จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี18,897.3911,909.6237.0 %5.090.19223.25-147.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,219.601,721.0046.5 %5.0661.541.8599.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,291.341,719.0047.8 %5.0680.562.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,801.803,994.0059.3 %5.02,486.521,018.4059.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,005.231,343.0073.2 %5.0306.3061.7579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,064.55329.0091.9 %5.0327.8566.5079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,146.141,198.0071.1 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,276.63651.0080.1 %5.0200.4668.6565.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,207.39702.0083.3 %5.0231.1460.3973.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,063.951,209.0070.3 %5.0403.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,031.73773.0080.8 %5.0309.0556.0881.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,367.92647.0087.9 %5.0278.5076.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,858.43606.0084.3 %5.0323.0639.6487.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,058.343,044.5562.2 %5.01,174.971,169.450.5 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,143.551.00100.0 %5.0623.51161.2374.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,831.83866.0077.4 %5.0677.62512.3224.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,959.271,240.0058.1 %5.0566.46508.8810.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,061.332,645.0034.9 %5.01,060.881,610.87-51.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี2,705.732,332.0013.8 %5.0591.80696.20-17.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,615.202,946.0036.2 %5.01,251.041,227.181.9 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,216.603,444.3373.9 %5.01,650.3775.5095.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง13,130.458,585.9834.6 %5.04,209.605,760.80-36.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,579.881,340.0062.6 %5.0832.69842.50-1.2 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,281.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5832.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,159.81326.0089.7 %5.0604.49299.0350.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,239.431,345.0068.3 %5.0927.77258.6772.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี6,290.975,415.6513.9 %5.01,517.26170.4188.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี6,749.58864.0087.2 %5.0776.39304.0060.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,314.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,155.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,915.722,389.0051.4 %5.01,327.10503.3962.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,651.952,476.0032.2 %5.0604.4959.8690.1 %5.0
สพ.สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,566.31558.0078.3 %5.0471.3887.4081.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี29,467.4816,196.0045.0 %5.02,029.27793.6560.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,545.22554.0084.4 %5.0566.46369.7834.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,413.933,197.0027.6 %5.0927.77846.798.7 %4.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,891.881,214.5068.8 %5.0629.06370.5041.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,244.533,090.804.7 %2.0870.721,183.00-35.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,370.103,580.0018.1 %5.0536.84512.694.5 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1534,332.2511,124.0297.9 %5.0930.26390.7758.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 228,495.348,146.3971.4 %5.01,111.02614.4144.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 318,124.037,010.5861.3 %5.01,402.721,005.4828.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี75,826.5652,257.9931.1 %5.01,341.471,963.98-46.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี116,183.4835,489.6669.5 %5.0813.781,621.21-99.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี26,925.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5946.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสไม่ครบ17,806.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องไม่ครบ9,499.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ429.71ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองไม่ครบ13,689.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ914.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี19,622.5121,252.00-8.3 %0.01,885.852,228.15-18.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,410.132,796.1036.6 %5.0884.28779.1111.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)5,570.7786,122.00-1,446.0 %0.01,517.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,209.93869.0072.9 %5.0623.51141.7977.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี35,696.979,707.0072.8 %5.03,707.504,114.90-11.0 %0.0
รวม 1,054,513 329,227 0.00 % 43,233 32,954 0.00 %