จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,468.00281.0088.6 %5.0635.02125.7580.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก18,534.2611,153.0139.8 %5.067.03107.30-60.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด18,983.0825,913.49-36.5 %0.086.25107.19-24.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,132.0911,807.01-16.5 %0.055.1936.3234.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,106.323,817.35-22.9 %0.0920.27523.1643.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก2,928.901,441.0050.8 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก16,550.326,612.0060.0 %5.02,802.851,629.0741.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด12,798.6216,518.70-29.1 %0.02,092.82964.9853.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,947.001,722.0065.2 %5.01,186.491,648.25-38.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,808.932,348.0038.4 %5.01,243.54398.0768.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,028.921,021.0066.3 %5.0882.2418.5297.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,039.29888.0070.8 %5.0882.23593.4032.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,488.122,072.0040.6 %5.01,208.641,083.9510.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก1,919.202,143.20-11.7 %0.0586.96519.8211.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,981.602,779.0044.2 %5.01,642.88781.8552.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,387.481,989.0041.3 %5.01,129.45231.1479.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก11,644.356,414.4444.9 %5.01,086.510.00100.0 %5.0
ท่าอากาศยานตาก19,379.074,223.4978.2 %5.0176.300.9099.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด63,296.7556,209.0011.2 %5.01,184.11198.0083.3 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,534.73684.0080.6 %5.01,110.43578.9747.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)13,466.557,829.5041.9 %5.05,314.29268.3195.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,831.07358.0087.4 %5.097.2375.8722.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,086.02298.0072.6 %5.033.8253.27-57.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,086.02237.0078.2 %5.082.558.1090.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,944.29859.0070.8 %5.0977.33104.5089.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,748.48359.0086.9 %5.0768.14143.6681.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,599.102,448.6432.0 %5.01,129.45516.2954.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก8,599.0020,623.00-139.8 %0.01,795.013,088.93-72.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก13,474.355,215.0061.3 %5.02,327.45492.8378.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,168.631,014.0068.0 %5.0939.28266.4071.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก101,987.086,115.1694.0 %5.04,641.79277.7894.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,128.771,587.0049.3 %5.0958.29460.0252.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,582.352,682.3941.5 %5.0773.24451.1041.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,243.881,311.0059.6 %5.0977.31497.5049.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,170.611,055.7066.7 %5.0725.20411.7343.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,551.951,687.2052.5 %5.0730.1038.9594.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก5,813.081,387.0076.1 %5.0414.03836.87-102.1 %0.0
เรือนจำกลางตาก 41,727.5434,209.0318.0 %5.01,165.08629.2046.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,729.10859.0068.5 %5.0692.07247.5164.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,732.122,580.6055.0 %5.01,890.06674.6464.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,038.07540.0082.2 %5.0570.66475.0816.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,051.823,442.5031.9 %5.01,050.47520.6050.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,175.491,742.7245.1 %5.0977.31221.3577.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก21,514.752,371.5089.0 %5.08,811.92761.9591.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 134,214.978,227.2276.0 %5.05,678.54754.6086.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 23,700.886,200.1573.8 %5.02,758.17713.3774.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก7,603.8510,151.59-33.5 %0.0395.16574.22-45.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก5,920.772,521.1357.4 %5.0414.61835.44-101.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก29,755.6829,931.32-0.6 %0.01,170.982,143.66-83.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก34,297.0925,523.0025.6 %5.01,297.05682.5247.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด79,350.622,736.0096.6 %5.01,229.851,110.699.7 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก14,706.0714,398.202.1 %1.01,289.182,309.99-79.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,931.142,184.0044.4 %5.01,248.78961.7823.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,582.95328.0087.3 %5.0692.08180.5073.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก39,121.4510,580.0073.0 %5.06,433.733,983.9338.1 %5.0
รวม 748,593 373,629 50.09 % 79,263 35,321 55.44 %