จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,638.63970.0063.2 %5.0538.64200.0062.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช25,807.9416,580.0035.8 %5.0536.54412.0023.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,084.396,782.7032.7 %5.065.67144.46-120.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,545.522,119.0075.2 %5.061.25321.95-425.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,658.571,719.0053.0 %5.0976.01148.6184.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,915.631,530.0047.5 %5.0709.7942.6394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช21,965.3918,061.4317.8 %5.03,933.57762.8580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช5,408.930.00100.0 %5.0462.36145.0068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,006.49316.0092.1 %5.0185.8279.6357.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,824.75322.0091.6 %5.0178.0055.8868.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,057.181,519.0062.6 %5.0462.0383.2782.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,824.19220.0094.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,841.07422.0089.0 %5.0227.1372.2668.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,915.11518.0086.8 %5.0353.5346.0887.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,060.73681.0083.2 %5.0246.3637.7084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,923.961,805.4063.3 %5.0603.8136.2994.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,847.69142.0096.3 %5.0274.8058.1778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,504.17271.0092.3 %5.0350.0317.8794.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,333.49850.0080.4 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,623.48597.0089.4 %5.0234.0080.0765.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,023.69320.0092.0 %5.0383.3357.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,631.73413.0088.6 %5.0407.1748.8188.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,773.18693.0081.6 %5.0337.0698.9770.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,815.50481.0087.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,806.13451.0088.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,847.60279.0092.7 %5.0173.8137.6478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,839.33391.0089.8 %5.0246.6274.1269.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,835.90424.0088.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,612.074,334.9022.8 %5.0823.8885.9889.6 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,979.766,229.00-109.0 %0.0602.79259.3557.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,301.075,675.089.9 %4.51,812.71453.1575.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35119.7060.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,670.701,056.0060.5 %5.06,286.94365.7594.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,165.071,159.0063.4 %5.0737.68337.2554.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,471.301,152.5066.8 %5.0484.48478.801.2 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.776.3099.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,343.893,033.0043.2 %5.01,394.351,283.458.0 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,613.701,294.0064.2 %5.0880.93665.1124.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,760.7924,327.00-90.6 %0.05,238.71110,503.05-2,009.4 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,820.711,395.0063.5 %5.01,514.45474.7668.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,745.191,337.0076.7 %5.01,850.761,295.7430.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,342.995,334.140.2 %0.51,736.652,611.71-50.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,470.924,101.81-18.2 %0.0719.94946.54-31.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,136.504,576.1725.4 %5.02,193.023,177.65-44.9 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,544.052,471.2045.6 %5.01,120.59509.2054.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช8,812.7012,437.00-41.1 %0.01,307.80128.2590.2 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช140,676.34145,949.98-3.7 %0.0721.881,208.40-67.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,729.3214,114.53-61.7 %0.03,281.116,619.25-101.7 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,793.133,600.005.1 %2.51,033.06570.0044.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,301.711,204.0563.5 %5.0550.45199.5063.8 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,180.771,273.0060.0 %5.081.46102.65-26.0 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,793.58826.0053.9 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,793.58526.0070.7 %5.080.9350.9137.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,453.031,111.0067.8 %5.0899.57165.3081.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,505.79987.5071.8 %5.0759.29421.3344.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,092.904,287.5115.8 %5.01,052.08445.2857.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,013.9614,459.00-80.4 %0.02,174.023,390.61-56.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,088.236,023.0025.5 %5.01,584.521,171.7326.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,018.022,392.0040.5 %5.01,128.13508.2754.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช10,039.3711,472.00-14.3 %0.01,774.6766.4496.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,127.48247.2595.2 %5.01,128.1452.8295.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,837.463,951.25-3.0 %0.01,071.10479.7555.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,682.552,576.0045.0 %5.01,394.36952.6331.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,150.851,864.0063.8 %5.01,542.58856.6944.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช4,125.784,408.00-6.8 %0.0899.95126.9485.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช28,468.444,074.3985.7 %5.0631.19304.7251.7 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 165,685.44127,180.2623.2 %5.02,343.372,060.3212.1 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 34,285.4520,563.5040.0 %5.0857.92803.546.3 %3.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช5,998.145,039.0016.0 %5.0474.27257.5645.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,740.691,373.0049.9 %5.0595.68274.5553.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,145.733,027.0027.0 %5.01,147.16586.1048.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,143.771,050.0066.6 %5.0747.81257.7165.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,250.522,501.0023.1 %5.01,052.07148.2085.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,981.471,597.0067.9 %5.01,844.72583.1868.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,101.546,021.121.3 %0.51,063.55910.1014.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช81,868.925,120.9193.7 %5.0757.09350.5853.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 130,216.0710,158.8966.4 %5.0926.11332.5064.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 231,289.538,914.0071.5 %5.01,696.081,183.7030.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 322,130.879,572.6056.7 %5.02,574.841,408.6245.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 13,675.7410,726.3221.6 %5.01,342.58825.9338.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)26,179.867,614.0070.9 %5.02,827.36977.2465.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,055.824,775.0021.2 %5.0344.89477.15-38.3 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,851.9113,385.6920.6 %5.0477.93758.17-58.6 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล37,347.6918,074.2051.6 %5.0729.22437.9839.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช84,609.1083,000.001.9 %0.51,752.691,510.0013.8 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช45,600.9324,000.0047.4 %5.01,329.18285.0078.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล707,902.5626,726.0096.2 %5.01,101.09436.7360.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช168,305.05408.0099.8 %5.01,151.481,538.84-33.6 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช26,790.9469,593.73-159.8 %0.0786.60469.6140.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช440,452.97123,254.6172.0 %5.01,109.081,450.00-30.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช19,572.0812,362.0036.8 %5.0904.33678.3425.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช44,941.2024,960.0044.5 %5.0888.35480.0046.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร40,077.1715,000.0062.6 %5.0957.38665.0030.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี21,906.118,823.0059.7 %5.0766.38606.8120.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง153,071.0932,870.9378.5 %5.01,388.061,041.6725.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,424.2527,258.00-47.9 %0.02,466.512,309.916.3 %3.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช20,565.4016,651.1719.0 %5.03,411.861,865.9245.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช103,954.7550,000.0051.9 %5.02,070.99743.4364.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,765.463,666.882.6 %1.01,014.04639.3537.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,170.931,363.0057.0 %5.0766.83222.0371.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช41,773.9742,539.00-1.8 %0.05,603.111,174.8979.0 %5.0
รวม 2,937,448 1,183,307 59.72 % 113,056 173,330 -53.31 %