จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,492.333,199.708.4 %4.01,526.4973.7295.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 654,187.615,716.0089.5 %5.0213.32239.40-12.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,617.92718.8080.1 %5.0432.97324.1625.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา44,959.5728,858.0035.8 %5.0190.17611.25-221.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา26,511.228,420.8068.2 %5.01,718.23363.6878.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,908.9213,110.00-121.9 %0.01,460.27345.8076.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,234.312,211.5231.6 %5.0737.6379.6489.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1231,543.8339,555.42-25.4 %0.08,366.86818.9090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 116,298.9532,536.72-99.6 %0.03,572.39897.4474.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,914.351,237.8574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,145.531,498.0075.6 %5.0462.61205.2055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0468.55109.2576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม4,027.85460.0088.6 %5.0182.5552.2571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,116.01396.0090.4 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ4,016.33254.0093.7 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,969.75254.0093.6 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,198.48328.0092.2 %5.0194.4949.4074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1261.0777.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,694.31944.0079.9 %5.0544.27104.7780.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,300.54616.0085.7 %5.0394.46125.4068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา4,056.82354.0091.3 %5.0388.7479.8079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ25,758.58607.0097.6 %5.011,594.83108.3099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,090.96613.0085.0 %5.0208.35141.5532.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,185.20437.0089.6 %5.0347.4351.6485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,092.28416.0089.8 %5.0460.0139.9091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,227.95552.0086.9 %5.0340.0662.7081.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,743.9014,658.85-67.6 %0.01,660.05867.3547.8 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,603.2625,266.00-52.2 %0.01,923.96444.6076.9 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา17,845.0783,263.00-366.6 %0.02,058.45542.4773.6 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,972.1417,513.89-95.2 %0.01,422.85571.4059.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,858.615,605.10-201.6 %0.0882.62290.2567.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,601.828,706.01-14.5 %0.01,822.451,140.9537.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,906.0511,482.40-66.3 %0.01,912.581,597.9416.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,345.201,461.3066.4 %5.0737.66266.9063.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,659.524,457.6433.1 %5.01,783.512,290.02-28.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 125,748.705,478.164.7 %2.01,488.06446.9070.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,913.124,169.7915.1 %5.0889.78566.7636.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1620,266.7645,498.00-124.5 %0.06,514.565,972.658.3 %4.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,583.201,207.0066.3 %5.01,291.52435.6766.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,610.172,228.0038.3 %5.0889.761,199.85-34.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,861.542,831.1041.8 %5.01,583.131,301.5017.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,418.903,811.2029.7 %5.01,919.04619.5067.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา13,833.9910,853.9621.5 %5.01,516.29179.8088.1 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,359.103,269.5125.0 %5.01,887.80444.3676.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ939.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,061.853,474.6342.7 %5.01,821.571,142.1837.3 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา4,080.482,485.5039.1 %5.0928.09341.5263.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 982,946.431,673.4098.0 %5.04,666.801,838.3060.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา34,420.6022,418.6534.9 %5.02,664.50722.0072.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,991.6810,722.2310.6 %5.04,443.963,183.5528.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,755.493,024.0019.5 %5.01,041.91346.0166.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,873.303,753.013.1 %1.51,196.97636.6846.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,792.9711,273.8623.8 %5.04,425.733,948.4810.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก36,163.9027,232.3524.7 %5.0470.47382.0018.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,874.49450.2176.0 %5.072.6350.2630.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,919.21689.0082.4 %5.0946.83142.3085.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,331.891,074.0067.8 %5.0718.64469.8934.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,874.492,758.4928.8 %5.0946.83567.8040.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา16,610.7852,572.16-216.5 %0.01,415.881,187.5016.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,065.807,384.26-4.5 %0.02,201.89665.3169.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,076.221,657.5059.3 %5.0566.86502.6311.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,118.3010,464.28-3.4 %0.03,190.72372.6588.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,203.3613,661.0043.6 %5.03,048.761,016.4066.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,801.742,029.8046.6 %5.0927.79652.6029.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา38,067.102,933.9092.3 %5.014,999.66281.2098.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ2,503.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ232.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,551.442,491.0055.1 %5.01,175.00519.6555.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,193.5312,504.00-140.8 %0.0870.75126.8185.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา16,597.1313,478.6218.8 %5.0692.07296.6857.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา57,116.0518,355.9967.9 %5.0839.55355.1257.7 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา75,114.3920,762.1072.4 %5.01,396.201,061.6024.0 %5.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 38,812.0115,707.2059.5 %5.0877.55610.4930.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา50,184.9557,399.27-14.4 %0.01,152.72726.8936.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,208.737,485.1747.3 %5.01,843.571,527.7417.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,575.691,249.0051.5 %5.0661.59436.0334.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,990.071,183.0070.4 %5.0984.84770.7321.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา41,367.9627,964.0032.4 %5.02,297.59783.2565.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,122.971,660.0059.7 %5.01,098.94530.0851.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,611.006,664.39-18.8 %0.01,517.29688.1554.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,464.492,499.0044.0 %5.0832.571,057.96-27.1 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,991.864,645.5922.5 %5.01,868.37938.1549.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,823.556,534.84-35.5 %0.01,308.141,098.0016.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้5,374.949,973.00-85.5 %0.01,792.73343.2080.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 142,744.718,767.9679.5 %5.01,014.95314.4569.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 242,752.619,815.0077.0 %5.01,232.09302.1075.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3103,827.389,418.4090.9 %5.01,695.35764.7154.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)30,497.824,018.0086.8 %5.064,781.23858.8598.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา9,947.606,763.0032.0 %5.0411.33438.14-6.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา45,833.614,875.8389.4 %5.0455.42655.67-44.0 %0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,385.6815,352.326.3 %3.0382.47378.011.2 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ25,293.8322,284.0011.9 %5.0731.77922.55-26.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา31,211.3446,982.00-50.5 %0.0708.621,086.80-53.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร81,104.7941,387.0049.0 %5.0968.101,018.25-5.2 %0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบ34,954.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,513.21ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ29,938.5414,124.0052.8 %5.0770.24294.8261.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,063.591,551.5549.4 %5.01,394.78237.0083.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,241.8727,779.10-52.3 %0.02,255.733,688.66-63.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,482.1110,948.00-4.4 %0.02,736.723,844.56-40.5 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา42,007.6721,384.4049.1 %5.0974.79657.8932.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,029.471,073.0073.4 %5.01,172.75350.7270.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,335.713,641.8231.7 %5.0854.301,041.38-21.9 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,607.696,247.00-11.4 %0.01,793.70190.9589.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,394.225,465.27-24.4 %0.01,553.37451.9470.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,966.751,908.0035.7 %5.0364.1833.4890.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,061.58603.0080.3 %5.0623.56516.8017.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 945,309.0636,475.0019.5 %5.018,840.076,575.0065.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา17,577.544,583.8973.9 %5.05,426.066,057.24-11.6 %0.0
รวม 1,695,512 1,091,553 35.62 % 255,141 86,738 66.00 %