จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,594.52693.0073.3 %5.0376.72265.3529.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา13,381.8624,343.41-81.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,421.026,403.5048.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,377.912,967.1812.2 %5.0547.87225.6358.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,316.591,071.0067.7 %5.0623.9396.4484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,216.609,413.07-2.1 %0.01,688.83807.5052.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,487.43601.0086.6 %5.0190.4289.0853.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว435.96428.001.8 %0.5475.0376.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,294.26381.0091.1 %5.0256.1410.2996.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,357.20343.0092.1 %5.0188.0590.0852.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,344.81948.0078.2 %5.0356.43118.7666.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,389.42288.0093.4 %5.0209.2090.7256.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,308.92486.0090.8 %5.0321.5081.6474.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,623.013,066.0015.4 %5.0680.98833.14-22.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,816.885,482.0063.0 %5.0871.14396.9254.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา6,600.811,961.0070.3 %5.0814.09260.3068.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,456.781,264.0063.4 %5.0382.96292.1523.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,071.401,092.0064.4 %5.0354.73189.0346.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,711.242,234.0039.8 %5.0653.53517.7020.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,860.134,396.0035.9 %5.0975.88591.8539.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,050.362,248.8044.5 %5.01,023.27927.759.3 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,207.38685.0078.6 %5.0623.93108.0282.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา8,366.7610,798.53-29.1 %0.01,061.30288.8772.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,261.061,717.0047.3 %5.0425.34232.2945.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,619.25659.0059.3 %5.059.8973.34-22.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,310.981,172.0064.6 %5.0680.98116.6682.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,975.79858.0071.2 %5.0509.87428.4516.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,257.462,404.0026.2 %5.0642.98231.4164.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,708.6032,810.66-474.8 %0.01,175.401,232.36-4.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,998.373,112.0022.2 %5.01,080.32481.6055.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา5,555.013,225.0041.9 %5.01,308.51420.5267.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา8,130.965,426.0633.3 %5.0703.85131.2681.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,553.851,560.0085.2 %5.0566.88895.11-57.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,659.612,123.9242.0 %5.0646.15594.827.9 %3.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา6,775.562,694.0060.2 %5.0719.01489.0632.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา6,743.461,824.1172.9 %5.0719.01266.5362.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,878.922,414.4016.1 %5.0418.2992.0678.0 %5.0
สพ.พังงา10,853.941,775.0083.6 %5.01,693.76362.1378.6 %5.0
รจจ.พังงา 59,785.5137,355.0037.5 %5.0596.26532.3410.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,622.00944.0064.0 %5.0414.76173.9058.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,820.543,103.0073.7 %5.0900.74757.1315.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,864.381,282.0073.6 %5.0431.76292.6032.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,154.335,179.96-24.7 %0.0721.89812.82-12.6 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,141.302,439.0022.4 %5.0719.0178.2989.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา13,412.589,958.3925.8 %5.02,506.52430.4982.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา26,670.226,897.8774.1 %5.01,592.79739.2053.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)21,027.697,882.5662.5 %5.01,588.17384.3075.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,010.522,016.3074.8 %5.0313.43625.44-99.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา48,706.2853,096.40-9.0 %0.0996.95537.1346.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา12,564.4017,573.00-39.9 %0.0583.81478.7518.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง21,605.139,298.0157.0 %5.0650.11322.7450.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า16,648.026,178.3662.9 %5.0672.21502.0225.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,710.4814,076.50-2.7 %0.01,477.322,933.59-98.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,400.891,951.0042.6 %5.0700.00524.5525.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,789.58406.0085.4 %5.0452.82183.3659.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,971.538,790.8241.3 %5.03,907.543,659.036.4 %3.0
รวม 498,879 333,797 33.09 % 43,252 26,373 39.03 %