จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,403.622,715.6020.2 %5.0612.81166.0772.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 223,266.8120,648.0011.3 %5.02,258.44677.2270.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1ไม่ครบ12,027.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ551.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,809.901,190.0075.3 %5.0197.2673.8162.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑลไม่ครบ532.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ59.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี16,230.18947.0094.2 %5.0275.2677.9071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,331.25740.0082.9 %5.0353.7793.8273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,366.021,027.0080.9 %5.0281.0561.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,873.49591.0084.7 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,670.121,333.0063.7 %5.0816.15333.2159.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,861.973,622.006.2 %3.0783.24619.0621.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,527.271,493.0073.0 %5.0898.05690.6323.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 44,711.278,809.31-87.0 %0.0632.61282.6755.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,185.971,262.0060.4 %5.0574.78110.8580.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,625.45870.0066.9 %5.0574.77327.4743.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,131.133,047.552.7 %1.0480.851.8599.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมไม่ครบ3,209.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ605.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,560.441,370.0061.5 %5.0653.4243.3793.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม15,828.0016,490.16-4.2 %0.01,829.82391.9878.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,492.25952.0072.7 %5.0707.88761.38-7.6 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,333.203,990.0064.8 %5.0671.78538.8219.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,369.22845.0074.9 %5.0650.8536.7694.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,987.211,048.0064.9 %5.0479.70204.2557.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,817.843,000.00-65.0 %0.0712.55181.5374.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,025.311,437.0076.2 %5.01,297.39142.5089.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,289.7612,000.0016.0 %5.03,503.2557.0098.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,835.131,518.8086.0 %5.0688.88298.2456.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,589.202,061.0942.6 %5.0745.93465.6637.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,860.372,234.0042.1 %5.0840.99105.7387.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,814.683,828.0043.8 %5.01,505.47552.0463.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก21,094.7342,163.49-99.9 %0.0764.04680.3111.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา29,967.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5986.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร39,389.8128,460.8027.7 %5.02,032.67746.7063.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี36,115.5913,523.8062.6 %5.02,228.63423.3381.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำกลางนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ221.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,791.451,933.0049.0 %5.0688.88496.7927.9 %5.0
สปส.จ.นครปฐม12,696.305,263.2058.5 %5.02,058.031,133.3144.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,430.722,403.0030.0 %5.0669.86166.3175.2 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม13,916.974,564.8367.2 %5.0621.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 224,126.558,103.6966.4 %5.0936.84733.9721.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม61,484.2513,516.2978.0 %5.0469.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมไม่ครบ57,556.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ436.65ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม34,991.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5463.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม32,750.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5576.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง28,154.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5642.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,335.5518,314.20-119.7 %0.01,196.151,876.86-56.9 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)ไม่ครบ341,985.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,890.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,737.261,039.0062.0 %5.0384.61173.3754.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 766,027.3838,465.7141.7 %5.019,918.9810,801.7545.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม38,650.9822,125.4842.8 %5.03,660.284,770.00-30.3 %0.0
รวม 507,595 298,946 0.00 % 57,929 29,346 0.00 %