จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,846.75822.0071.1 %5.0268.46309.97-15.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ525.90ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,228.2312,300.8836.0 %5.063.33189.04-198.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,948.324,671.42-18.3 %0.0553.70244.0655.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,294.791,211.0063.2 %5.0401.5770.5882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต29,254.8123,975.1018.0 %5.03,234.95885.4172.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,538.854,200.0071.1 %5.0401.5751.3087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,318.372,318.0056.4 %5.0363.5495.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,136.631,396.0072.8 %5.0326.8654.1583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,099.691,223.0076.0 %5.0390.2657.0085.4 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,820.714,343.0036.3 %5.0629.7647.5092.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,093.85112.6789.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,503.297,011.78-55.7 %0.0781.89522.5033.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต7,497.622,063.0072.5 %5.01,051.96183.6382.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,198.621,952.0053.5 %5.0762.87510.4933.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,411.292,298.0032.6 %5.0439.60144.0767.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,191.461,383.0056.7 %5.0363.54254.6729.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,378.382,739.0018.9 %5.0420.58640.98-52.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต2,019.702,156.00-6.7 %0.0395.92187.0552.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,297.271,898.0055.8 %5.0724.84249.4465.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,400.132,276.0033.1 %5.0420.58133.0068.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,121.6620,405.00-233.3 %0.01,238.27544.3456.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,289.153,526.0017.8 %5.0781.89817.88-4.6 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,269.144,962.00-16.2 %0.0762.87728.014.6 %2.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก21,928.3615,944.0727.3 %5.0255.78238.256.9 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,719.07787.0054.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,378.861,228.0063.7 %5.0439.600.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,216.441,300.2059.6 %5.0363.54198.6445.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,258.543,884.008.8 %4.0686.81191.4572.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,697.5130,422.00-434.0 %0.01,352.371,561.16-15.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ641.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ1,729.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ158.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,299.7212,457.21-97.7 %0.01,181.2255.6995.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต4,041.792,240.0044.6 %5.0458.62423.777.6 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต4,025.935,266.20-30.8 %0.0629.76589.706.4 %3.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ1,366.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,579.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5496.65209.9257.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,958.344,527.00-14.4 %0.0591.73108.1181.7 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,726.125,742.0046.5 %5.0362.07380.38-5.1 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 64,875.9232,866.5049.3 %5.0972.65551.0243.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,844.56847.0070.2 %5.0268.46177.7333.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต4,048.382,526.0037.6 %5.0667.79207.8968.9 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ตไม่ครบ7,080.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ279.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,809.852,248.5041.0 %5.0591.73204.7365.4 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,272.311,351.0058.7 %5.0476.65256.5046.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ3,719.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ102.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต29,790.5311,979.0159.8 %5.0638.67334.1247.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,968.943,612.33-21.7 %0.0279.76105.0062.5 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตไม่ครบ52,999.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ409.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต144,097.7368,363.0052.6 %5.0408.58488.70-19.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตไม่ครบ15,705.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ467.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,472.8616,908.00-25.5 %0.01,006.82875.2913.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,590.444,082.00-13.7 %0.0496.65180.4263.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,993.57715.0076.1 %5.0287.47114.5460.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบ47,063.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,372.46ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,472.5813,266.0065.5 %5.02,540.525,063.00-99.3 %0.0
รวม 529,553 351,692 33.59 % 31,327 19,550 37.59 %