จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,357.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5725.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 645,101.965,716.0087.3 %5.0209.75239.40-14.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,398.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5394.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาไม่ครบ28,858.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ611.25ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา25,557.588,420.8067.1 %5.01,718.23363.6878.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,116.5764,020.00-136.1 %0.08,366.86818.9090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,712.6636,569.20-132.7 %0.03,572.39897.4474.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 217,249.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,914.351,237.8574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลา4,676.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5270.1261.0777.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,525.45944.0079.1 %5.0544.27104.7780.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,145.84616.0085.1 %5.0394.46125.4068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,910.89354.0090.9 %5.0388.7479.8079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ24,832.02607.0097.6 %5.011,594.83108.3099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,943.80613.0084.5 %5.0208.35141.5532.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,945.08416.0089.5 %5.0460.0139.9091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,075.86552.0086.5 %5.0340.0662.7081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 25,063.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5468.55109.2576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อมไม่ครบ460.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ52.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,967.95396.0090.0 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,871.86254.0093.4 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,826.95254.0093.4 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,047.46328.0091.9 %5.0194.4949.4074.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,429.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,660.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,006.0225,266.00-57.9 %0.01,923.96444.6076.9 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดาไม่ครบ83,263.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ542.47ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรสงขลาไม่ครบ17,513.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,328.378,706.01-18.8 %0.01,822.451,140.9537.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12ไม่ครบ5,478.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ446.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1619,537.7445,498.00-132.9 %0.06,514.565,972.658.3 %4.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9ไม่ครบ1,207.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ435.67ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,686.662,831.1039.6 %5.01,583.131,301.5017.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,223.983,811.2027.0 %5.01,437.67619.5056.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา13,336.3610,853.9618.6 %5.01,516.29179.8088.1 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลาไม่ครบ3,269.51ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. สงขลา3,933.702,485.5036.8 %5.0928.09341.5263.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 979,962.741,673.4097.9 %5.04,666.801,838.3060.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักทางหลวงที่ 15 ไม่ครบ10,722.23ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,183.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,620.403,024.0016.5 %5.01,041.91235.7277.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,733.973,753.01-0.5 %0.01,196.97636.6846.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก34,863.0427,232.3521.9 %5.0470.47382.0018.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,807.060.00100.0 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,807.06450.2175.1 %5.072.6350.2630.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,778.23689.0081.8 %5.0946.83142.3085.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,735.122,758.4926.1 %5.0946.83567.8040.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,332.7413,661.0041.5 %5.03,048.761,016.4066.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลาไม่ครบ1,563.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ296.68ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาไม่ครบ18,355.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ355.12ประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำกลางสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา ไม่ครบ15,707.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,697.637,485.1745.4 %5.01,843.571,527.7417.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาไม่ครบ1,249.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ436.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ770.73ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา39,879.9027,964.0029.9 %5.02,297.59783.2565.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ไม่ครบ9,973.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ338.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบ9,815.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลาไม่ครบ4,875.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา15,796.2615,352.322.8 %1.0382.47378.011.2 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ46,982.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะไม่ครบ14,124.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ294.82ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้ไม่ครบ1,551.55ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ237.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,585.6827,779.10-58.0 %0.02,255.733,688.66-63.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา40,496.6021,384.4047.2 %5.0974.79657.8932.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,884.531,073.0072.4 %5.01,172.75350.7270.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ไม่ครบ3,641.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,041.38ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,400.026,247.00-15.7 %0.01,793.70190.9589.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)ไม่ครบ1,908.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ33.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,951.45603.0079.6 %5.0623.56516.8017.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 9ไม่ครบ36,475.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,575.00ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 543,160 380,641 0.00 % 74,027 27,780 0.00 %