จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชไม่ครบ1,719.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช21,552.5118,061.4316.2 %5.03,933.57762.8580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช5,307.260.00100.0 %5.0462.360.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,931.18316.0092.0 %5.0185.8279.6357.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,752.86322.0091.4 %5.0178.0055.8868.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,980.921,519.0061.8 %5.0462.0383.2782.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,768.87422.0088.8 %5.0227.1372.2668.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,984.40681.0082.9 %5.0246.3637.7084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,831.401,805.4062.6 %5.0603.8136.2994.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,775.37142.0096.2 %5.0274.8058.1778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,438.30271.0092.1 %5.0350.0317.8794.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,517.77597.0089.2 %5.0234.0080.0765.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,702.26693.0081.3 %5.0337.0698.9770.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,734.59451.0087.9 %5.0251.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,775.28279.0092.6 %5.0173.8137.6478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,767.16391.0089.6 %5.0246.6274.1269.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,506.584,334.9021.3 %5.0823.8885.9889.6 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,923.756,229.00-113.0 %0.0602.79259.3557.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35119.7060.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,838.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,382.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,243.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,394.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,545.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5880.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานชลประทานที่ 15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,748.891,395.0062.8 %5.01,514.45474.7668.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,637.191,337.0076.3 %5.01,850.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,333.364,101.81-23.1 %0.0719.94946.54-31.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,021.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,193.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,438.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,120.59509.2054.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,565.2414,114.53-64.8 %0.03,281.116,619.25-101.7 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)ไม่ครบ1,204.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,120.981,273.0059.2 %5.081.46102.65-26.0 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,759.87826.0053.1 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,759.87526.0070.1 %5.080.9350.9137.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,439.89987.5071.3 %5.0759.29421.3344.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,997.164,287.5114.2 %5.01,052.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ14,459.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,936.206,023.0024.1 %5.01,584.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,942.499,349.37-137.1 %0.01,128.13508.2754.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,031.09247.2595.1 %5.01,128.14110.5090.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,765.333,951.25-4.9 %0.01,071.10479.7555.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช27,933.324,074.3985.4 %5.0631.19358.4343.2 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ803.54ประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,689.171,373.0048.9 %5.0595.68274.5553.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,024.273,027.0024.8 %5.01,128.15586.1048.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,887.831,597.0067.3 %5.01,844.72583.1868.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,986.856,021.12-0.6 %0.01,063.55910.1014.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 321,700.809,572.6055.9 %5.02,571.371,408.6245.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 13,418.6810,726.3220.1 %5.01,342.58825.9338.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช165,141.42408.0099.8 %5.01,151.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช432,173.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,109.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช19,204.1912,362.0035.6 %5.0904.33678.3425.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี21,494.348,823.0059.0 %5.0766.38606.8120.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง198,329.0632,870.9383.4 %5.01,388.061,041.6725.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,077.9327,258.00-50.8 %0.02,466.512,309.916.3 %3.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช7,916.2516,651.17-110.3 %0.02,974.491,865.9237.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ743.43ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,111.321,363.0056.2 %5.0766.83208.5272.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช40,988.7542,539.00-3.8 %0.05,603.11911.8683.7 %5.0
รวม 693,885 263,600 0.00 % 44,186 24,800 0.00 %