จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,645.62663.0074.9 %5.0399.3188.9377.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,661.395,945.1131.4 %5.0125.16475.10-279.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,707.207,739.4160.7 %5.071.29178.88-150.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,108.97954.0069.3 %5.0589.45225.1561.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,171.252,652.0016.4 %5.0608.4750.0691.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,881.228,942.2624.7 %5.02,510.06728.6571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,957.04223.0094.4 %5.0139.7862.2955.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง4,935.461,304.0073.6 %5.0303.0777.7174.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,182.991,051.0074.9 %5.0275.5088.0768.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,182.32746.0082.2 %5.0315.4297.4069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,794.78564.0088.2 %5.0274.0888.2067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,992.79332.0091.7 %5.0253.0187.6065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน4,013.41753.0081.2 %5.0314.7488.5771.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,978.85192.0095.2 %5.0263.8372.1172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,940.58509.0087.1 %5.0298.3490.0069.8 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,141.554,525.6059.4 %5.0741.42223.2569.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,504.374,164.597.5 %3.51,140.92903.3320.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง3,095.062,101.0032.1 %5.0570.4495.5183.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,701.471,566.0057.7 %5.01,007.79979.792.8 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,033.221,079.0064.4 %5.0646.50294.5054.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,016.571,035.0065.7 %5.0551.42364.0034.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,517.671,693.0062.5 %5.01,140.921,057.357.3 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,243.542,678.00-19.4 %0.0550.62533.903.0 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,743.563,356.2041.6 %5.01,255.001,112.4511.4 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,637.671,150.0068.4 %5.0836.66237.5071.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,978.1311,909.57-70.7 %0.01,369.11223.2583.7 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง148,706.77104,560.0029.7 %5.0457.70522.50-14.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,647.912,348.0035.6 %5.0798.63499.1037.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,978.933,328.0844.3 %5.04,826.301,786.1063.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,109.042,015.0060.6 %5.078.0672.966.5 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,133.04439.0086.0 %5.0684.5332.9095.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,065.00949.0069.0 %5.0570.4450.0691.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,772.603,082.0018.3 %5.0798.63325.0059.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,240.3229,594.15-374.2 %0.01,654.352,200.00-33.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,909.944,480.008.8 %4.01,331.08424.1968.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,582.391,153.0074.8 %5.0760.60273.6064.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,269.1710,831.59-16.9 %0.01,369.79105.4592.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,055.242,702.0033.4 %5.01,026.81817.0020.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,092.122,591.3836.7 %5.0931.74578.5037.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,523.15875.0075.2 %5.0760.60332.5056.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,282.182,065.0051.8 %5.01,007.81476.0152.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,313.992,103.0036.5 %5.0627.49114.9581.7 %5.0
สพ.ตรัง12,188.3910,609.0013.0 %5.0966.26348.6563.9 %5.0
รจจ.ตรัง 150,337.0050,073.0166.7 %5.01,023.821,087.10-6.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,777.74604.0078.3 %5.0437.3397.8577.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,950.832,407.0039.1 %5.0912.73396.1556.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,161.43937.0070.4 %5.0608.47489.2519.6 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,500.464,600.0016.4 %5.01,007.79367.6563.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,289.181,035.0068.5 %5.0665.52220.4066.9 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,628.464,805.00-3.8 %0.0798.62390.8551.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง10,227.134,998.5151.1 %5.0713.69533.7525.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)32,522.257,311.3177.5 %5.02,400.721,102.4354.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 120,566.1010,898.5047.0 %5.01,227.10625.0049.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 229,678.5210,225.2965.5 %5.01,353.511,089.6319.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,665.726,002.3410.0 %5.0329.57861.65-161.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง62,490.8258,056.007.1 %3.51,048.371,014.603.2 %1.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง24,084.9531,585.01-31.1 %0.0713.091,206.10-69.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,373.0319,474.62-12.1 %0.0631.81586.547.2 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง16,988.3414,018.0017.5 %5.0568.03511.3510.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง53,310.0121,148.0160.3 %5.0668.10539.0019.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน13,982.488,429.0039.7 %5.0615.99571.427.2 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด48,750.2522,308.0054.2 %5.0758.60357.5752.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,090.7315,268.00-51.3 %0.01,751.031,002.9142.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง38,361.5220,809.0045.8 %5.0760.77336.8955.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,954.232,148.0045.7 %5.0855.66632.7026.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,400.75677.0071.8 %5.0475.36177.1762.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง36,010.7912,331.5065.8 %5.03,989.868,002.79-100.6 %0.0
รวม 969,740 581,702 40.01 % 59,519 39,684 33.33 %