จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,629.65856.0067.4 %5.0454.0249.9689.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี9,786.134,418.4854.8 %5.066.7347.0629.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี3,979.393,892.322.2 %1.0506.76185.5163.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,463.401,101.0075.3 %5.0682.1936.2094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,262.558,727.5942.8 %5.02,260.54612.9672.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,796.571,297.0073.0 %5.0277.7058.7178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,680.90116.4597.5 %5.0203.07114.0043.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,943.54431.0089.1 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,973.67679.0082.9 %5.0181.6266.0563.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,177.51362.0091.3 %5.0166.6254.3167.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,138.83684.0083.5 %5.0305.7338.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,856.68431.0088.8 %5.0392.5590.8776.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,542.861,599.0075.6 %5.0396.3392.2476.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,508.07636.0074.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,653.114,659.9460.0 %5.01,138.57995.4512.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0890.72217.5375.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,166.932,373.0043.1 %5.01,100.54259.4476.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,944.552,855.0042.3 %5.0896.53601.3132.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,275.971,064.8067.5 %5.0720.22281.2061.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี12,261.802,624.0078.6 %5.04,390.331,523.6065.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,563.392,462.004.0 %2.0522.98400.5323.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,175.122,769.0033.7 %5.01,271.681,278.01-0.5 %0.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี5,355.732,365.6955.8 %5.0828.46176.3778.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี12,956.1711,783.009.1 %4.51,556.92258.3283.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)6,762.458,812.00-30.3 %0.02,728.95812.2570.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี4,970.102,087.0058.0 %5.0853.33357.6658.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,306.61820.0075.2 %5.0739.240.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,045.95927.0069.6 %5.0606.12457.4524.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,587.922,567.3428.4 %5.0815.30255.6568.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,263.377,650.4917.4 %5.01,937.2764.2896.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,430.133,409.4323.0 %5.01,309.74341.7373.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,466.721,655.0052.3 %5.0796.28238.1270.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี16,030.888,521.4846.8 %5.03,648.68182.9095.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,563.921,289.0083.0 %5.0872.34341.4060.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี3,807.723,623.044.9 %2.0929.40611.4234.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี5,764.582,114.0063.3 %5.01,024.48230.7077.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี3,950.412,573.0034.9 %5.0967.43533.0244.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,500.712,240.0036.0 %5.0777.27215.1872.3 %5.0
สพ.เพชรบุรี10,750.112,157.0079.9 %5.0731.11469.7535.7 %5.0
รจก.เพชรบุรี 51,045.5450,682.220.7 %0.51,159.02767.4933.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,721.77975.0064.2 %5.0492.03221.4655.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,879.422,347.0251.9 %5.01,005.48379.9562.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,146.932,003.0051.7 %5.0701.20149.3278.7 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,816.454,003.5016.9 %5.01,013.35243.4276.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,625.161,616.9055.4 %5.0777.27138.3582.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี13,611.0711,015.5619.1 %5.03,595.43295.8091.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 170,847.4012,622.9782.2 %5.0886.93899.65-1.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 247,319.147,863.6983.4 %5.01,650.09277.4983.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)16,642.527,061.6757.6 %5.02,869.01767.0173.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,682.042,890.0049.1 %5.0398.20541.50-36.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี48,882.1538,172.2821.9 %5.01,143.272,001.92-75.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี80,198.5235,459.0055.8 %5.0829.752,709.03-226.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี27,957.0229,929.76-7.1 %0.0956.551,874.49-96.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี47,846.9513,101.0072.6 %5.0853.71773.209.4 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย18,967.4911,102.8441.5 %5.0602.28694.85-15.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด76,780.0217,617.0077.1 %5.0825.581,178.34-42.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี9,953.8716,353.97-64.3 %0.01,823.442,317.66-27.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,601.762,241.0037.8 %5.0720.22604.7616.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,872.431,343.0065.3 %5.0568.09196.6365.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี21,629.4319,513.009.8 %4.56,909.605,496.7020.4 %5.0
รวม 791,321 396,547 49.89 % 68,125 35,165 48.38 %