จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,698.08558.0079.3 %5.0360.3299.0072.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,664.624,840.41-3.8 %0.0854.78147.6882.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,691.091,875.7830.3 %5.0863.960.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,207.351,475.0054.0 %5.0569.4638.1193.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา115,055.865,340.0064.5 %5.02,736.40877.7367.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา219,735.4217,376.0012.0 %5.02,250.35614.0972.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,769.891,633.0065.8 %5.0201.140.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,118.48869.0078.9 %5.0332.5451.3884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,975.95487.0090.2 %5.0305.2272.2476.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย3,890.051,992.0048.8 %5.0223.23108.5851.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,478.86416.0088.0 %5.0225.5960.4673.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,893.19188.0095.2 %5.0186.6557.7869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,075.74469.0090.8 %5.0222.2861.6072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,974.00319.0092.0 %5.0266.4386.2067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,926.04394.0090.0 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,821.61328.0091.4 %5.0198.106.0097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,968.22518.0086.9 %5.0148.7874.8849.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,080.54467.0088.6 %5.0269.7147.5982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,002.13515.0087.1 %5.0206.4563.5769.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,011.00403.0090.0 %5.0172.8552.0969.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,436.021,333.0070.0 %5.0322.8584.9773.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,964.482,627.0056.0 %5.0283.8648.8082.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,198.635,945.34-41.6 %0.0967.01560.5042.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,531.102,779.0021.3 %5.0649.091,010.00-55.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,846.651,939.0031.9 %5.0550.48295.2746.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,381.711,674.0061.8 %5.0930.87543.5041.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,247.301,370.0057.8 %5.0588.48333.0543.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,761.381,370.0063.6 %5.0874.78611.6530.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,970.271,274.0057.1 %5.0474.42108.4477.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,944.212,823.0042.9 %5.01,327.64816.5838.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,030.693,419.72-68.4 %0.0464.701,291.10-177.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,286.412,628.5438.7 %5.01,349.121,071.3320.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,751.731,577.0058.0 %5.0797.69310.1761.1 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,247.5316.6199.6 %5.0968.82197.6079.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,696.6821,935.00-227.6 %0.01,676.96257.1284.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,065.922,448.0039.8 %5.0911.77559.3838.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,147.481,134.0064.0 %5.0672.9958.7391.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,879.681,815.5037.0 %5.0485.98299.9438.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,548.623,098.0012.7 %5.0832.71230.2772.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,087.482,067.0059.4 %5.01,330.14266.5680.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,389.205,446.00-1.1 %0.01,101.95642.7641.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,153.063,682.0040.2 %5.01,063.883,485.55-227.6 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,258.069,642.67-16.8 %0.01,801.9373.5795.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,047.223,164.0071.4 %5.0702.60411.2441.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,797.284,018.00-5.8 %0.0797.68413.6948.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,618.434,446.0032.8 %5.01,158.98168.4885.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,872.852,990.6838.6 %5.01,139.94567.3450.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,731.904,001.0015.4 %5.0721.6756.1492.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,779.035,484.0029.5 %5.0384.21342.2310.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,216.689,553.0021.8 %5.0528.93208.1060.7 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 131,351.5948,572.0063.0 %5.0602.20607.27-0.8 %0.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 80,100.3979,274.001.0 %0.51,221.071,153.825.5 %2.5
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 39,540.1530,077.9223.9 %5.0573.15251.3756.1 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 29,572.2297,534.00-229.8 %0.0582.8373.7587.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,013.85822.0072.7 %5.0282.50200.0329.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,225.58987.0076.6 %5.0963.9928.2997.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,226.032,535.0040.0 %5.0740.60410.2544.6 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,675.207,044.00-24.1 %0.01,577.35560.4964.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,787.01851.0077.5 %5.0816.82140.4582.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา24,197.185,676.3076.5 %5.01,333.92748.6043.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา51,228.993,067.3594.0 %5.0752.55486.1835.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18,966.1512,910.2131.9 %5.06,559.54285.5795.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑10,375.3611,709.61-12.9 %0.02,295.89812.6664.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 236,886.2415,276.5458.6 %5.02,706.281,071.9160.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,596.562,763.0050.6 %5.0328.86977.92-197.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา67,335.551.00100.0 %5.01,417.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์23,429.3927,094.00-15.6 %0.0616.61440.9028.5 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา18,132.7514,623.1419.4 %5.0447.52623.20-39.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 86,803.7446,548.0146.4 %5.0647.90845.37-30.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 17,138.1420,026.35-16.9 %0.0658.181,174.99-78.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา137,330.7019,017.0086.2 %5.0523.85295.6143.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 23,368.201.00100.0 %5.0471.930.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 61,973.8917,067.0072.5 %5.0530.001,189.22-124.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา43,759.5113,102.9170.1 %5.09,750.231,594.2083.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,860.031,631.0057.7 %5.0835.72966.15-15.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,631.12823.0082.2 %5.0417.37200.9351.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,466.0219,376.15-17.7 %0.02,972.294,698.99-58.1 %0.0
รวม 1,209,897 654,575 45.90 % 77,229 37,687 51.20 %