จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,532.16638.0074.8 %5.0216.13131.8639.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,918.413,302.25-13.2 %0.0364.9770.7980.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,122.671,614.0048.3 %5.0387.2857.8985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม28,198.6117,994.0036.2 %5.02,331.45427.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0247.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,096.54711.0082.6 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,981.19529.0086.7 %5.0161.6395.0041.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,682.675,225.41-41.9 %0.0936.04276.4870.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,233.503,434.43-6.2 %0.0463.34323.0030.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,055.691,235.0059.6 %5.0368.26347.555.6 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,124.64565.0081.9 %5.0425.31273.2235.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม2,961.39721.0075.7 %5.0311.21248.9820.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,986.70731.6081.6 %5.0387.28377.252.6 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,834.822,612.007.9 %3.5603.67835.90-38.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,825.341,506.1560.6 %5.0672.52528.5321.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,926.239,673.7925.2 %5.01,150.0472.6993.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,428.231,055.0069.2 %5.0486.63298.3138.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,259.28769.0076.4 %5.0482.3638.1692.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,731.86913.5066.6 %5.0201.39224.85-11.6 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,390.392,514.0025.8 %5.0520.3988.5883.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,810.424,300.00-53.0 %0.01,109.88185.2583.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม4,373.341,679.0061.6 %5.01,033.82546.9747.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,310.191,073.0067.6 %5.0501.37299.2440.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,759.513,530.1925.8 %5.01,033.8263.7793.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,687.011,050.0090.2 %5.0463.34398.9413.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,356.552,182.0035.0 %5.0596.45202.1266.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,539.442,511.0029.1 %5.0615.473,800.00-517.4 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,411.451,976.1055.2 %5.0520.39296.9642.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,556.002,563.0027.9 %5.0349.2457.0083.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม9,802.333,057.0068.8 %5.0482.36166.2565.5 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 39,776.7613,431.9066.2 %5.0647.56343.2447.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,263.69627.0080.8 %5.0235.15147.8537.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,069.852,480.1339.1 %5.0767.60511.1633.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,150.77860.7072.7 %5.0425.31286.9832.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,005.712,794.0030.2 %5.0691.53240.6065.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม2,937.121,233.0058.0 %5.0387.28297.5023.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,124.643,167.66-1.4 %0.0463.34234.2449.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม11,761.359,439.0319.7 %5.0564.06412.1026.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม4,992.351,905.0061.8 %5.0292.26226.9322.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม13,914.648,384.2739.7 %5.0348.10271.9521.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม18,705.0612,693.7032.1 %5.0936.80769.7017.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม30,830.0625,387.0017.7 %5.01,317.66647.9050.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,236.791,690.0047.8 %5.0463.34323.4530.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,708.831,024.0062.2 %5.0273.18157.7442.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม11,462.482,465.8678.5 %5.02,678.892,167.3919.1 %5.0
รวม 305,837 167,249 45.31 % 28,075 17,867 36.36 %