จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,813.001.00100.0 %5.0407.3262.7084.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,448.947,169.6146.7 %5.078.73142.50-81.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,157.711,968.0037.7 %5.0540.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,098.1213,369.4036.6 %5.02,194.84526.3076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,785.72928.0080.6 %5.0230.2257.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,860.87273.0092.9 %5.0257.44166.2535.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,923.56439.0088.8 %5.0169.3423.7586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,856.99571.0085.2 %5.0198.04110.2044.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,852.45333.0091.4 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,953.09306.0092.3 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,814.73234.0093.9 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,829.63249.0093.5 %5.0190.5345.6076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,736.90227.0093.9 %5.0195.99111.3943.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,899.56138.0096.5 %5.0233.41180.5022.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,034.83221.0094.5 %5.0172.2947.5072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,739.09175.0095.3 %5.0250.21137.9444.9 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,340.153,917.6062.1 %5.0491.8235.1592.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,773.111,144.0080.2 %5.0730.61430.3541.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,835.53576.0079.7 %5.0411.44190.0053.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,206.631,000.0080.8 %5.01,415.191,832.55-29.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,129.501,322.0057.8 %5.0540.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,193.07573.0082.1 %5.0559.47403.7527.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,303.481,808.0045.3 %5.0516.06608.00-17.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,445.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5673.55244.1563.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,376.8810,355.0022.6 %5.01,187.0094.3192.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,888.372,115.6045.6 %5.0863.71143.2683.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี6,351.901,335.0079.0 %5.047.5432.0032.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,299.46780.0076.4 %5.0616.520.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,901.04234.0091.9 %5.0445.37328.7026.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,109.712,973.3027.7 %5.0684.17272.3560.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี8,220.333,562.0056.7 %5.01,795.51575.7067.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,853.84840.0078.2 %5.0787.64367.1853.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี8,646.896,192.0028.4 %5.01,129.95114.9589.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,199.671,828.0082.1 %5.0559.47641.51-14.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,172.511,180.0071.7 %5.0863.72418.0051.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี5,946.51860.0085.5 %5.0996.82199.5080.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,781.901,755.0063.3 %5.01,072.90421.8060.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,882.521,976.0031.4 %5.0426.36155.4163.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี39,459.4311,097.0071.9 %5.0685.86267.5561.0 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานีไม่ครบ780.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ337.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,897.902,349.7152.0 %5.01,034.87270.7773.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,588.841,424.4060.3 %5.0654.53248.9062.0 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี12,226.285,498.2155.0 %5.01,244.04441.7564.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,065.222,500.0038.5 %5.0939.79280.0070.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,426.071,718.0076.9 %5.0991.83169.0983.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี6,978.54545.7992.2 %5.01,072.90743.2330.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 325,932.046,161.3176.2 %5.0720.71676.536.1 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 173,266.719,261.0987.4 %5.0711.18798.00-12.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 220,820.348,964.3856.9 %5.0854.101,074.76-25.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,964.073,896.2534.7 %5.0343.24356.25-3.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี47,817.4537,372.0021.8 %5.0922.541,694.80-83.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี37,252.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5655.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี56,192.3724,576.0056.3 %5.0566.99598.50-5.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี74,387.4116,982.8277.2 %5.0616.611,026.85-66.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี46,941.5413,042.0072.2 %5.0570.13438.9723.0 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีไม่ครบ23,057.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,247.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,637.5611,884.226.0 %3.01,322.741,873.47-41.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,175.472,084.2134.4 %5.0559.47157.9571.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,793.22544.0080.5 %5.0350.28507.91-45.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,255.3211,100.0074.9 %5.06,743.8311,378.04-68.7 %0.0
รวม 697,044 243,930 65.01 % 42,282 32,353 23.48 %