จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,468.00281.0088.6 %5.0635.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก18,534.2611,153.0139.8 %5.067.03107.30-60.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด18,983.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.586.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ตาก10,132.0911,807.01-16.5 %0.055.1936.3234.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,106.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5920.27523.1643.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก2,928.901,441.0050.8 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก16,550.326,612.0060.0 %5.02,802.851,629.0741.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด12,798.6216,518.70-29.1 %0.02,092.82964.9853.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,947.001,722.0065.2 %5.01,186.491,648.25-38.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,808.932,348.0038.4 %5.01,243.54398.0768.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,028.921,021.0066.3 %5.0882.2418.5297.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,488.122,072.0040.6 %5.01,208.641,083.9510.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก1,887.442,143.20-13.6 %0.0586.96519.8211.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานตาก19,379.074,223.4978.2 %5.0176.300.9099.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด63,296.7556,209.0011.2 %5.01,184.11198.0083.3 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,534.73684.0080.6 %5.01,110.43578.9747.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)13,466.557,829.5041.9 %5.05,314.29268.3195.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,831.07358.0087.4 %5.097.2375.8722.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,944.29859.0070.8 %5.0977.33104.5089.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,748.48359.0086.9 %5.0768.14143.6681.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,599.102,448.6432.0 %5.01,129.45516.2954.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก8,599.0020,623.00-139.8 %0.01,795.013,088.93-72.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก13,474.355,215.0061.3 %5.02,327.45492.8378.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากไม่ครบ1,014.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ266.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก101,987.086,115.1694.0 %5.04,641.79277.7894.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,128.771,587.0049.3 %5.0958.29460.0252.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,582.352,682.3941.5 %5.0773.24451.1041.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,243.881,311.0059.6 %5.0977.31497.5049.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากไม่ครบ1,055.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,551.951,687.2052.5 %5.0730.1038.9594.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก5,813.081,387.0076.1 %5.0414.03836.87-102.1 %0.0
เรือนจำกลางตาก ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,732.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,890.06674.6464.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,038.07540.0082.2 %5.0570.66475.0816.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,051.823,442.5031.9 %5.01,050.47520.6050.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก21,514.752,371.5089.0 %5.08,811.92761.9591.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 134,214.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,678.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 18,758.986,200.1566.9 %5.02,758.17713.3774.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก5,920.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5414.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคตาก34,297.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,297.05682.5247.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดไม่ครบ24,880.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,110.69ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากไม่ครบ29,931.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,143.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,931.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,248.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,582.95328.0087.3 %5.0692.08180.5073.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก39,121.4510,580.0073.0 %5.06,433.733,983.9338.1 %5.0
รวม 426,821 194,159 0.00 % 58,845 22,953 0.00 %