จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,493.97570.0083.7 %5.0457.6334.9392.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์42,698.818,475.4780.2 %5.0318.52156.3150.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,138.533,157.41-0.6 %0.0704.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,994.981,548.0048.3 %5.0628.7949.1992.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์14,467.2110,047.0030.6 %5.02,264.161,224.9845.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,523.691,069.2076.4 %5.0345.3672.1479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,934.77376.0090.4 %5.0294.82102.6065.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,069.94625.0084.6 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,870.21432.0088.8 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,412.661,408.0068.1 %5.0521.1276.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,020.151,415.0071.8 %5.0593.70118.7580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,483.87464.0089.7 %5.0353.56114.0067.8 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ4,165.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,739.881,186.0056.7 %5.0553.24223.8959.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,022.441,560.00-52.6 %0.0666.83243.2063.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,647.391,403.0069.8 %5.0990.08722.4227.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,987.471,238.0058.6 %5.0685.82150.3978.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบ19,903.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,756.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ3,686.28ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ467.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,735.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,287.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,241.311,977.9011.8 %5.0535.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,319.451,374.3058.6 %5.0780.92206.6773.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานหัวหิน77,170.64259,142.72-235.8 %0.0469.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,828.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,254.883,510.2517.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,604.631,443.0060.0 %5.0923.4881.5191.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,222.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.561.6761.84-0.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,766.61451.0074.5 %5.072.5756.8721.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,709.165,987.00-27.1 %0.089.9465.7426.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,874.92579.0085.1 %5.0780.9236.0795.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,111.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5647.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,654.732,729.6025.3 %5.0876.00353.3259.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,720.624,340.0035.4 %5.01,541.561,105.6228.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,646.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5761.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,107.4516,567.00-26.4 %0.02,061.592,586.50-25.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,027.211,916.0080.9 %5.0666.82401.3339.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ2,552.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ558.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,225.391,684.0047.8 %5.0742.87244.4867.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,016.05232.0094.2 %5.0818.95437.0046.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,008.094,003.0042.9 %5.0819.17164.1180.0 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,504.952,049.0080.5 %5.0802.78581.2927.6 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ครบ29,915.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ843.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,703.67667.0075.3 %5.0514.6855.0389.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,693.393,331.3265.6 %5.01,522.53523.6665.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,269.984,545.25-39.0 %0.0761.89100.4186.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์52,645.96132,080.00-150.9 %0.01,864.44917.0150.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 127,591.867,022.0974.6 %5.01,344.71997.5025.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,247.182,635.06-17.3 %0.0310.73237.5023.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์672,728.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,022.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี50,946.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5824.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล31,814.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5942.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,907.241.00100.0 %5.02,212.620.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7,951.0012,118.33-52.4 %0.0836.71696.5516.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,637.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5533.72168.4568.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,251.8614,327.0011.8 %5.05,007.302,092.2658.2 %5.0
รวม 401,719 516,177 0.00 % 39,778 19,218 0.00 %