จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,759.02512.0081.4 %5.0452.37109.2575.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,108.9311,909.6237.7 %5.090.19223.25-147.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,255.641,721.0047.1 %5.0661.54138.5179.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,237.791,183.0063.5 %5.0642.5329.4895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,735.98345.6096.5 %5.02,391.441,018.4057.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,061.261,343.0073.5 %5.0306.3061.7579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,110.05329.0092.0 %5.0327.8566.5079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,676.57613.0083.3 %5.0336.3942.7587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,192.551,198.0071.4 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,313.31651.0080.4 %5.0200.4668.6565.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,254.49702.0083.5 %5.0231.1460.3973.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,109.441,209.0070.6 %5.0403.351.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,076.86773.0081.0 %5.0309.0556.0881.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,428.01647.0088.1 %5.0278.5076.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,901.62606.0084.5 %5.0323.0639.6487.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,148.553,044.5562.6 %5.01,174.971,169.450.5 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,178.741.00100.0 %5.0623.51161.2374.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,236.032,200.0048.1 %5.0984.81560.5043.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,874.73866.0077.7 %5.0677.62512.3224.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,992.401,240.0058.6 %5.0566.46508.8810.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,106.792,645.0035.6 %5.01,060.881,610.87-51.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,759.372,332.0038.0 %5.0616.49696.20-12.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,666.862,946.0036.9 %5.01,251.041,227.181.9 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,015.982,310.1042.5 %5.0984.81666.1232.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี13,364.553,444.3374.2 %5.01,650.3775.5095.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง10,792.308,585.9820.4 %5.04,209.605,760.80-36.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,619.961,340.0063.0 %5.0832.69842.50-1.2 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี9,214.065,658.3438.6 %5.03,057.56852.0072.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,318.18685.0079.4 %5.0832.6931.6096.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,195.18326.0089.8 %5.0604.49299.0350.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,682.623,260.7111.5 %5.0794.65456.8142.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี9,934.0733,694.00-239.2 %0.01,688.411,880.70-11.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,247.635,850.0052.2 %5.01,289.071,629.90-26.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,286.891,345.0068.6 %5.0927.77258.6772.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี6,361.395,415.6514.9 %5.01,517.26170.4188.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,150.368,197.5742.1 %5.02,405.81292.5087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี6,825.14864.0087.3 %5.0776.39304.0060.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,843.072,774.0842.7 %5.0851.70641.3624.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,374.454,106.0023.6 %5.01,155.96353.8169.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,970.742,389.0051.9 %5.01,327.10503.3962.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,692.832,476.0033.0 %5.0604.4959.8690.1 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี18,808.277,640.0059.4 %5.0509.63529.15-3.8 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 82,464.3266,193.6819.7 %5.01,349.48592.1056.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,595.04558.0078.5 %5.0471.3887.4081.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,588.342,017.0043.8 %5.0686.11570.9516.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี29,797.3416,196.0045.6 %5.02,029.27793.6560.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,630.11554.0084.7 %5.0585.48369.7836.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,463.343,197.0028.4 %5.0927.77846.798.7 %4.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,935.451,214.5069.1 %5.0629.06370.5041.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,280.853,090.805.8 %2.5870.721,183.00-35.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,419.023,580.0019.0 %5.0536.84512.694.5 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1540,313.5611,124.0297.9 %5.0930.26390.7758.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 228,814.328,146.3971.7 %5.01,111.02614.4144.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 318,326.917,010.5861.7 %5.01,402.721,005.4828.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)7,907.156,102.0022.8 %5.02,135.28558.0073.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,040.208,020.00-13.9 %0.0433.65693.50-59.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี76,675.3652,257.9931.8 %5.01,341.471,963.98-46.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี117,484.0535,489.6669.8 %5.0813.781,621.21-99.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี27,226.8233,882.00-24.4 %0.0946.571,405.00-48.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส23,186.2917,806.9923.2 %5.0747.11920.00-23.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง39,327.419,499.7275.8 %5.0766.16429.7143.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง70,562.0413,689.5080.6 %5.0675.04914.26-35.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี19,842.1721,252.00-7.1 %0.01,885.852,228.15-18.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,459.502,796.1037.3 %5.0884.28779.1111.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)5,740.028,622.00-50.2 %0.02,281.9799.6795.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,245.86744.0077.1 %5.0623.51168.3273.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี36,096.569,707.0073.1 %5.03,707.504,114.90-11.0 %0.0
รวม 1,422,305 482,129 66.10 % 68,912 47,375 31.25 %