จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,473.30747.0078.5 %5.0141.74134.135.4 %2.5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4643,969.815,244.3299.2 %5.03,624.68229.2993.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก200,899.6315,732.9792.2 %5.0215.33113.0847.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก21,724.3122,795.00-4.9 %0.058.9138.2735.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก22,244.19421.5498.1 %5.0109.472.8597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,504.885,221.58-49.0 %0.0936.38285.2269.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,992.541,735.0242.0 %5.0727.222.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,318.591,832.0044.8 %5.0532.4794.4182.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 716,668.4816,064.003.6 %1.53,601.08423.3188.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก44,894.6424,261.3646.0 %5.03,598.641,272.2764.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,849.416,219.44-28.3 %0.02,204.761,382.0337.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,207.505,638.00-8.3 %0.01,659.001,296.7821.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก5,137.931,180.0077.0 %5.0532.4532.2393.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,386.111,061.0075.8 %5.01,278.67909.1528.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,017.221,563.0048.2 %5.0534.51394.6626.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 318,733.5764,586.10-244.8 %0.07,601.175,676.4025.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,407.13838.0081.0 %5.01,829.36768.5358.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,127.52796.0074.5 %5.0803.27442.2045.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,790.284,120.0014.0 %5.01,601.962,047.45-27.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,291.924,481.5115.3 %5.02,356.251,282.8545.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,472.262,174.0051.4 %5.01,373.76226.1183.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 31,737.4725,582.1619.4 %5.02,158.231,594.0626.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,645.95750.0054.4 %5.0378.73590.90-56.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก4,995.773,622.0027.5 %5.01,563.92682.3356.4 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,500.041,952.0044.2 %5.01,012.44429.4057.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,386.612,620.0040.3 %5.01,906.212,420.80-27.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก10,123.6715,024.40-48.4 %0.01,599.50422.1173.6 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก374,871.22194,073.9548.2 %5.01,098.20975.6511.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 11,505.9413,911.00-20.9 %0.04,600.154,525.401.6 %0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)3,603.165,414.19-50.3 %0.01,469.04213.7585.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,197.113,812.32-19.2 %0.0898.35476.9046.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)17,611.6116,953.003.7 %1.55,949.191,403.5976.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 910,932.6210,508.003.9 %1.53,442.22677.0980.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,503.70701.0084.4 %5.092.5338.8358.0 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก675,384.633,274.0099.5 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,126.49556.0082.2 %5.0803.271.9099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,874.13254.0091.2 %5.0689.17125.9181.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,259.674,060.004.7 %2.0928.25443.7152.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,222.9131,562.00-337.0 %0.01,922.962,081.38-8.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก3,777.804,452.00-17.8 %0.0817.71791.733.2 %1.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,340.021,303.0070.0 %5.0521.70232.4455.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,112.0914,385.06-135.4 %0.01,659.00163.8390.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,535.648,512.1032.1 %5.02,265.201,178.0048.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,399.761,403.0058.7 %5.01,012.46761.9024.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,733.722,245.0039.9 %5.01,069.49617.5042.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,898.212,347.0039.8 %5.01,202.62121.4989.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,307.98155.0096.4 %5.01,088.53515.5052.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,708.410.00100.0 %5.0711.51126.1682.3 %5.0
สพ.พิษณุโลก23,842.565,184.0078.3 %5.0548.07600.40-9.5 %0.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 85,532.0594,248.00-10.2 %0.01,714.60919.5046.4 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 71,831.9359,626.0017.0 %5.01,478.74828.1244.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก26,007.8318,391.3229.3 %5.0891.00601.7232.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,024.8612,458.0011.2 %5.03,180.511,201.2562.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,789.13340.0087.8 %5.0651.15391.0839.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,586.521,800.0049.8 %5.0955.40571.7940.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก19,103.2214,235.0025.5 %5.02,125.871,289.6539.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,303.07791.6776.0 %5.0746.22248.4166.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,102.213,510.0042.5 %5.01,487.84267.4182.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,099.871,400.0054.8 %5.01,002.26144.4085.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,669.772,130.0042.0 %5.0898.35198.7977.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 149,879.088,338.0083.3 %5.01,172.91429.5263.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 229,606.1510,151.0465.7 %5.02,573.75795.2569.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 334,422.138,807.2074.4 %5.02,019.83414.4279.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)16,939.557,507.2055.7 %5.03,327.28634.2380.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 771,411.814,915.7993.1 %5.0357.221,071.89-200.1 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล28,141.4618,015.2436.0 %5.0540.081,549.87-187.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก69,889.0970,000.00-0.2 %0.01,776.71326.0081.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว18,340.7215,803.0013.8 %5.0836.91543.6035.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก106,633.5959,990.4443.7 %5.01,024.47217.9578.7 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก581,515.3132,434.0094.4 %5.08,467.92947.0488.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก34,068.3916,880.0050.5 %5.0953.75848.3511.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย51,947.3113,154.9474.7 %5.01,043.99850.1518.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก16,751.2132,000.00-91.0 %0.02,453.491,321.0046.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก8,262.6516,942.00-105.0 %0.03,066.19217.0092.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก18,580.243,960.0078.7 %5.02,425.93649.0073.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,148.151.00100.0 %5.01,352.43205.0684.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก27,931.009,423.2466.3 %5.02,017.43784.1961.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,333.842,422.0027.4 %5.0879.35656.8425.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,627.886,353.00-37.3 %0.01,250.56122.4790.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,465.15419.0083.0 %5.01,272.3528.6697.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,873.79673.0076.6 %5.0426.53185.7856.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 649,246.3841,333.1916.1 %5.011,492.798,313.6027.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก52,867.296,479.0087.7 %5.012,221.423,223.3273.6 %5.0
รวม 3,790,474 1,156,260 69.50 % 155,064 70,267 54.69 %