จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,631.011,514.0042.5 %5.0412.4397.0376.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,149.701,434.0054.5 %5.0481.4238.2592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 123,181.1812,371.6246.6 %5.03,037.69551.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 15,102.235,302.13-3.9 %0.0279.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,502.332,583.0026.2 %5.0747.65455.1839.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ1,083.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ1,859.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ399.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,491.01784.0077.5 %5.0633.550.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,877.661,404.0051.2 %5.0367.33304.6617.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,807.942,987.1721.6 %5.0728.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,699.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5690.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ11,856.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ51.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,783.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5329.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,543.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5652.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,999.073,122.0021.9 %5.0519.4572.2086.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,741.202,239.0079.2 %5.0555.40274.7350.5 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,703.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5291.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ12,219.87ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ606.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ3,391.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.สมุทรสาครไม่ครบ20,752.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ507.43ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,771.57948.0065.8 %5.0424.3723.6094.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,045.876,707.474.8 %2.02,101.10122.0394.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร19,099.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5300.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ3,262.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร72,089.4371,384.001.0 %0.51,156.141,109.354.0 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร9,834.436,610.8232.8 %5.01,075.65843.6521.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,222.793,277.2637.3 %5.0747.65798.56-6.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 159,447 122,668 0.00 % 12,260 4,691 0.00 %