จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,748.24822.0070.1 %5.0268.46309.97-15.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,562.8912,300.8833.7 %5.063.33189.04-198.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตไม่ครบ4,671.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ244.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,180.791,211.0061.9 %5.0401.5770.5882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต28,242.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,234.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,035.784,200.0070.1 %5.0401.5751.3087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ95.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้ไม่ครบ1,396.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,093.85112.6789.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,347.477,011.78-61.3 %0.0781.89522.5033.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต7,238.192,063.0071.5 %5.01,051.96183.6382.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,617.861,952.0046.0 %5.0762.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตไม่ครบ2,298.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ144.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ1,383.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ254.67ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,949.822,156.00-10.6 %0.0395.92187.0552.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,148.581,898.0054.2 %5.0724.84249.4465.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ2,276.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ20,405.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ544.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ3,526.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ817.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)ไม่ครบ4,962.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ728.01ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก21,169.5915,944.0724.7 %5.0255.78238.256.9 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,261.941,228.0062.4 %5.0439.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,105.151,300.2058.1 %5.0363.54198.6445.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,111.193,884.005.5 %2.5686.81191.4572.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ30,422.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,561.16ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ1,729.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ158.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ12,457.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ55.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ2,240.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,886.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5629.76589.706.4 %3.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ1,366.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,455.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5496.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,821.374,527.00-18.5 %0.0591.73108.1181.7 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,354.975,742.0044.5 %5.0362.07380.38-5.1 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 62,631.0832,866.5047.5 %5.0972.65551.0243.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ847.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,908.292,526.0035.4 %5.0667.79207.8968.9 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ตไม่ครบ7,080.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ279.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,159.091,351.0057.2 %5.0476.65256.5046.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ3,719.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ102.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต28,759.7211,979.0158.3 %5.0638.67334.1247.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตไม่ครบ15,705.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ467.32ประเมินไม่ได้0.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ184.25ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตไม่ครบ68,363.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,006.6716,908.00-30.0 %0.01,006.82875.2913.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,466.204,082.00-17.8 %0.0496.65180.4263.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,889.99715.0075.3 %5.0287.47114.5460.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 223,475 136,667 0.00 % 12,620 6,102 0.00 %