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ785.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ467.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร30,924.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,215.5812,666.7726.4 %5.01,876.352,008.37-7.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,167.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5776.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 215,301.144,578.9270.1 %5.02,306.871,464.4536.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,764.55670.0075.8 %5.0605.51289.6552.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร18,753.975,922,086.00-31,477.8 %0.05,855.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 177,114 5,991,887 0.00 % 21,559 12,245 0.00 %