จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,420.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5141.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ229.29ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,451.175,221.58-51.3 %0.0936.38288.5269.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,560.921,735.0232.3 %5.0306.422.8599.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,182.001,832.0042.4 %5.0494.4494.4180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 7ไม่ครบ16,064.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ423.31ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,127.695,638.00-10.0 %0.01,659.001,296.7821.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก5,059.191,180.0076.7 %5.0532.4532.2393.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,318.891,061.0075.4 %5.01,278.67909.1528.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ1,563.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ394.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 318,446.4764,586.10-250.1 %0.07,601.175,676.4025.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,339.59838.0080.7 %5.01,829.36768.5358.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,079.58796.0074.2 %5.0803.27442.2045.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 64,782.204,481.516.3 %3.02,166.091,282.8540.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,403.722,174.0050.6 %5.01,373.75226.1183.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 27,726.1525,582.167.7 %3.52,072.131,594.0623.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก4,919.213,622.0026.4 %5.01,563.92682.3356.4 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,319.382,620.0039.3 %5.01,906.212,384.48-25.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก369,126.06194,073.9547.4 %5.01,098.20975.6511.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 11,329.6013,911.00-22.8 %0.04,600.154,525.401.6 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 910,765.0710,508.002.4 %1.03,442.22677.0980.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,434.68701.0084.2 %5.092.5338.8358.0 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก665,033.883,274.0099.5 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,078.57556.0081.9 %5.0803.271.9099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,830.08254.0091.0 %5.0689.17125.9181.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,194.384,060.003.2 %1.5928.25443.7152.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ1,303.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ232.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,343.528,512.1031.0 %5.02,265.201,178.0048.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,347.651,403.0058.1 %5.01,012.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ2,245.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ615.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ2,347.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ119.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,241.96155.0096.3 %5.01,088.53515.5052.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.พิษณุโลก23,468.645,184.0077.9 %5.0548.01598.50-9.2 %0.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 84,221.2194,248.00-11.9 %0.01,714.60919.5046.4 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 70,731.0659,626.0015.7 %5.01,478.74828.1244.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก25,609.2418,391.3228.2 %5.0891.00601.7232.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 613,809.9212,458.009.8 %4.53,180.511,201.2562.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,531.551,800.0049.0 %5.0955.40571.7940.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลกไม่ครบ14,235.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,289.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,008.693,510.0041.6 %5.01,487.84267.4182.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,612.952,130.0041.0 %5.0898.352.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2192,034.5910,151.0494.7 %5.02,602.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)16,679.947,507.2055.0 %5.03,327.28634.2380.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล27,710.1718,015.2435.0 %5.0540.081,549.87-187.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแควไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก572,603.2532,434.0094.3 %5.08,467.9258.9599.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยไม่ครบ13,154.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ205.06ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก27,502.949,423.2465.7 %5.02,017.43784.1961.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,282.752,422.0026.2 %5.0879.35656.8425.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,556.956,353.00-39.4 %0.01,250.56122.4790.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,427.37419.0082.7 %5.01,272.3528.6697.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,806.90673.0076.0 %5.0426.53185.7856.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 648,491.6441,333.1914.8 %5.011,492.798,313.6027.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,315,532 684,854 0.00 % 80,609 41,491 0.00 %