จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา3,171.18693.0078.1 %5.0376.72265.3529.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงาไม่ครบ24,343.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,421.026,398.5048.5 %5.055.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงาไม่ครบ2,967.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ225.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,487.43601.0086.6 %5.0190.4289.0853.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว435.96428.001.8 %0.5475.0376.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,294.26381.0091.1 %5.0256.1452.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,357.20343.0092.1 %5.0188.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,344.81948.0078.2 %5.0356.43118.7666.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,389.42288.0093.4 %5.0209.2090.7256.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,308.92486.0090.8 %5.0321.5081.6474.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,623.013,066.0015.4 %5.0679.31833.14-22.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,816.885,482.0063.0 %5.0871.14396.9254.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา6,600.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5814.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,456.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5382.96292.1523.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,068.271,092.0064.4 %5.0566.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,711.242,234.0039.8 %5.0653.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ918.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,050.368,841.04-118.3 %0.01,023.27927.759.3 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาไม่ครบ1,717.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ232.29ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,619.25659.0059.3 %5.059.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,310.981,172.0064.6 %5.0680.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา3,020.82858.0071.6 %5.0528.88428.4519.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,257.462,404.0026.2 %5.0642.98231.4164.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,659.612,123.9242.0 %5.0646.15627.982.8 %1.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา6,775.562,694.0060.2 %5.0719.01489.0632.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา6,743.461,824.1172.9 %5.0719.01266.5362.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.พังงา10,853.941,775.0083.6 %5.01,693.76362.1378.6 %5.0
รจจ.พังงา ไม่ครบ37,355.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ532.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,820.543,103.0073.7 %5.0900.74757.1315.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,864.381,282.0073.6 %5.0431.76292.6032.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาไม่ครบ2,439.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา13,412.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,506.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)21,027.697,882.5662.5 %5.01,588.17384.3075.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,019.052,016.3074.9 %5.0313.43625.44-99.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง21,605.139,298.0157.0 %5.0650.11322.7450.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า16,648.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5672.21502.0225.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,710.4814,076.50-2.7 %0.01,477.322,933.59-98.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ไม่ครบ1,951.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ524.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,789.58406.0085.4 %5.0452.82183.3659.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,971.538,790.8241.3 %5.03,907.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 210,529 91,647 0.00 % 16,578 11,631 0.00 %