จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,467.30570.0083.6 %5.0457.63139.7869.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์42,372.868,475.4780.0 %5.0318.52156.3150.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,114.573,157.41-1.4 %0.0704.84313.8755.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,972.121,548.0047.9 %5.0628.7949.1992.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์14,356.776,009.9258.1 %5.02,264.171,224.9845.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,489.161,069.2076.2 %5.0345.3672.1479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,785.691,106.0070.8 %5.0257.6770.4672.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,837.37376.0090.2 %5.0256.79102.6060.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,038.87625.0084.5 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,840.66432.0088.8 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,378.981,408.0067.8 %5.0521.1276.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,981.831,415.0071.6 %5.0593.70118.7580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,449.64464.0089.6 %5.0353.56114.0067.8 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,023.725,105.60-1.6 %0.0761.65111.1585.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,079.344,165.21-2.1 %0.01,084.14434.6259.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,718.961,186.0056.4 %5.0553.24223.8959.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,617.10814.0068.9 %5.0560.7298.8882.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,840.881,560.0045.1 %5.0666.83243.2063.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,611.911,403.0069.6 %5.0990.08722.4227.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,964.661,238.0058.2 %5.0685.82150.3978.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,250.433,686.28-13.4 %0.0761.89467.9638.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,623.232,563.5082.5 %5.05,287.71919.6082.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,227.091,977.9011.2 %5.0535.26481.7910.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,380.222,308.4647.3 %5.01,064.50724.9231.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,294.111,374.3058.3 %5.0780.92206.6773.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,858.378,812.0025.7 %5.01,237.30444.2664.1 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน76,581.5659,142.7222.8 %5.0469.72122.0074.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,738.425,319.8154.7 %5.04,254.883,510.2517.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,577.111,443.0059.7 %5.0923.4881.5191.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,205.09803.0063.6 %5.061.6761.84-0.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,753.12451.0074.3 %5.072.5756.8721.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,673.215,987.00-28.1 %0.089.9465.7426.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,845.34579.0084.9 %5.0780.9236.0795.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,087.64617.0080.0 %5.0647.81129.0180.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,626.832,729.6024.7 %5.0876.00353.3259.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,365.672,168.0035.6 %5.01,584.78444.0072.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,669.324,340.0034.9 %5.01,541.561,105.6228.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,603.841,086.1180.6 %5.0761.89229.7169.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,154.487,435.16-20.8 %0.01,408.45104.7892.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,007.4016,567.00-27.4 %0.02,061.592,586.50-25.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,950.661,916.0080.7 %5.0666.82401.3339.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,406.032,552.0025.1 %5.0914.04558.2738.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,200.771,684.0047.4 %5.0742.87244.4867.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,985.40232.0094.2 %5.0818.95437.0046.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,954.604,003.0042.4 %5.0819.17164.1180.0 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,424.762,049.0080.3 %5.0802.78581.2927.6 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 55,655.0829,915.1346.2 %5.01,006.09843.4916.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,683.03667.0075.1 %5.0514.6855.0389.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,619.393,331.3265.4 %5.01,522.53523.6665.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,856.811,947.7049.5 %5.0609.78154.0174.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,177.554,950.1639.5 %5.01,446.46979.9832.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,249.354,545.25-39.9 %0.0761.89347.0954.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,312.401,718.5048.1 %5.0705.0720.5097.1 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์52,244.08132,080.00-152.8 %0.01,864.44917.0150.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 127,381.247,022.0974.4 %5.01,344.71997.5025.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 229,788.328,886.2370.2 %5.01,640.87783.1052.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์20,702.575,248.0074.7 %5.0315.41346.71-9.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,230.032,635.06-18.2 %0.0310.73237.5023.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์667,592.9436,208.0094.6 %5.04,022.49550.1586.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน57,306.083,460.0094.0 %5.0903.45866.854.1 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี50,557.2213,690.0372.9 %5.0824.22685.5616.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล31,572.0414,912.0052.8 %5.0942.76968.09-2.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,785.8117,544.00-11.1 %0.02,212.62790.4064.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7,890.313,314.0058.0 %5.0836.71696.5516.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,660.55763.0071.3 %5.0552.74168.4569.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,127.8014,327.0011.2 %5.05,007.302,092.2658.2 %5.0
รวม 1,416,780 491,119 65.34 % 70,218 32,212 54.12 %