จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบ11,585.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ128.08ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร7,989.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5295.8339.9086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,256.37442.0089.6 %5.0316.5240.7387.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,854.17191.0095.0 %5.0257.7524.8990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน9,086.18813.0091.1 %5.0511.8090.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,895.11198.0094.9 %5.0387.4573.5681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,942.61469.0088.1 %5.0305.4158.9880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,881.68388.0090.0 %5.0322.0945.2885.9 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,984.465,923.00-48.7 %0.0771.90264.9565.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,081.761,333.0056.7 %5.0657.55165.4974.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,429.541,783.0048.0 %5.0809.68180.5077.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,025.892,006.0050.2 %5.0796.04475.0040.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,811.469,616.40-65.5 %0.01,266.06326.6674.2 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร74,600.8392,208.00-23.6 %0.0604.50471.0022.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,286.196,068.00-41.6 %0.069.130.00100.0 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7058.697.9 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,337.61401.0088.0 %5.0771.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรไม่ครบ3,582.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ237.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร11,183.2542,714.10-281.9 %0.02,597.182,711.65-4.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพรไม่ครบ1,773.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,811.82ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,452.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5771.65161.3779.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรไม่ครบ1,534.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ332.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ชุมพร3,479.022,762.0020.6 %5.0790.66318.6059.7 %5.0
รจจ.ชุมพร 43,452.8729,996.0031.0 %5.0906.24467.2748.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,470.81599.0075.8 %5.0486.41166.5865.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,165.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5695.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรไม่ครบ4,305.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ216.48ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,276.521,966.4080.9 %5.0782.19479.0038.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 130,185.5811,264.0062.7 %5.01,345.51496.9863.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร47,712.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,049.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,459.6213,355.2318.9 %5.0713.89642.3710.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน41,349.390.00100.0 %5.0820.11477.0541.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,258.241,111.0093.9 %5.02,674.05600.0077.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,701.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5771.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,326.5010,964.0054.9 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 291,566 236,571 0.00 % 23,408 12,681 0.00 %