จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,242.44820.0074.7 %5.0278.4046.9383.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,075.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5323.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,017.5915,659.00-20.3 %0.01,628.82890.1545.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,250.301,511.0064.4 %5.0193.6450.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,087.88584.0085.7 %5.0208.1347.5077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,891.33177.0095.5 %5.0145.2461.0258.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,286.831,876.1742.9 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,437.10205.0094.0 %5.0125.6342.7566.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,265.53140.0088.9 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,091.9569.0093.7 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองไม่ครบ832.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,162.431,625.0048.6 %5.0601.941,244.80-106.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,410.283,848.00-172.9 %0.0289.91173.3640.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง11,713.1812,542.15-7.1 %0.0868.18183.7178.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,889.631,227.0068.5 %5.0544.91128.3876.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,173.00687.0078.3 %5.0582.9550.5791.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,650.22555.0079.1 %5.0316.7257.0082.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,464.322,416.0030.3 %5.0601.96183.2969.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,488.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5667.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองไม่ครบ1,502.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,209.241,526.0063.7 %5.0639.99306.3252.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,039.122,043.0049.4 %5.0430.8261.4085.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,267.901,356.0058.5 %5.0629.22214.3065.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,940.67744.0074.7 %5.0288.52173.7339.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,516.673,986.57-13.4 %0.0512.60223.8356.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,093.352,129.0031.2 %5.0449.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,101.113,572.8830.0 %5.0572.86375.4934.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง31,116.9313,451.7656.8 %5.01,018.27544.4446.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ31,167.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5368.70671.65-82.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองไม่ครบ13,162.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,458.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,317.331,798.0045.8 %5.0525.90408.3422.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,831.92549.0080.6 %5.0335.74217.6535.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 130,468 75,098 0.00 % 12,103 6,435 0.00 %