จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,644.58762.0071.2 %5.0434.33137.5668.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,513.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5757.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,243.961,298.0060.0 %5.0662.50141.4178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,722.088,704.0010.5 %5.02,348.191,349.5042.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,806.471,931.0066.7 %5.0283.96132.1453.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,514.95688.0084.8 %5.0486.36116.7476.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,115.83515.0087.5 %5.0292.48118.2559.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,211.78653.0084.5 %5.0312.85117.5062.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,178.23839.0079.9 %5.0276.44115.4758.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,036.97666.0083.5 %5.0137.19105.4423.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,061.44390.0090.4 %5.0400.40115.0171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,691.64300.0095.5 %5.01,744.34109.4493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,924.98328.0091.6 %5.0275.716.9697.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,979.04456.0088.5 %5.0260.804.8598.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,256.3975.0098.2 %5.0384.977.4798.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 4,033.614,317.45-7.0 %0.0985.77724.8226.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,821.431,120.0070.7 %5.0909.71714.0621.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,853.671,949.8149.4 %5.01,383.13371.3573.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,290.652,238.0032.0 %5.0700.55452.9435.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1032,123.6241,807.65-30.1 %0.012,402.634,823.7061.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,018.83632.0079.1 %5.0646.20441.6531.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,820.702,708.0029.1 %5.0909.713,169.75-248.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,214.971,612.2027.2 %5.0544.15393.7327.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,554.505,761.44-62.1 %0.0619.19623.66-0.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี37,730.983,270.0091.3 %5.014,972.39605.3996.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี4,098.1113,169.76-221.4 %0.01,004.79517.6348.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1114,793.2314,136.004.4 %2.05,331.984,484.0015.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี43,374.562,096.0095.2 %5.017,301.52395.9297.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,655.22609.0077.1 %5.0434.3265.9284.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,886.19695.0075.9 %5.0529.39252.1252.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,917.893,573.168.8 %4.0890.71575.5435.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,135.960.00100.0 %5.01,385.11931,141.94-67,125.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,562.283,983.0012.7 %5.01,213.99120.4190.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,476.24583.0083.2 %5.0776.61237.9169.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี19,512.1623,322.15-19.5 %0.03,648.03400.3989.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,982.522,145.0046.1 %5.0985.79261.7073.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,665.631,005.0072.6 %5.0852.68392.1454.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,571.701,510.0057.7 %5.0814.65324.1660.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,243.364,272.7518.5 %5.01,404.14578.9158.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,422.862,799.9018.2 %5.0719.570.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,354.911,762.0047.5 %5.0719.57318.2555.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี6,901.9215,782.00-128.7 %0.01,411.80509.2063.9 %5.0
รจก.ลพบุรี 62,119.2617,823.7671.3 %5.01,052.370.00100.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,885.51833.0071.1 %5.0529.4196.1181.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,480.761,567.9755.0 %5.0738.58328.2855.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,245.34973.0070.0 %5.0681.54431.7036.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,114.303,570.5030.2 %5.01,224.80923.9224.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,707.672,372.4236.0 %5.0852.68303.8964.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,759.895,881.0013.0 %5.01,501.59946.7037.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,602.634,747.5928.1 %5.02,031.68488.3076.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 210,316.7012,656.79-22.7 %0.02,179.34956.3056.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 114,927.6015,740.42-5.4 %0.01,271.441,421.97-11.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,569.1514,701.45-164.0 %0.0378.79427.50-12.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี125,738.2986,760.0031.0 %5.02,234.571,726.0722.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,222.365,445.0051.5 %5.0663.40410.7038.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,345.437,667.0255.8 %5.0609.90156.7874.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี23,572.0716,795.1728.7 %5.0835.600.00100.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี13,999.379,379.0033.0 %5.0659.77580.8512.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง44,111.2916,232.0063.2 %5.0734.691,048.25-42.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล54,347.7117,612.0067.6 %5.0851.26670.6121.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 9,305.943,636.5060.9 %5.03,848.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี38,445.7913,468.0065.0 %5.02,504.640.00100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,723.382,575.0030.8 %5.0852.66266.7368.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,121.191,319.1957.7 %5.0624.49490.6321.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี21,896.4222,529.92-2.9 %0.03,637.0912,771.09-251.1 %0.0
รวม 783,828 458,752 41.47 % 103,337 979,921 -848.28 %