จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,705.55488.0082.0 %5.0719.81108.3784.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 63,581.6326,354.0058.6 %5.0262.29339.02-29.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี12,899.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี10,765.915,236.8051.4 %5.059.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,597.962,770.3123.0 %5.0706.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,282.19562.3982.9 %5.0948.0098.5189.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี24,072.2116,005.9633.5 %5.02,906.631,122.0961.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0390.2191.2076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง3,763.481,580.0058.0 %5.0340.2042.1887.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,337.401,231.0071.6 %5.0303.4490.3070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,038.72549.0086.4 %5.0250.1391.7063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,012.97454.0088.7 %5.0304.1991.6369.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,022.70461.0088.5 %5.0415.5792.1977.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,025.48351.0091.3 %5.0414.1989.4978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,160.21359.0091.4 %5.0267.8486.2467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,967.12319.0092.0 %5.0357.7691.5274.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,972.23643.0083.8 %5.0321.1091.3571.6 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,684.155,133.00-39.3 %0.01,244.40322.9974.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,361.846,084.554.4 %2.01,396.531,772.73-26.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,401.322,485.0043.5 %5.01,024.0624.4197.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,014.211,967.0051.0 %5.01,807.76337.8981.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,256.141,245.0061.8 %5.0858.73149.6182.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13232,112.02238,597.45-2.8 %0.096,563.8734,271.4564.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,902.631,198.0058.7 %5.0890.80946.36-6.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี4,836.793,267.0032.5 %5.01,834.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ2,962.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,827.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,610.7411,400.00-607.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,952.8713,905.00-133.6 %0.01,385.37111.1392.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,389.141,939.0042.8 %5.0497.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,438.08909.0073.6 %5.01,024.0692.5091.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,885.403,626.006.7 %3.0677.95110.0483.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,027.292,503.0050.2 %5.01,632.43514.3468.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี4,895.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,677.806,315.53-35.0 %0.01,333.54105.1592.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,166.692,214.0080.2 %5.01,099.98219.4580.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,635.733,241.7010.8 %5.01,100.13404.0063.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,308.092,171.0049.6 %5.01,385.22478.8565.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,339.044,035.83-20.9 %0.0463.3099.5878.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,723.718,670.0019.2 %5.0598.24673.43-12.6 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี150,339.3048,105.0968.0 %5.01,744.78564.7667.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ2,673.22ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ594.56ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,031.262,053.5732.3 %5.0921.44159.6782.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,751.082,506.0033.2 %5.01,138.01160.8885.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)16,940.164,596.0072.9 %5.06,455.10218.1896.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี39,367.3855,612.50-41.3 %0.0959.47480.5549.9 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"8,394.282,125.5074.7 %5.045.18304.37-573.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ไม่ครบ11,092.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 120,792.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,928.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 217,796.7016,260.008.6 %4.010,739.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 312,791.896,533.6248.9 %5.02,548.68595.6576.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี854.793,533.38-313.4 %0.0338.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,064.064,658.1564.3 %5.0408.83703.18-72.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี56,020.3044,015.0021.4 %5.01,559.601,451.077.0 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี78,356.83133.5999.8 %5.01,168.881,527.89-30.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี33,802.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,341.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี27,996.5524,581.0012.2 %5.01,198.92674.5043.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีไม่ครบ34,502.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ626.05ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,434.7711,732.005.7 %2.5981.24362.9063.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,733.902,632.0029.5 %5.01,143.38725.8036.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 114,924.556,247.9058.1 %5.03,521.291,197.0066.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,342.401,894.1443.3 %5.0871.93393.7854.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 928,559 604,091 0.00 % 148,965 64,080 0.00 %