จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,830.12733.0074.1 %5.0428.1473.3582.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง18,516.542,304.2087.6 %5.062.8490.90-44.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,413.032,258.0033.8 %5.0634.89171.6573.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,762.311,280.0066.0 %5.0618.3280.8086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง13,017.317,591.0241.7 %5.02,462.87559.0277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต4,089.77207.0094.9 %5.0383.9674.9380.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,996.21210.0094.7 %5.0282.4673.4474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว4,004.00291.0092.7 %5.0145.8453.4563.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม4,002.90412.0089.7 %5.0185.1163.3665.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,123.08293.0092.9 %5.0328.4343.7586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 4,113.51378.0090.8 %5.0243.8519.1692.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน4,071.53327.0092.0 %5.0247.5788.9464.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด4,039.93381.0090.6 %5.0241.2882.6065.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,141.874,208.48-1.6 %0.0848.43381.9055.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,520.44705.0072.0 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,825.331,605.0066.7 %5.0809.44616.5523.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,507.291,281.0063.5 %5.0484.89444.868.3 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง6,802.25974.0085.7 %5.0694.36576.5517.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง5,342.412,019.0062.2 %5.0903.551,414.55-56.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,993.021,754.0012.0 %5.0466.14170.2263.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,161.663,640.0029.5 %5.01,359.921,158.3414.8 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,412.022,520.0053.4 %5.0702.79383.7645.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,146.328,395.4740.7 %5.01,207.81316.9073.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,741.991,383.1263.0 %5.0751.43368.6050.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,854.261,141.0038.5 %5.045.5485.50-87.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,883.38394.0086.3 %5.0447.1663.6585.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,060.90815.0073.4 %5.0485.20399.9517.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,443.732,512.2627.0 %5.0656.33263.1559.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง8,511.0130,805.16-261.9 %0.08,476.921,518.3782.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,442.565,080.006.7 %3.01,530.23412.4673.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,462.461,613.0063.9 %5.0618.68212.4765.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,668.645,338.485.8 %2.51,169.7673.1493.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,621.57815.0077.5 %5.0789.46631.7520.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,827.242,070.0045.9 %5.0827.49444.8046.2 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,991.41869.0078.2 %5.0601.11260.7956.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,176.792,100.0049.7 %5.0903.56482.8546.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,790.363,881.9142.8 %5.0656.35162.5875.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,259.391,536.0086.4 %5.02,900.43367.4387.3 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 49,348.0426,299.3746.7 %5.0827.67374.6354.7 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 12,735.9312,357.583.0 %1.5432.59467.15-8.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,684.03761.0071.6 %5.0409.18240.0041.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,924.87567.9080.6 %5.0575.56187.1567.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,568.733,474.3224.0 %5.0884.53370.4658.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,903.38285.0092.7 %5.0770.44199.5074.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 231,119.007,262.9276.7 %5.01,166.17697.8040.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1102,878.048,107.2592.1 %5.01,073.07972.809.3 %4.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง26,110.902,583.0090.1 %5.0337.13592.43-75.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง86,542.0468,910.9120.4 %5.01,542.12621.9959.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม82,176.4415,382.0081.3 %5.0689.30485.5729.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง197,430.7719,008.4090.4 %5.03,929.72436.5088.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,320.0110,875.1840.6 %5.0607.40300.2050.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน15,267.60209.4898.6 %5.0516.26910.92-76.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 40,291.4413,465.0066.6 %5.0525.74872.57-66.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง14,367.7117,628.00-22.7 %0.01,625.562,126.85-30.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,464.051,865.0746.2 %5.0668.29364.7345.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,883.86718.0075.1 %5.0443.76177.3560.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง16,446.0413,913.0015.4 %5.04,109.052,014.6551.0 %5.0
รวม 914,031 327,794 64.14 % 56,137 25,470 54.63 %