จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,503.92638.0074.5 %5.0216.13131.8639.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,885.863,302.25-14.4 %0.0364.9770.7980.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม48,995.1317,994.0063.3 %5.014,254.48427.5097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0247.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,050.85711.0082.4 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,936.79529.0086.6 %5.0161.6395.0041.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลองไม่ครบ5,225.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,197.443,434.43-7.4 %0.0463.34340.0026.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,089.80565.0081.7 %5.0425.31273.2235.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,942.24731.6081.4 %5.0387.28377.252.6 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,782.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5672.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,782.079,673.7924.3 %5.01,150.0472.6993.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,389.991,055.0068.9 %5.0486.63298.3138.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ769.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ38.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,230.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5372.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,779.084,300.00-54.7 %0.01,109.88185.2583.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,273.281,073.0067.2 %5.0501.37299.2440.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,706.433,530.1925.0 %5.01,033.8263.7793.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,567.831,050.0090.1 %5.0463.34398.9413.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,499.972,511.0028.3 %5.0615.473,800.00-517.4 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,362.251,976.1054.7 %5.0520.39296.9642.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,516.342,563.0027.1 %5.0349.2457.0083.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม9,693.013,057.0068.5 %5.0482.36152.0068.5 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม ไม่ครบ13,431.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,227.29627.0080.6 %5.0235.15147.8537.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,024.462,480.1338.4 %5.0767.60511.1633.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,115.63860.7072.4 %5.0425.31286.9832.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,961.042,794.0029.5 %5.0691.53240.6065.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม11,630.189,439.0318.8 %5.0564.06412.1026.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม4,936.671,905.0061.4 %5.0292.26226.9322.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม13,759.468,384.2739.1 %5.0348.10271.9521.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม18,496.4612,693.7031.4 %5.0936.80769.7017.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม30,486.2325,387.0016.7 %5.01,317.66647.9050.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,200.691,690.0047.2 %5.0463.34323.4530.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ1,024.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ157.74ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม11,334.642,465.8678.2 %5.02,678.892,167.3919.1 %5.0
รวม 239,345 127,421 0.00 % 32,113 13,441 0.00 %