จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,813.89122.0096.8 %5.0501.65250.1950.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,044.04535.8748.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,120.715,189.6976.5 %5.0403.95112.3372.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)55,288.198,038.0085.5 %5.0983.01494.9149.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,732.661,445.0047.1 %5.0293.52247.9515.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,266.6671.0097.8 %5.0470.3548.8389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา22,951.1415,470.0032.6 %5.01,909.88514.2973.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,828.84407.0089.4 %5.0172.9282.6552.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,857.68445.0088.5 %5.0220.3752.2576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,794.87217.0094.3 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,784.52385.0089.8 %5.0258.15115.9055.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,768.02231.0093.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,034.79492.0087.8 %5.0300.34111.1563.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6361.7587.2 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,048.108,861.0119.8 %5.0998.36438.8556.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,195.22432.0086.5 %5.0610.14514.9015.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.7454.1586.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,964.061,860.0062.5 %5.01,401.391,724.25-23.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,812.291,302.0065.8 %5.0614.35351.5042.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,787.17681.0075.6 %5.0558.70462.9917.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา8,521.512,352.0072.4 %5.01,227.771,533.30-24.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา7,336.036,773.007.7 %3.51,475.04562.9361.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,599.312,857.5337.9 %5.01,281.31930.0527.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,203.841,804.5043.7 %5.0653.78220.9066.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,345.1911,071.2117.0 %5.01,376.39275.8280.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,020.192,404.0040.2 %5.0996.07310.6568.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.080.80106.97-32.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,430.65719.0070.4 %5.0463.624.7599.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,837.38423.0085.1 %5.0508.47454.9110.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,914.073,701.005.4 %2.5939.02342.9563.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา8,103.951,593.0080.3 %5.01,927.85744.1561.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา9,880.454,611.9753.3 %5.02,137.03591.0972.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,446.551,464.0057.5 %5.0668.97172.0674.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา9,496.367,573.0220.3 %5.01,189.1395.4792.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,698.101,140.0089.3 %5.0691.81314.1154.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,944.693,178.1219.4 %5.0920.00288.2868.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,952.972,280.0054.0 %5.0767.92251.3867.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,375.511,841.8165.7 %5.0958.03539.6043.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา10,404.102,353.8077.4 %5.0496.04115.6376.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,365.303,039.0070.7 %5.0854.57497.3541.8 %5.0
รจก.ยะลา 30,687.6545,871.44-49.5 %0.0694.94642.757.5 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,332.104,464.48-3.1 %0.0653.78228.9565.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,481.742,172.0037.6 %5.0618.91322.6147.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,516.091,827.0027.4 %5.0421.20215.6548.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,196.473,954.745.8 %2.5996.07607.4039.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,531.341,059.0070.0 %5.0843.94430.5149.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา11,667.849,766.0016.3 %5.01,021.43574.1043.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา18,442.103,301.1382.1 %5.0439.534.7498.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต316,457.144,579.9272.2 %5.01,861.82761.3159.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 168,330.8113,138.8580.8 %5.0995.32705.0729.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 225,468.527,322.3471.2 %5.01,123.09327.6070.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 287,512.592,947.0496.6 %5.0452.92441.752.5 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา59,423.7350,584.0014.9 %5.01,265.881,272.60-0.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา31,462.4029,893.005.0 %2.5648.50201.3269.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,761.4811,599.0041.3 %5.0613.47343.9043.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน22,684.8219,260.0015.1 %5.0649.551,523.80-134.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง30,294.4916,389.0045.9 %5.0937.52332.5064.5 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,288.0716,930.75-64.6 %0.02,901.452,676.607.7 %3.5
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา55,191.4145,249.7418.0 %5.01,065.39415.0961.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,704.603,436.007.3 %3.5805.91382.8552.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,018.22155.0092.3 %5.0205.91308.10-49.6 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา76,439.0415,636.0079.5 %5.021,480.7815,480.3227.9 %5.0
รวม 873,818 416,365 52.35 % 72,180 42,869 40.61 %