จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,663.61293.0089.0 %5.0407.2794.0576.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,905.976,855.9050.7 %5.060.0358,976.95-98,145.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,237.472,164.0033.2 %5.0692.5176.8788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี23,307.7519,658.0015.7 %5.02,963.971,082.0563.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,690.941,081.0077.0 %5.0293.5480.7972.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,421.421,222.0072.4 %5.0317.70178.6043.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,181.38661.0087.2 %5.0358.2957.9583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,174.29574.0086.2 %5.0338.1655.9183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,090.732,199.4346.2 %5.0300.9752.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,002.10400.0092.0 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,587.69436.0087.8 %5.0476.60121.6074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,353.89411.0090.6 %5.0265.3052.2580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,880.94385.0090.1 %5.0886.8435.1596.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,519.85475.2193.7 %5.01,415.11853.6339.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,416.781,587.0064.1 %5.0977.74482.1650.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,179.11561.0082.4 %5.0642.95177.3872.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีไม่ครบ1,332.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ335.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,422.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,004.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,482.897,592.00-17.1 %0.02,148.7830,667.05-1,327.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,267.472,843.6033.4 %5.01,351.331.0099.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,650.933,709.00-39.9 %0.0511.15361.0029.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,926.351,697.8865.5 %5.01,453.15273.5781.2 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,617.691,451.0059.9 %5.0844.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,593.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,453.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,511.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,569.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีไม่ครบ2,069.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ460.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,979.7013,664.038.8 %4.05,338.432,003.4562.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 710,939.0110,813.001.2 %0.54,334.021,957.0054.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,124.641,032.4067.0 %5.0616.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี7,659.503,705.1051.6 %5.01,012.47371.5463.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรีไม่ครบ26,020.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบ1,335.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี10,374.3811,078.00-6.8 %0.01,890.88139.5492.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีไม่ครบ876.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ204.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,776.891,038.0078.3 %5.0939.7250,048.85-5,225.9 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,170.793,886.0037.0 %5.01,586.26523.9467.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ราชบุรี47,390.2426,790.3343.5 %5.01,062.25275.8074.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี28,140.096,084.0078.4 %5.01,062.25500.3452.9 %5.0
รจก.เขาบิน 115,672.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,368.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี25,497.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,865.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,245.442,145.9074.0 %5.0692.51439.9736.5 %5.0
สปส.จ.ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,694.743,411.007.7 %3.51,032.73539.6547.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี35,519.1112,722.6964.2 %5.04,789.97699.2985.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,315.913,627.1216.0 %5.01,214.28152.1887.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)9,369.406,660.0028.9 %5.03,807.20906.5776.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 176,299.639,695.6087.3 %5.01,601.24686.8557.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2ไม่ครบ6,461.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี4,982.604,348.0012.7 %5.0340.2018.3594.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม34,983.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,013.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี59,056.978,896.1584.9 %5.025,194.571.00100.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,204.241,397.0056.4 %5.01,253.43183.8085.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี180,596.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,521.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,056.123,065.0024.4 %5.01,105.06617.4844.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,343.07579.0082.7 %5.0521.372,660.00-410.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี22,783.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,483.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 465,202 190,895 0.00 % 74,864 156,463 0.00 %