จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,382.44991.0058.4 %5.0486.41184.0962.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,260.9311,585.0028.8 %5.064.62128.08-98.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,895.801.00100.0 %5.0657.550.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,962.321,244.0058.0 %5.0600.5099.0683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,481.4510,916.0044.0 %5.01,855.56409.4577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร8,019.801,386.0082.7 %5.0295.8339.9086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,272.49442.0089.7 %5.0316.5240.7387.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,868.76191.0095.1 %5.0257.7524.8990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน9,120.59813.0091.1 %5.0511.8090.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,909.87198.0094.9 %5.0387.4573.5681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,121.14202.0093.5 %5.0478.9816.0196.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,957.54469.0088.1 %5.0305.4158.9880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,896.38400.0089.7 %5.0322.0980.6475.0 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,999.565,923.00-48.1 %0.0771.90264.9565.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,118.024,509.5059.4 %5.01,170.98824.7929.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,780.781,110.0070.6 %5.0999.84675.4532.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,093.431,333.0056.9 %5.0657.55165.4974.8 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1423,663.475,700.8375.9 %5.08,685.032,888.0066.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,442.531,783.0048.2 %5.0809.68180.5077.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,749.981.00100.0 %5.01,456.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,985.972,126.77-7.1 %0.0509.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,541.021.00100.0 %5.0942.790.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,041.142,006.0050.4 %5.0796.04367.5353.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,833.479,616.40-64.8 %0.01,266.06326.6674.2 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร73,613.7392,208.00-25.3 %0.0604.50471.0022.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,233.261.00100.0 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,302.426,068.00-41.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7058.697.9 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,350.25442.0086.8 %5.0771.650.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,951.30278.0090.6 %5.0600.53467.9122.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,135.273,582.00-14.2 %0.0752.63237.6668.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร11,225.6142,714.10-280.5 %0.02,597.212,711.65-4.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร4,959.741,773.0064.3 %5.01,570.351,811.82-15.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,465.791,607.0053.6 %5.0771.65161.3779.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,601.509,519.45-44.2 %0.01,380.16148.9489.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร10,680.411,851.0082.7 %5.0752.63716.734.8 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,241.192,009.2038.0 %5.0809.71253.7568.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,439.411,672.0051.4 %5.0809.68222.4372.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,145.141,534.0051.2 %5.0748.05332.7855.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,602.501,366.0062.1 %5.0600.5037.5993.7 %5.0
สพ.ชุมพร3,492.202,762.0020.9 %5.0790.66318.6059.7 %5.0
รจจ.ชุมพร 43,617.4629,996.0031.2 %5.0906.24467.2748.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,480.16599.0075.8 %5.0486.41166.5865.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,718.032,773.0041.2 %5.01,285.08559.0056.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,177.11908.0071.4 %5.0695.58202.3570.9 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,133.914,394.00-6.3 %0.01,094.92444.6059.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,307.581,207.0063.5 %5.0752.66151.2779.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,142.604,305.12-37.0 %0.0771.65216.4871.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,315.451,966.4080.9 %5.0782.19479.0038.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 130,299.9211,264.0062.8 %5.01,345.51497.9363.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 28,581.507,752.009.7 %4.51,383.16430.3568.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร7.301.0086.3 %5.010.630.9591.1 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล7.3014,348.32-196,452.3 %0.017.06303.03-1,676.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร47,892.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,049.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร30,482.4823,092.0024.2 %5.01,003.341,666.00-66.0 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์3,835.9018,216.00-374.9 %0.0617.24819.03-32.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,521.9613,355.2319.2 %5.0713.89642.3710.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน41,506.0116,832.0059.4 %5.0820.11477.0541.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,327.4016,575.009.6 %4.52,674.05832.0068.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,719.242,276.0051.8 %5.0771.65604.4321.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,479.08510.0079.4 %5.0486.41244.0349.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,418.6510,964.0055.1 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 553,918 413,669 25.32 % 59,812 27,944 53.28 %