จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,559.04663.0074.1 %5.0399.3188.9377.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,377.925,945.1129.0 %5.0125.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรังไม่ครบ7,739.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ178.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,007.22954.0068.3 %5.0589.45225.1561.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,067.462,549.0016.9 %5.0608.4750.0691.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง4,773.931,304.0072.7 %5.0303.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,046.101,051.0074.0 %5.0275.5088.0768.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,045.45746.0081.6 %5.0315.4297.4069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,637.86564.0087.8 %5.0274.0888.2067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,862.11332.0091.4 %5.0253.0187.6065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,882.06753.0080.6 %5.0314.7488.5771.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,848.64192.0095.0 %5.0263.8372.1172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,811.61509.0086.6 %5.0298.3490.0069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,827.53223.0094.2 %5.0139.7862.2955.4 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง10,776.924,525.6058.0 %5.0935.68223.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,356.964,476.50-2.7 %0.01,140.921,204.60-5.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังไม่ครบ2,101.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ95.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรังไม่ครบ1,566.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ979.79ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง2,933.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5646.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,369.821,693.0061.3 %5.01,140.921,057.357.3 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,555.593,356.2039.6 %5.01,255.001,112.4511.4 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,518.621,150.0067.3 %5.0836.66237.5071.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,528.522,348.0033.5 %5.0798.63499.1037.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,030.51439.0085.5 %5.0684.5332.9095.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,964.69949.0068.0 %5.0570.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,649.143,082.0015.5 %5.0798.63325.0059.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ273.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง3,922.522,702.0031.1 %5.01,026.81822.0019.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,407.84875.0074.3 %5.0760.60332.5056.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,205.542,103.0034.4 %5.0627.49114.9581.7 %5.0
สพ.ตรัง11,789.4910,609.0010.0 %5.0966.26348.6563.9 %5.0
รจจ.ตรัง 145,416.8850,073.0165.6 %5.01,023.821,087.10-6.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,057.97937.0069.4 %5.0608.47489.2519.6 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,320.444,600.0013.5 %5.01,007.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,476.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5596.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,447.576,002.346.9 %3.0329.57861.65-161.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ571.42ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง23,296.7231,585.01-35.6 %0.0713.091,206.10-69.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ21,148.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง37,106.0520,809.0043.9 %5.0760.77336.8955.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,824.812,148.0043.8 %5.0855.66632.7026.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,011.64677.0066.3 %5.0342.25177.1748.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง34,832.2612,331.5064.6 %5.03,989.868,002.79-100.6 %0.0
รวม 379,137 183,256 0.00 % 23,328 20,142 0.00 %