จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,278.74820.0075.0 %5.0278.4046.9383.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,974.321,027.0065.5 %5.0392.78199.2249.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,799.971,381.0050.7 %5.0405.3697.8675.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,163.3110,942.0416.9 %5.01,628.82890.1545.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,332.991,511.0065.1 %5.0212.6547.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,203.86584.0086.1 %5.0246.1747.5080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,934.89177.0095.5 %5.0145.2461.0258.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,766.26380.0089.9 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,939.29205.0094.8 %5.0125.6342.7566.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,279.69140.0089.1 %5.0156.320.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,104.1769.0093.8 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง2,922.971,598.0045.3 %5.0419.71444.01-5.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,943.201,363.0065.4 %5.0792.12728.778.0 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,247.48435.0086.6 %5.0506.88111.3278.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,229.03832.0074.2 %5.0487.87410.2015.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,495.331,625.0053.5 %5.0601.941,244.80-106.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,426.063,848.00-169.8 %0.0289.91449.69-55.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,120.251,937.0053.0 %5.0830.15517.0537.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง11,844.3012,542.15-5.9 %0.0868.18183.7178.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,933.171,227.0068.8 %5.0544.91128.3876.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,420.02947.0072.3 %5.0582.9550.5791.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,679.89555.0079.3 %5.0316.7257.0082.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,503.102,416.0031.0 %5.0601.96183.2969.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง5,625.3014,536.00-158.4 %0.01,039.331,148.96-10.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,538.653,773.0016.9 %5.0697.04654.836.1 %3.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,166.821,906.9039.8 %5.0563.93241.9057.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,254.839,434.54-50.8 %0.01,058.3295.2991.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,387.851.00100.0 %5.0487.860.9599.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,518.721,782.0049.4 %5.0620.98339.5945.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,682.711,502.0059.2 %5.0582.95422.0527.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,256.361,526.0064.1 %5.0639.99306.3252.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,084.332,043.0050.0 %5.0430.8261.4085.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,304.481,356.0059.0 %5.0629.22214.3065.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 36,181.7039,929.36-10.4 %0.0660.10616.226.6 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,697.41681.0074.8 %5.0278.69180.7935.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,973.58744.0075.0 %5.0288.52173.7339.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,556.033,986.57-12.1 %0.0620.98223.8364.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,127.972,129.0031.9 %5.0449.830.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,158.213,572.8830.7 %5.0572.86375.4934.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง31,465.2613,451.7657.2 %5.01,018.27544.4446.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง2,408.044,098.47-70.2 %0.0271.83239.9611.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง43,136.3250,240.00-16.5 %0.0682.420.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง16,280.8714,633.4410.1 %5.0293.85807.70-174.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ31,396.4813,203.0057.9 %5.0368.70671.65-82.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,703.8913,162.72-130.8 %0.0977.451,458.06-49.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,354.471,798.0046.4 %5.0525.90408.3422.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,863.62549.0080.8 %5.0335.74217.6535.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง17,054.065,284.9569.0 %5.02,428.031,745.2028.1 %5.0
รวม 342,720 251,886 26.50 % 27,231 17,170 36.95 %