จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,578.87442.0082.9 %5.0510.42176.0365.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,346.684,507.2046.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,931.051,750.0040.3 %5.0529.51213.7559.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,669.721,466.0060.1 %5.0757.64114.8484.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,814.103,757.7968.2 %5.02,069.75931.0055.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,253.041,140.0078.3 %5.0409.9944.4789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,892.41790.0083.9 %5.0448.4959.6386.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,096.05449.0089.0 %5.0341.83117.5565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,890.21344.0091.2 %5.0253.3161.6575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,003.80668.0083.3 %5.0303.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,856.00392.9489.8 %5.0379.4876.5679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,851.20371.0090.4 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,790.67386.0089.8 %5.0383.7471.7081.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,286.815,582.45-30.2 %0.01,233.031,373.57-11.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,332.051,520.0064.9 %5.01,271.07980.4022.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,236.171,188.0063.3 %5.0795.66255.2767.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 429,517.7427,478.386.9 %3.05,928.685,800.702.2 %1.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,653.271,484.0044.1 %5.0548.30623.20-13.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,166.473,055.0040.9 %5.01,315.16811.3038.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,219.434,549.00-105.0 %0.0600.69455.6624.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,030.841,552.0069.2 %5.01,575.321,254.0020.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,570.152,205.0051.8 %5.01,328.12660.3050.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร10,242.9224,100.00-135.3 %0.05,808.10228.9596.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,466.261,621.6053.2 %5.01,016.0071.7792.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,924.24354.0081.6 %5.068.9238.2944.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,401.92491.0085.6 %5.0871.7443.6695.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,876.59537.0081.3 %5.0643.55328.4449.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,346.422,311.9930.9 %5.0525.40447.7114.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,009.535,850.00-16.8 %0.01,271.07228.0082.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,821.796,182.00-61.8 %0.01,042.88712.5031.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,488.92915.0073.8 %5.0833.71612.7526.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร15,509.8215,421.890.6 %0.52,088.76381.3581.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร12,903.0111,362.0011.9 %5.02,200.393,162.20-43.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,488.181,621.0084.5 %5.0776.66571.2026.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,286.562,480.0024.5 %5.0814.70459.8043.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,655.711,938.0058.4 %5.01,156.98398.1865.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,918.731,482.4062.2 %5.01,042.87383.2963.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร7,546.332,292.0069.6 %5.0700.5997.8486.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร10,505.792,458.0076.6 %5.0757.64615.3218.8 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 66,200.5140,384.0039.0 %5.01,318.75627.5052.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,658.51669.0074.8 %5.0548.4642.7892.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,355.871,212.0063.9 %5.0833.710.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,742.70751.0072.6 %5.0586.50352.4439.9 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,737.223,709.8221.7 %5.01,156.97527.8454.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,201.771,312.0059.0 %5.0776.65251.2367.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,559.423,544.950.4 %0.5954.32102.2089.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 123,752.3712,411.1847.7 %5.01,635.45467.2071.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 211,710.5811,770.00-0.5 %0.01,778.01954.5646.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)149,194.137,853.5994.7 %5.02,793.41785.3471.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร775.245,100.00-557.9 %0.0283.08465.50-64.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร68,404.5564,745.005.3 %2.51,510.611,318.3512.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร21,788.571,570.0092.8 %5.0906.09337.2562.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,161.9112,359.0060.3 %5.0834.97638.4023.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี25,412.56860.0096.6 %5.0835.56299.2564.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,348.0112,666.7727.0 %5.01,876.352,008.37-7.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,191.681,838.5042.4 %5.0776.66219.2671.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 215,418.854,578.9270.3 %5.02,306.871,464.4536.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,785.82670.0075.9 %5.0605.51289.6552.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร18,898.235,922.8668.7 %5.05,855.271,731.9270.4 %5.0
รวม 706,678 340,424 51.83 % 71,045 35,749 49.68 %