จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,701.721,025.0062.1 %5.0166.3699.0640.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,178.951,514.0052.4 %5.0412.4397.0376.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,185.231,434.0055.0 %5.0481.4238.2592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 123,442.6212,371.6247.2 %5.03,037.69551.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 228,552.5023,385.0018.1 %5.03,309.57643.7080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 18,674.715,302.1338.9 %5.0279.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,487.257,255.94-61.7 %0.01,013.85719.8829.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,541.832,583.0027.1 %5.0747.65455.1839.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,949.841,083.0063.3 %5.0386.34222.1242.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,095.321,049.0066.1 %5.0443.39235.9346.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,213.151,987.0038.2 %5.0452.24385.8614.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,681.191,669.000.7 %0.5330.03150.3854.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,472.722,927.0034.6 %5.01,013.85719.6129.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,720.4314,573.77-49.9 %0.01,165.98294.5074.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,616.051,859.0048.6 %5.0614.53399.4435.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,530.39784.0077.8 %5.0633.550.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,095.321,404.0054.6 %5.0443.39304.6631.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,850.882,987.1722.4 %5.0728.63365.7549.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร9,090.1732,557.00-258.2 %0.01,566.731,192.2123.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,746.995,027.00-34.2 %0.0690.60111.5083.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,263.741,192.0063.5 %5.0451.5892.9479.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,306.6811,856.67-123.4 %0.01,136.0951.6295.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,815.32994.0064.7 %5.0329.30175.7546.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,583.321,935.0046.0 %5.0652.57222.0666.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร4,044.562,457.0039.3 %5.0804.69231.7371.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,559.442,586.7027.3 %5.0595.52387.6034.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,044.183,122.0022.8 %5.0519.4572.2086.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,862.342,239.0079.4 %5.0555.40274.7350.5 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 62,648.2765,197.34-4.1 %0.0982.25641.5034.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,733.911,229.0055.0 %5.0291.2645.7684.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,183.4212,219.87-33.1 %0.02,211.88606.5072.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,120.123,391.0017.7 %5.0804.69330.1559.0 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,275.7922,304.00-169.5 %0.01,725.72507.4370.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,802.83948.0066.2 %5.0424.3723.6094.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,176.146,707.476.5 %3.02,101.10122.0394.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร19,314.927,165.5062.9 %5.0300.69250.3516.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร17,251.998,923.2448.3 %5.01,000.91565.5943.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร15,461.193,262.7078.9 %5.0277.61311.70-12.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร72,902.4771,384.002.1 %1.01,156.141,109.354.0 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว37,319.2111,160.0070.1 %5.0383.52425.79-11.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร9,945.356,610.9233.5 %5.01,075.65843.6521.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,287.673,277.2638.0 %5.0747.65798.56-6.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,658.86640.0075.9 %5.0211.6878.9262.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร68,170.4312,855.0081.1 %5.015,240.755,229.5565.7 %5.0
รวม 512,559 386,435 24.61 % 51,898 20,387 60.72 %