จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,622.86676.0074.2 %5.0347.6664.3381.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,352.15690.0084.1 %5.0102.48137.75-34.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง130,377.3142,069.2767.7 %5.0874.79154.5682.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,979.891,759.9040.9 %5.0537.82248.5853.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,113.351,276.8059.0 %5.0537.8256.1189.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง14,795.3911,874.0019.7 %5.01,716.81396.0776.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,932.23702.0082.1 %5.0222.7569.7568.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,144.41315.0092.4 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,180.18353.0091.6 %5.0321.1447.5085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,429.24347.0089.9 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,289.295,517.00-28.6 %0.01,013.22813.2119.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,766.883,135.4816.8 %5.0823.06491.4140.3 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,674.76352.0086.8 %5.0439.65137.7568.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,093.302,277.2044.4 %5.0670.95223.2566.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,266.471,344.3058.8 %5.0613.92225.4863.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,987.41983.5067.1 %5.0499.79252.8149.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,174.691,093.0065.6 %5.0575.851,069.96-85.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,165.372,372.00-9.5 %0.0389.20163.7457.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,908.151,152.0070.5 %5.0880.14845.254.0 %2.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,321.961,379.4058.5 %5.0632.91176.3572.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,430.427,779.3037.4 %5.0919.37231.0974.9 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง76,971.2657,248.9925.6 %5.0399.05817.75-104.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,447.021,017.0070.5 %5.0491.61368.9025.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,721.543,122.0033.9 %5.071.00100.17-41.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,264.47775.4076.2 %5.0613.8898.5284.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,898.68626.0078.4 %5.0461.75273.9040.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,880.792,390.0038.4 %5.0651.91379.6841.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,215.1227,009.20-334.6 %0.01,152.55922.9019.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,458.274,827.70-8.3 %0.01,051.25373.5064.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,216.271,209.0062.4 %5.0594.8690.8284.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,514.425,257.00-16.4 %0.0899.12119.0386.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,285.402,082.0036.6 %5.0613.88619.11-0.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,032.073,622.00-19.5 %0.0499.78425.8314.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,220.882,234.0030.6 %5.0442.64365.1117.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,407.801,508.0065.8 %5.0766.01371.1951.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,964.021,565.5047.2 %5.0442.74118.0773.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง45,163.362,116.0095.3 %5.014,875.88716.4295.2 %5.0
รจจ.ระนอง 958,935.5023,793.0497.5 %5.09,082.81389.2595.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,672.52742.7072.2 %5.0366.67167.1854.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,683.744,299.0024.4 %5.01,374.52555.2159.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,411.981,054.0069.1 %5.0670.95321.2452.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,411.473,481.97-2.1 %0.0651.91246.7462.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง2,979.161,503.6049.5 %5.0395.32165.8458.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,265.931,361.0058.3 %5.0575.85158.3672.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง27,399.2112,491.9954.4 %5.02,999.97387.3487.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,949.072,523.0036.1 %5.0269.72443.91-64.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง32,877.0630,064.008.6 %4.0875.61923.57-5.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,280.2810,948.0028.4 %5.0520.01420.9519.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี21,111.958,944.0057.6 %5.0582.0089.7884.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,957.4915,295.64-70.8 %0.01,363.641,179.9013.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,709.492,471.0033.4 %5.0746.99485.3735.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,410.261,333.0060.9 %5.0423.72102.9975.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,492,722 324,364 78.27 % 57,643 18,099 68.60 %