จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,623.86653.0075.1 %5.0482.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัยไม่ครบ3,835.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ94.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ1,618.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ128.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,587.9910,234.0029.8 %5.01,908.64738.3361.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,563.611,408.0069.1 %5.0250.2052.2579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,711.511,015.0078.5 %5.0328.1467.4279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,177.68524.0087.5 %5.0261.65137.7547.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,014.96538.0086.6 %5.0468.51107.9877.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,396.08675.0084.6 %5.0296.0062.7078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,007.51649.0083.8 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,876.00315.0091.9 %5.0243.89110.2054.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,915.99477.0087.8 %5.0289.7995.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,921.76499.0087.3 %5.0345.94111.5967.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ1,895.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,146.042,064.0050.2 %5.01,147.32441.6061.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,216.741,149.0064.3 %5.0748.66447.7440.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ493.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,521.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,384.041,105.5653.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,943.121,859.684.3 %2.0516.25571.91-10.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,852.771,885.0051.1 %5.01,128.98471.8058.2 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,302.141,761.0023.5 %5.0406.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,664.4511,547.00-103.9 %0.01,281.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,497.40291.0091.7 %5.074.5572.033.4 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,006.94615.0079.5 %5.0418.3547.1788.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,907.96242.0091.7 %5.0614.87564.278.2 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,507.841,678.0052.2 %5.0862.76178.7979.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย2,704.406,020.00-122.6 %0.01,119.09410.0263.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,062.331,496.0070.4 %5.0805.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,266.4611,706.00-122.3 %0.01,128.98117.0189.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,163.00324.0089.8 %5.0767.67811.30-5.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ3,890.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ466.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,686.471,466.0074.2 %5.0621.86375.8839.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ1,800.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ54.35ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,404.941,416.0086.4 %5.0729.64393.7046.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ21,024.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ883.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,601.47843.0067.6 %5.0482.44125.5974.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,376.213,524.00-4.4 %0.0805.71278.6365.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,878.554,195.0014.0 %5.01,674.63840.7549.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,231.123,781.40-17.0 %0.0748.66240.9567.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)8,050.535,904.5826.7 %5.03,661.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 119,817.4012,740.2035.7 %5.02,002.29751.1662.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 240,352.5414,074.3765.1 %5.02,105.88731.2765.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,650.571.0099.9 %5.0242.99603.71-148.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย55,241.6645,320.0018.0 %5.01,222.30678.3544.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยไม่ครบ32,616.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ694.42ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย18,624.5218,127.102.7 %1.0783.551,320.00-68.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยไม่ครบ15,370.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย41,561.8412,693.1869.5 %5.0834.51938.91-12.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง61,449.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5742.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ12,087.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,354.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,117.802,549.7618.2 %5.0729.64493.9532.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย26,728.7511,062.9058.6 %5.04,479.665,059.71-12.9 %0.0
รวม 350,363 197,323 0.00 % 33,008 19,602 0.00 %