จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,612.944,840.41-4.9 %0.0854.78147.6882.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา219,516.9517,376.0011.0 %5.02,250.35642.5471.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,898.452,627.0055.5 %5.0283.8648.8082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,072.89869.0078.7 %5.0332.5451.3884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือไม่ครบ487.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,850.09188.0095.1 %5.0186.6557.7869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวงไม่ครบ469.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ61.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,930.01319.0091.9 %5.0266.4386.2067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,882.58394.0089.9 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,779.31328.0091.3 %5.0198.106.0097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาลไม่ครบ518.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ74.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,966.60403.0089.8 %5.0172.8552.0969.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,152.155,945.34-43.2 %0.0967.01560.5042.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,492.012,779.0020.4 %5.0649.091,010.00-55.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,211.351,370.0057.3 %5.0588.48333.0543.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,937.391,274.0056.6 %5.0474.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,708.203,419.72-100.2 %0.0463.72937.14-102.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ2,628.54ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,071.33ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,710.201,577.0057.5 %5.0797.69310.1761.1 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ไม่ครบ16.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ197.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,622.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,676.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,020.912,448.0039.1 %5.0911.77559.3838.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,509.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5832.71230.2772.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,757.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,063.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,755.254,018.00-7.0 %0.0797.68413.6948.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,545.164,446.0032.1 %5.01,158.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,818.912,990.6837.9 %5.01,139.94567.3450.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,679.524,001.0014.5 %5.0721.6756.1492.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,692.915,484.0028.7 %5.0384.21342.2310.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,081.449,553.0020.9 %5.0528.93208.1060.7 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 129,897.5148,572.0062.6 %5.0602.20607.27-0.8 %0.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 79,213.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,221.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 39,102.4330,077.9223.1 %5.0573.15251.3756.1 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 29,244.8697,534.00-233.5 %0.0582.8373.7587.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,974.53822.0072.4 %5.0282.50200.0329.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,178.80987.0076.4 %5.0963.9928.2997.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ2,535.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ410.25ประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา23,929.325,676.3076.3 %5.01,333.92748.6043.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑10,260.5011,709.61-14.1 %0.02,295.89812.6664.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ440.90ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไม่ครบ46,548.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ845.37ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,189.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,817.301,631.0057.3 %5.0835.72966.15-15.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ823.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ48.73ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ19,376.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 359,720 273,660 0.00 % 20,945 10,311 0.00 %