จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,855.461.00100.0 %5.0407.3262.7084.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,678.707,169.6147.6 %5.078.73142.50-81.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,788.451,119.0059.9 %5.0369.29134.1063.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,205.371,968.0038.6 %5.0540.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,416.5813,369.4037.6 %5.02,194.84526.3076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,857.96928.0080.9 %5.0230.2257.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,919.15273.0093.0 %5.0257.44166.2535.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,982.78439.0089.0 %5.0169.3423.7586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,915.21571.0085.4 %5.0198.04110.2044.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,910.60333.0091.5 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง4,012.76306.0092.4 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,872.31234.0094.0 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,887.44249.0093.6 %5.0190.5345.6076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,793.31227.0094.0 %5.0195.99111.3943.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,958.42138.0096.5 %5.0233.41180.5022.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,095.73221.0094.6 %5.0172.2947.5072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,795.53175.0095.4 %5.0250.21137.9444.9 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,496.233,917.6062.7 %5.0491.8235.1592.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,860.251,144.0080.5 %5.0730.61430.3541.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,878.33576.0080.0 %5.0411.44190.0053.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,279.841,000.0081.1 %5.01,415.191,832.55-29.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,176.741,322.0058.4 %5.0540.45525.352.8 %1.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,241.27573.0082.3 %5.0559.47403.7527.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี3,531.461,661.0053.0 %5.0749.61600.3419.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,353.341,808.0046.1 %5.0516.06608.00-17.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,245.143,153.7739.9 %5.01,396.171,222.6512.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,497.661,918.9345.1 %5.0673.55244.1563.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,578.7910,355.0023.7 %5.01,187.0094.3192.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,947.072,115.6046.4 %5.0863.71143.2683.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี6,447.781,335.0079.3 %5.047.5432.0032.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,349.26780.0076.7 %5.0616.520.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,944.83234.0092.1 %5.0445.37328.7026.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,171.742,973.3028.7 %5.0806.67272.3566.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,327.96859.0088.3 %5.01,890.595,575.60-194.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี8,344.413,562.0057.3 %5.01,795.51575.7067.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,912.01840.0078.5 %5.0787.64367.1853.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี8,777.416,192.0029.5 %5.01,129.95114.9589.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,353.631,828.0082.3 %5.0559.47641.51-14.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,235.491,180.0072.1 %5.0863.72418.0051.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี6,036.27860.0085.8 %5.0996.82199.5080.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,854.081,755.0063.8 %5.01,072.90421.8060.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,926.031,976.0032.5 %5.0426.36155.4163.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี40,055.0411,097.0072.3 %5.0685.86267.5561.0 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี63,349.1835,910.0043.3 %5.0906.06894.951.2 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,758.30780.0071.7 %5.0540.44337.6137.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,971.832,349.7152.7 %5.01,034.87270.7773.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,643.011,424.4060.9 %5.0654.53248.9062.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,410.825,498.2155.7 %5.01,244.04441.7564.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,126.582,500.0039.4 %5.0939.79280.0070.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี7,083.88545.7992.3 %5.01,072.90743.2330.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,538.161,718.0077.2 %5.0991.83169.0983.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 326,323.476,161.3176.6 %5.0720.71676.536.1 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 174,372.629,261.0987.5 %5.0711.18798.00-12.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 221,134.618,964.3857.6 %5.0854.101,074.76-25.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,054.093,896.2535.6 %5.0343.24356.25-3.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี48,539.2237,372.0023.0 %5.0922.541,694.80-83.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี37,815.0522,569.0040.3 %5.0655.58590.909.9 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี57,040.5524,576.0056.9 %5.0566.99598.50-5.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี75,510.2416,982.8277.5 %5.0616.611,026.85-66.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี47,650.0913,042.0072.6 %5.0570.13511.8810.2 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี90,037.0123,057.4274.4 %5.0604.781,247.40-106.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,828.3111,884.227.4 %3.51,322.741,873.47-41.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,223.402,084.2135.3 %5.0559.47302.1446.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,835.38544.0080.8 %5.0350.28507.91-45.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,923.3311,100.0075.3 %5.06,743.8311,378.04-68.7 %0.0
รวม 923,937 334,958 63.75 % 50,598 43,699 13.63 %