จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,278.74820.0075.0 %5.0278.4046.9383.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,109.911,027.0067.0 %5.0449.83199.2255.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,799.971,381.0050.7 %5.0405.36103.0174.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,163.3114,676.92-11.5 %0.01,628.82890.1545.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,297.881,511.0064.8 %5.0193.6450.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,133.64584.0085.9 %5.0208.1347.5077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,934.89177.0095.5 %5.0145.2461.0258.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,323.62380.0088.6 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,475.58205.0094.1 %5.0125.6342.7566.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,279.69140.0089.1 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,104.1769.0093.8 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง2,870.301,598.0044.3 %5.0506.88444.0112.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,943.201,363.0065.4 %5.0792.12728.778.0 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,247.481.00100.0 %5.0506.880.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,229.03832.0074.2 %5.0487.87410.2015.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,197.831,625.0049.2 %5.0601.941,244.80-106.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,426.063,848.00-169.8 %0.0289.91164.6943.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,120.251.00100.0 %5.0830.150.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง11,844.3012,542.15-5.9 %0.0868.18183.7178.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,933.171,227.0068.8 %5.0544.91128.3876.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,208.52987.0069.2 %5.0582.9550.5791.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,679.89555.0079.3 %5.0316.7257.0082.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,503.102,416.0031.0 %5.0601.96183.2969.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง5,625.3014,536.00-158.4 %0.01,039.331,148.96-10.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,538.651.00100.0 %5.0697.040.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,166.821,906.9039.8 %5.0563.93241.9057.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,254.839,434.54-50.8 %0.01,058.3295.2991.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,387.851.00100.0 %5.0487.860.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง4,677.041,782.0061.9 %5.0510.17339.5933.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,682.711,502.0059.2 %5.0582.95422.0527.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,256.361,526.0064.1 %5.0639.99306.3252.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,084.332,043.0050.0 %5.0430.8261.4085.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,304.481,356.0059.0 %5.0629.22214.3065.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 36,181.7039,929.36-10.4 %0.0660.10616.226.6 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,697.41681.0074.8 %5.0278.69180.7935.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,973.58744.0075.0 %5.0288.52173.7339.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,556.033,986.57-12.1 %0.0620.98223.8364.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,127.972,129.0031.9 %5.0449.830.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,158.213,572.8830.7 %5.0572.86375.4934.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง31,465.2613,451.7657.2 %5.01,018.27544.4446.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง1,875.151.0099.9 %5.0171.580.9599.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง16,524.771.00100.0 %5.0428.420.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง16,280.871.00100.0 %5.0293.850.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ31,516.5813,203.0058.1 %5.0368.70671.65-82.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,703.8913,162.72-130.8 %0.0977.451,458.06-49.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,354.471,798.0046.4 %5.0525.90408.3422.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,863.62549.0080.8 %5.0335.74218.6034.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง17,054.065,284.9569.0 %5.02,428.031,745.2028.1 %5.0
รวม 315,416 180,550 42.76 % 26,818 14,568 45.68 %