จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 63,581.6326,354.0058.6 %5.0262.29339.02-29.3 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,705.55488.0082.0 %5.0719.81108.3784.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี12,899.2413,537.18-4.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี6,876.547,895.20-14.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.041,675.71-868.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี10,765.915,236.8051.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,597.962,770.3123.0 %5.0706.80311.7555.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,282.19562.3982.9 %5.0948.0098.5189.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี24,072.2111,895.0550.6 %5.02,906.631,122.0961.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง3,763.481,580.0058.0 %5.0340.2042.1887.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,337.401,231.0071.6 %5.0303.4490.3070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,038.72549.0086.4 %5.0250.1391.7063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,012.97454.0088.7 %5.0304.1991.6369.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,022.70461.0088.5 %5.0415.5792.1977.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,062.71520.0087.2 %5.0690.3990.2486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,965.16352.0091.1 %5.0895.8584.6490.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,881.68250.0093.6 %5.0549.7287.4084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,025.48351.0091.3 %5.0414.1989.4978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,160.21359.0091.4 %5.0267.8486.2467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,967.12319.0092.0 %5.0357.7691.5274.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,972.23643.0083.8 %5.0321.1091.3571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0390.2191.2076.6 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,684.155,133.00-39.3 %0.01,244.40322.9974.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,361.846,084.554.4 %2.01,396.531,772.73-26.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,401.322,485.0043.5 %5.01,024.0624.4197.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,014.211,967.0051.0 %5.01,807.76337.8981.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,256.141,245.0061.8 %5.0858.73149.6182.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13232,112.02214,498.847.6 %3.596,563.8722,739.6076.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,902.631,198.0058.7 %5.0890.80946.36-6.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี4,836.793,267.0032.5 %5.01,834.211,571.3014.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,128.192,962.97-39.2 %0.0628.36548.7712.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,827.785,351.508.2 %4.01,610.741,012.8537.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,267.623,789.0011.2 %5.0811.53563.3730.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,952.8713,905.00-133.6 %0.01,385.37111.1392.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,389.141,939.0042.8 %5.0497.35275.9544.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,438.08909.0073.6 %5.01,024.0692.5091.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,995.64850.0071.6 %5.0833.90114.0086.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,941.823,626.008.0 %4.01,176.19110.0490.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,027.292,503.0050.2 %5.01,632.43514.3168.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี4,895.554,907.00-0.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,744.142,379.0036.5 %5.01,252.26175.0586.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,677.806,315.53-35.0 %0.01,333.54105.1592.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,166.692,068.0081.5 %5.01,099.98802.7627.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,635.733,241.7010.8 %5.01,100.13404.0063.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,308.092,171.0049.6 %5.01,385.22478.8565.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,377.422,921.4945.7 %5.01,442.42386.3573.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,475.134,035.83-16.1 %0.0872.6699.5888.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,723.718,380.0021.9 %5.0598.24673.43-12.6 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี150,339.3048,105.0968.0 %5.01,744.78564.7667.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,817.621,247.0055.7 %5.0719.81202.5171.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,476.572,673.2240.3 %5.01,427.17594.5658.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,031.262,053.5732.3 %5.0921.44311.3866.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,866.954,662.8320.5 %5.0636.69323.7649.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี9,483.152,506.0073.6 %5.0640.92160.8874.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)16,940.164,596.0072.9 %5.06,455.10456.6392.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี39,367.385,612.5085.7 %5.0959.47480.5549.9 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"8,394.282,125.5074.7 %5.045.18304.37-573.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 120,792.1045,888.66-120.7 %0.01,928.71605.0068.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 217,796.7016,260.008.6 %4.010,739.71489.9595.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 38,178.776,533.6220.1 %5.02,548.68595.6576.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 417,063.6411,092.5035.0 %5.01,392.50966.0130.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,204.273,533.38-60.3 %0.0338.080.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,064.064,658.1564.3 %5.0408.83703.18-72.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี56,020.3044,015.0021.4 %5.01,559.601,451.077.0 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี78,356.83133.5999.8 %5.01,168.881,527.89-30.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี33,802.7738,085.99-12.7 %0.01,341.16102.2992.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี27,996.5524,581.0012.2 %5.01,198.92794.1133.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี76,952.3131,765.0058.7 %5.01,162.63949.0518.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,924.3710,527.1218.5 %5.0981.24803.5818.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี45,152.0917,702.0060.8 %5.02,642.252,753.58-4.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,733.902,632.0029.5 %5.01,143.38725.8036.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 114,924.558,648.8742.0 %5.03,521.291,197.0066.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,342.401,894.1443.3 %5.0871.93393.7854.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี76,072.4227,412.1064.0 %5.06,385.775,466.1914.4 %5.0
รวม 1,275,628 752,886 40.98 % 188,406 62,032 67.08 %