จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,834.36647.0083.1 %5.0384.26205.2846.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,442.002,715.6021.1 %5.0612.81166.0772.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,206.571,539.1052.0 %5.0574.7882.6585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 628,284.992,570.5790.9 %5.05,822.31522.3291.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 227,713.6716,731.0039.6 %5.02,258.44677.2270.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม123,226.3012,027.0248.2 %5.02,666.53551.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,864.151,190.0075.5 %5.0197.2673.8162.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,749.492,285.0060.3 %5.0384.25109.3071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล4,940.931,510.0069.4 %5.0258.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม17,834.702,066.0088.4 %5.0485.0257.9588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี16,413.22947.0094.2 %5.0275.2677.9071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,380.10740.0083.1 %5.0353.7793.8273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,426.541,027.0081.1 %5.0281.0559.8578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,917.18591.0084.9 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,473.495,730.6857.5 %5.02,399.471,330.0044.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,711.511,333.0064.1 %5.0816.15333.2159.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,905.523,622.007.3 %3.5783.24619.0621.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,589.611,493.0073.3 %5.0898.05690.6323.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 44,719.558,809.31-86.7 %0.0613.60282.6753.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,221.901,262.0060.8 %5.0574.78110.8580.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,655.06870.0067.2 %5.0574.77327.4743.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,590.275,801.4349.9 %5.01,696.731,677.991.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,609.193,108.0044.6 %5.02,247.34842.6562.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,166.443,047.553.8 %1.5480.851.8599.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,779.202,898.0039.4 %5.01,164.26561.2551.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,600.591,370.0062.0 %5.0653.4243.3793.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,006.5216,490.16-3.0 %0.01,829.82391.9878.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,461.013,990.0065.2 %5.0671.78538.8219.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,531.64952.0073.0 %5.0707.88761.38-7.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,407.21845.0075.2 %5.0650.8536.7694.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,020.901,048.0065.3 %5.0479.70204.2557.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,838.353,000.00-63.2 %0.0712.55181.5374.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,745.782,829.5850.8 %5.01,377.07587.8757.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,983.644,847.0019.0 %5.01,677.71425.3674.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,093.271,437.0076.4 %5.01,108.01142.5087.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,450.929,970.9431.0 %5.03,503.2549.0098.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,957.331,518.8086.1 %5.0688.88298.2456.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,629.682,061.0943.2 %5.0745.93465.6637.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,903.912,234.0042.8 %5.0840.99105.7387.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,891.543,828.0044.5 %5.01,505.47552.0463.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,516.726,621.00-46.6 %0.0707.88109.8584.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา30,305.9613,200.0056.4 %5.0986.87314.8568.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา19,989.7115,645.0021.7 %5.01,016.00448.9255.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร39,834.0628,460.8028.6 %5.02,032.67746.7063.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี36,522.9113,523.8063.0 %5.02,228.63423.3381.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม13,945.186,128.2156.1 %5.01,120.99593.7547.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก21,332.6442,163.49-97.6 %0.0764.04680.3111.0 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม165,025.69154,665.006.3 %3.01,842.131,073.5041.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม594.79829.00-39.4 %0.0195.24148.8323.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม5,636.401.00100.0 %5.01,259.36221.6482.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,834.211,933.0049.6 %5.0688.88496.7927.9 %5.0
สปส.จ.นครปฐม12,884.3511,804.228.4 %4.02,077.051,082.7247.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,469.412,403.0030.7 %5.0669.86166.3175.2 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,384.923,120.007.8 %3.5754.55176.9376.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม14,073.934,564.8367.6 %5.0621.37542.4612.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 124,673.8510,672.4656.7 %5.01,181.82457.8761.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 224,398.658,103.6966.8 %5.0936.84733.9721.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม62,177.6813,516.2978.3 %5.0469.25897.97-91.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,408.186,740.16-5.2 %0.0350.48365.60-4.3 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง28,472.0022,700.2420.3 %5.0642.62271.4557.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม150,591.9157,556.0061.8 %5.0883.87436.6550.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม35,385.749,675.0072.7 %5.0463.72884.04-90.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม33,119.7528,204.0014.8 %5.0576.42450.2921.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)51,771.2814,268.8072.4 %5.0469.15540.81-15.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล26,306.4814,920.0043.3 %5.0474.78343.3527.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,429.5618,314.20-117.3 %0.01,196.151,876.86-56.9 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)253,874.06321,162.00-26.5 %0.01,693.201,795.78-6.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,233.823,143.2025.8 %5.0726.91605.2616.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,768.131,039.0062.5 %5.0384.61173.3754.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 766,772.0538,465.7142.4 %5.019,918.9810,801.7545.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม39,086.9022,125.4843.4 %5.03,660.284,770.00-30.3 %0.0
รวม 1,509,999 1,036,651 31.35 % 95,056 46,919 50.64 %