จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,532.16638.0074.8 %5.0216.13131.8639.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม3,150.923,302.25-4.8 %0.0406.2970.7982.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,134.571,614.0048.5 %5.0387.2857.8985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม28,198.6117,994.0036.2 %5.02,331.45427.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0247.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,096.54711.0082.6 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,981.19529.0086.7 %5.0161.6395.0041.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,682.675,947.81-61.5 %0.0936.04242.7074.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,544.313,434.4324.4 %5.0615.47323.0047.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,962.251,235.0068.8 %5.0710.55347.5551.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,124.64565.0081.9 %5.0425.31273.2235.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม2,961.39721.0075.7 %5.0311.21248.9820.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,986.70731.6081.6 %5.0387.28377.252.6 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,885.962,612.009.5 %4.5603.67835.90-38.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,825.341,506.1560.6 %5.0672.52528.5321.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,926.239,673.7925.2 %5.01,150.0472.6993.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,428.231,055.0069.2 %5.0486.63298.3138.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,259.28769.0076.4 %5.0482.3638.1692.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,731.86913.5066.6 %5.0235.15158.5032.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,390.392,514.0025.8 %5.0520.3988.5883.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,791.733,055.0036.2 %5.01,109.88185.2583.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,136.971,679.0067.3 %5.01,357.09546.9759.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,310.191,073.0067.6 %5.0501.37299.2440.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,759.513,530.1925.8 %5.01,033.8263.7793.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,687.011,050.0090.2 %5.0463.34398.9413.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,356.551,598.0052.4 %5.0596.45203.2765.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,539.442,511.0029.1 %5.0615.47134.5678.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,411.451,976.1055.2 %5.0520.39296.9642.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,556.002,563.0027.9 %5.0349.2457.0083.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม9,802.333,057.0068.8 %5.0482.36166.2565.5 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 39,776.7613,431.9066.2 %5.0647.56343.2447.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,686.35627.0076.7 %5.0235.15147.8537.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,069.852,480.1339.1 %5.0767.60511.1633.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,150.77860.7072.7 %5.0425.31286.9832.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,005.712,794.0030.2 %5.0691.53240.6065.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม4,013.061,233.0069.3 %5.0387.28297.5023.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,229.613,167.661.9 %0.5463.34234.2449.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม11,761.359,439.0319.7 %5.0564.06412.1026.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม4,992.351,905.0061.8 %5.0292.26226.9322.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม57,761.1664,162.99-11.1 %0.01,054.221,194.15-13.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม13,914.648,384.2739.7 %5.0348.10271.9521.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,064.6345.7799.7 %5.0231.64277.00-19.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม18,705.0612,693.7032.1 %5.0936.80769.7017.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม30,830.0625,387.0017.7 %5.01,317.66647.9050.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,236.791,690.0047.8 %5.0463.34323.4530.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,708.831,024.0062.2 %5.0273.18157.7442.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม11,462.482,465.8678.5 %5.02,678.892,167.3919.1 %5.0
รวม 384,524 230,351 40.09 % 30,253 15,573 48.52 %