จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,604.41733.0071.9 %5.0371.0973.3580.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง17,910.552,304.2087.1 %5.062.8490.90-44.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ171.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,639.181,280.0064.8 %5.0618.3280.8086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง12,591.2911,680.007.2 %3.52,462.87559.0277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,988.14293.0092.7 %5.0328.4343.7586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,978.89378.0090.5 %5.0243.8519.1692.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,938.28327.0091.7 %5.0247.5788.9464.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,907.72381.0090.3 %5.0241.2882.6065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,955.92207.0094.8 %5.0383.9674.9380.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,865.42210.0094.6 %5.0282.4673.4474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,872.96291.0092.5 %5.0145.8453.4563.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,871.90412.0089.4 %5.0185.1163.3665.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,006.314,208.48-5.0 %0.0848.43381.9055.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,437.95705.0071.1 %5.0385.03370.503.8 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,667.411,605.0065.6 %5.0809.44616.5523.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงไม่ครบ1,281.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ216.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง6,579.63974.0085.2 %5.0694.36576.5517.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง5,167.572,019.0060.9 %5.0903.551,414.55-56.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,927.791,754.009.0 %4.5466.14170.2263.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,992.733,640.0027.1 %5.01,359.921,158.3414.8 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,234.892,520.0051.9 %5.0702.79383.7645.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,683.358,395.4738.6 %5.01,207.81316.9073.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,619.521,383.1261.8 %5.0751.43368.6050.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,793.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.545.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุงไม่ครบ394.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ63.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,960.73815.0072.5 %5.0485.20399.9517.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,331.032,615.8521.5 %5.0656.33263.1559.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง8,045.0816,776.80-108.5 %0.08,476.921,518.3782.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,264.445,080.003.5 %1.51,530.23412.4673.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,316.411,613.0062.6 %5.0618.68212.4765.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,483.125,338.482.6 %1.01,169.7673.1493.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,701.982,070.0044.1 %5.0827.49444.8046.2 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,860.78869.0077.5 %5.0601.1124.6795.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,040.102,100.0048.0 %5.0903.56482.8546.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,568.133,881.9140.9 %5.0656.35162.5875.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,846.531,536.0085.8 %5.02,881.41367.4387.2 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.บ้านนาวง 11,851.9412,357.58-4.3 %0.0432.59467.15-8.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,596.19761.0070.7 %5.0409.18240.0041.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,829.15567.9079.9 %5.0575.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,419.213,474.3221.4 %5.0884.53370.4658.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,775.63285.0092.5 %5.0770.44199.5074.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2ไม่ครบ7,821.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ697.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 199,511.128,107.2591.9 %5.01,073.07972.809.3 %4.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงไม่ครบ2,583.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ592.43ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง83,709.7568,910.9117.7 %5.01,542.12621.9959.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม79,487.0315,382.0080.6 %5.0689.30591.5414.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง187,776.4419,008.4089.9 %5.03,868.76436.5088.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง17,720.4410,875.1838.6 %5.0607.40300.2050.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน14,767.93209.4898.6 %5.0516.26910.92-76.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 38,972.8113,465.0065.5 %5.0525.74872.57-66.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง13,897.5017,628.00-26.8 %0.01,625.562,126.85-30.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,306.321,865.0743.6 %5.0649.28364.7343.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,789.48718.0074.3 %5.0443.76177.3560.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง15,907.8013,913.0012.5 %5.04,109.052,014.6551.0 %5.0
รวม 762,179 275,924 63.80 % 50,657 22,091 56.39 %