จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,644.58762.0071.2 %5.0434.33137.5668.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,758.215,001.00-33.1 %0.0852.66191.0577.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,243.961,646.0049.3 %5.0662.5096.7785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี12,984.314,978.7361.7 %5.02,518.291,349.5046.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,806.471,931.0066.7 %5.0283.96132.1453.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,514.95688.0084.8 %5.0486.36116.7476.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,115.83515.0087.5 %5.0292.48118.2559.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,211.78653.0084.5 %5.0312.85117.5062.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,178.23839.0079.9 %5.0276.44115.4758.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,036.97666.0083.5 %5.0137.19105.4423.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,061.44390.0090.4 %5.0400.40115.0171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,691.64300.0095.5 %5.01,744.34109.4493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,924.98328.0091.6 %5.0275.716.9697.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,979.04456.0088.5 %5.0260.804.8598.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,256.3975.0098.2 %5.0384.977.4798.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,517.491,625.2853.8 %5.0776.59375.5351.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,821.431,120.0070.7 %5.0909.71714.0621.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,853.671,949.8149.4 %5.01,383.13371.3573.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,290.652,036.0038.1 %5.0700.55572.7618.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1032,123.6218,056.0043.8 %5.012,402.634,823.7061.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,018.83632.0079.1 %5.0646.20441.6531.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,821.252,708.0029.1 %5.0909.711,169.79-28.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,214.971,612.2027.2 %5.0544.15393.7327.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,694.753,750.00-1.5 %0.0795.64821.98-3.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี37,730.983,270.0091.3 %5.014,972.39605.3996.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี5,853.8313,169.76-125.0 %0.01,004.79517.6348.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1114,793.2314,136.004.4 %2.05,331.984,484.0015.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,794.032,794.0026.4 %5.0890.71395.9255.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,655.22609.0077.1 %5.0434.3265.9284.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,886.19695.0075.9 %5.0529.39252.1252.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,508.113,573.1620.7 %5.0890.71575.5435.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,135.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,385.11931,141.94-67,125.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,562.283,983.0012.7 %5.01,213.99120.4190.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,476.24583.0083.2 %5.0776.61237.9169.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี19,512.1623,322.15-19.5 %0.03,648.03400.3989.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,982.522,145.0046.1 %5.0985.79261.7073.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,665.631,005.0072.6 %5.0852.68392.1454.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,571.701,510.0057.7 %5.0814.65324.1660.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี6,469.444,272.7534.0 %5.01,404.14578.9158.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,597.042,799.9050.0 %5.0738.590.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,354.911,762.0047.5 %5.0719.57318.2555.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี14,901.9815,782.00-5.9 %0.01,886.04509.2073.0 %5.0
รจก.ลพบุรี 62,119.2642,187.0032.1 %5.01,052.370.00100.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,885.51833.0071.1 %5.0529.4196.1181.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,480.761,567.9755.0 %5.0738.58328.2855.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,245.34973.0070.0 %5.0681.54431.7036.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,523.835,620.00-1.7 %0.01,194.97458.3161.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,707.372,511.0432.3 %5.0852.68219.1074.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,759.895,881.0013.0 %5.01,501.59946.7037.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,602.634,747.5928.1 %5.02,031.68488.3076.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 114,828.7215,740.42-6.1 %0.01,248.351,421.97-13.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 221,404.2512,656.7940.9 %5.02,925.23956.3067.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,569.1514,701.45-164.0 %0.0378.79427.50-12.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี125,738.2986,760.0031.0 %5.02,234.571,726.0722.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,222.365,445.0051.5 %5.0663.40410.7038.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,345.437,667.0255.8 %5.0609.90156.7874.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี23,572.0716,795.1728.7 %5.0835.60279.3066.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี13,999.379,379.0033.0 %5.0659.77580.8512.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง44,111.2916,232.0063.2 %5.0734.691,048.25-42.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล54,347.7117,612.0067.6 %5.0851.26859.67-1.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 9,305.943,636.5060.9 %5.03,848.630.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี38,395.1913,468.0064.9 %5.02,555.382,458.263.8 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,723.382,575.0030.8 %5.0852.66266.7368.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,121.191,319.1957.7 %5.0624.49490.6321.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี21,896.4222,529.92-2.9 %0.03,637.098,624.34-137.1 %0.0
รวม 775,986 458,968 40.85 % 92,474 976,266 -955.72 %