จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,462.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5757.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,196.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5662.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,580.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,348.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,722.011,931.0066.3 %5.0283.96130.2454.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,449.28688.0084.5 %5.0486.36116.7476.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,055.97515.0087.3 %5.0292.48118.2559.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,150.52653.0084.3 %5.0312.85116.6062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคมไม่ครบ839.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ115.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,978.25666.0083.3 %5.0137.19103.5424.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,002.37390.0090.3 %5.0400.40115.0171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,594.30300.0095.5 %5.01,744.34109.4493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,921.16456.0088.4 %5.0260.803.0098.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,194.4875.0098.2 %5.0384.977.4798.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,974.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5985.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,765.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5909.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,797.611,949.8148.7 %5.01,383.13371.3573.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,242.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5700.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานชลประทานที่ 1031,656.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.512,402.634,823.7061.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบ632.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,765.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5909.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,182.751,612.2026.1 %5.0544.15518.314.7 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,502.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5619.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี37,182.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.514,972.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี4,038.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,004.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 1114,578.0514,136.003.0 %1.55,331.984,720.0011.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี42,743.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.517,301.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,616.60609.0076.7 %5.0434.3265.9284.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,844.21695.0075.6 %5.0529.390.00100.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,860.913,573.167.5 %3.5890.71575.5435.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,495.923,983.0011.4 %5.01,213.99120.4190.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,425.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5776.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,519.751,510.0057.1 %5.0814.65324.1660.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีไม่ครบ4,272.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ609.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,373.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5719.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,306.111,762.0046.7 %5.0719.57318.2555.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรีไม่ครบ15,782.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.ลพบุรี 61,215.7017,823.7670.9 %5.01,052.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,384.931,567.9753.7 %5.0719.57328.2854.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,198.13973.0069.6 %5.0681.54431.7036.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,039.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,224.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,653.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5852.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,661.575,881.0011.7 %5.01,501.59946.7037.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,506.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,031.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 210,166.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,179.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,488.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5378.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี123,909.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,234.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,059.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5663.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,093.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5609.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี25,783.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5881.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี13,795.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5659.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง43,885.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5740.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล53,557.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5851.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 9,170.583,636.5060.3 %5.03,848.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี37,886.5813,468.0064.5 %5.02,504.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ไม่ครบ2,575.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ266.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี21,577.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,637.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 203,788 78,854 0.00 % 30,941 14,365 0.00 %