จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,738.51293.0089.3 %5.0426.2994.0577.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,062.806,855.9051.2 %5.060.0359.670.6 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี10,039.475,230.1547.9 %5.0730.53229.3568.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,273.982,164.0033.9 %5.0692.5176.8788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี23,570.6215,543.9934.1 %5.02,963.971,082.0563.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,743.841,081.0077.2 %5.0293.5480.7972.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,471.291,222.0072.7 %5.0317.70178.6043.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,239.82661.0087.4 %5.0358.2957.9583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,221.37574.0086.4 %5.0338.1655.9183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,136.86521.0087.4 %5.0300.9752.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,058.52400.0092.1 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,795.53391.0089.7 %5.0476.60117.7975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,402.99411.0090.7 %5.0265.3052.2580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,924.71385.0090.2 %5.0120.2035.1570.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,634.284,246.0044.4 %5.01,415.11968.9931.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,466.601,587.0064.5 %5.0977.74482.1650.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,214.97561.0082.6 %5.0642.95177.3872.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,221.481,332.0058.7 %5.0445.30335.3524.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,495.033,176.0051.1 %5.02,004.601,208.3939.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,183.047,592.007.2 %3.52,148.78801.8062.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,680.832,547.005.0 %2.5511.15585.20-14.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,315.602,843.6034.1 %5.01,768.231.0099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,981.911,697.8865.9 %5.01,453.15273.5781.2 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,658.491,451.0060.3 %5.0844.64522.5038.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,701.7512,006.46-23.8 %0.01,453.52221.3584.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 86,492.496,171.194.9 %2.01,569.211,000.0536.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,070.092,069.4849.2 %5.01,015.78460.1454.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,018.3411,201.0320.1 %5.04,863.032,235.3854.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,062.3910,813.002.3 %1.04,334.021,957.0054.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,372.27990.0077.4 %5.0749.55128.5482.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,196.471,032.4067.7 %5.0616.45373.9239.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี7,745.883,705.1052.2 %5.01,012.47371.5463.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,687.1426,020.00-357.5 %0.01,662.332,385.66-43.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบ1,335.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,204.925,665.23-34.7 %0.0906.41233.0674.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,250.4611,078.00-19.8 %0.01,282.37139.5489.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี10,636.591,766.0083.4 %5.0654.47283.0856.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,583.08876.3975.5 %5.0844.64204.2575.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,830.761,038.0078.5 %5.0939.72594.4736.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,240.383,886.0037.7 %5.01,586.26523.9467.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,993.933,632.709.0 %4.5711.5158.9091.7 %5.0
สพ.ราชบุรี47,924.7226,790.3344.1 %5.01,062.25275.8074.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี28,457.466,084.0078.6 %5.01,062.25500.3452.9 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,348.50ประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 116,977.34191,707.00-63.9 %0.01,368.20769.5043.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,783.73827.0070.3 %5.0483.34259.8846.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,939.832,868.0041.9 %5.01,110.86658.3640.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี25,785.4061,010.98-136.6 %0.01,865.12499.0073.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,338.432,145.9074.3 %5.0692.51439.9736.5 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,945.684,975.5616.3 %5.01,015.78414.2059.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,492.521,038.4070.3 %5.0787.59225.4471.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,736.413,411.008.7 %4.01,032.73539.6547.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี35,919.7012,722.6964.6 %5.04,789.97699.2985.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,364.583,627.1216.9 %5.01,214.28152.1887.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)11,689.846,660.0043.0 %5.03,807.20906.5776.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 177,160.159,695.6087.4 %5.01,601.24686.8557.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 220,294.096,461.9068.2 %5.0979.70699.3328.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,038.794,348.0013.7 %5.0340.2018.3594.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบ16,582.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ524.08ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม36,070.6432,615.009.6 %4.51,013.441,202.70-18.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ17,750.6623.4799.9 %5.0565.821,641.80-190.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง25,060.618,452.6266.3 %5.0110.79752.83-579.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,683.6913,512.00-15.6 %0.01,990.281,397.4529.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี5,932.028,896.15-50.0 %0.02,394.381.00100.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,240.371,397.0056.9 %5.01,253.43183.8085.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี182,633.1692,781.7749.2 %5.01,521.78228.4285.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,101.873,065.0025.3 %5.01,105.06617.4844.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,380.78579.0082.9 %5.0521.3796.7281.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี23,040.4212,653.7145.1 %5.04,483.263,798.8115.3 %5.0
รวม 967,362 683,067 29.39 % 82,154 36,423 55.67 %