จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,600.33856.0067.1 %5.0454.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี9,676.994,418.4854.3 %5.066.7347.0629.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี2,938.813,892.32-32.4 %0.0506.76185.5163.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ไม่ครบ1,101.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,092.3412,544.0016.9 %5.02,260.54612.9672.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,743.081,297.0072.7 %5.0277.7058.7178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,628.70116.4597.5 %5.0203.07892.05-339.3 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,899.56431.0088.9 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,929.35679.0082.7 %5.0181.6266.0563.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,130.92362.0091.2 %5.0166.6254.3167.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,092.68684.0083.3 %5.0305.7338.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,813.67431.0088.7 %5.0392.5590.8776.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,469.891,599.0075.3 %5.0396.3392.2476.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,523.154,659.9459.6 %5.01,138.57995.4512.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี4,900.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.72217.5375.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีไม่ครบ2,373.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีไม่ครบ2,855.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ601.31ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,239.441,064.8067.1 %5.0720.22281.2061.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี12,125.052,624.0078.4 %5.04,390.331,523.6065.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,530.662,462.002.7 %1.0522.98400.5323.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีไม่ครบ2,769.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. เพชรบุรีไม่ครบ2,365.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ176.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี12,811.6711,783.008.0 %4.01,556.92258.3283.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี4,914.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5853.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,269.73820.0074.9 %5.0739.240.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,056.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5625.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีไม่ครบ2,567.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,522.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,309.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี15,852.098,521.4846.2 %5.03,648.68182.9095.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี3,765.2624,221.27-543.3 %0.0929.40611.4234.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี3,906.362,573.0034.1 %5.0967.43533.0244.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,461.662,240.0035.3 %5.01,008.22215.1878.7 %5.0
สพ.เพชรบุรี10,630.222,157.0079.7 %5.0731.11499.1731.7 %5.0
รจก.เพชรบุรี 50,476.2650,682.22-0.4 %0.01,159.02767.4933.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,691.42975.0063.8 %5.0492.03221.4655.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบ2,347.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ379.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.เพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,584.731,616.9054.9 %5.0777.27138.3582.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2ไม่ครบ7,863.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ277.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบ2,890.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ541.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีไม่ครบ35,459.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี27,645.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5956.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี47,313.3413,101.0072.3 %5.0853.71773.209.4 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดไม่ครบ17,617.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,178.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี8,704.9716,353.97-87.9 %0.01,823.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ไม่ครบ2,241.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,829.251,343.0064.9 %5.0568.09196.6365.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี21,388.2113,879.0035.1 %5.06,909.601,074.0984.5 %5.0
รวม 287,120 188,388 0.00 % 33,158 11,114 0.00 %