จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,699.61122.0096.7 %5.0431.54250.1942.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา224,382.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5191.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา11,938.695,189.6956.5 %5.090.81112.33-23.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)25,528.078,038.0068.5 %5.0180.49494.91-174.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,650.781,445.0045.5 %5.0250.47247.951.0 %0.5
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,168.7871.0097.8 %5.0470.3551.4089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา10,817.3915,470.00-43.0 %0.01,909.88514.2973.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,714.12407.0089.0 %5.0172.9282.6552.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,742.09445.0088.1 %5.0220.3752.2576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,681.17217.0094.1 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,671.12385.0089.5 %5.0258.15115.9055.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,655.12231.0093.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,976.34492.0087.6 %5.0300.34111.1563.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6361.7587.2 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง10,717.078,861.0117.3 %5.0998.36438.8556.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,099.48432.0086.1 %5.0610.14514.9015.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.7454.1586.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,815.331,860.0061.4 %5.01,395.401,724.25-23.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,698.061,302.0064.8 %5.0614.35351.5042.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,689.48681.0074.7 %5.0558.7089.7883.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา11,487.712,352.0079.5 %5.01,224.261,533.30-25.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,461.512,857.5336.0 %5.01,281.31930.0527.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,107.841,804.5041.9 %5.0653.78220.9066.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา12,945.3411,000.0015.0 %5.01,376.39332.5075.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,752.36423.0084.6 %5.0501.66454.919.3 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา6,323.493,701.0041.5 %5.0939.02342.9563.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา9,584.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,137.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,343.291,464.0056.2 %5.0668.97172.0674.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,685.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,189.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,377.551,140.0089.0 %5.0691.81314.1154.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,523.293,178.129.8 %4.5920.00288.2868.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,804.572,280.0052.5 %5.0767.92251.3867.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,214.451,841.8164.7 %5.0958.03539.6043.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,054.733,039.0069.8 %5.0854.57497.3541.8 %5.0
รจก.ยะลา ไม่ครบ45,871.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,119.914,464.48-43.1 %0.0577.71228.9560.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,377.422,172.0035.7 %5.0618.91322.6147.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,113.933,954.743.9 %1.51,015.08607.4040.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,425.531,059.0069.1 %5.0843.94430.5149.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา11,318.249,766.0013.7 %5.01,021.43574.1043.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา60,726.773,301.1394.6 %5.0435.784.7498.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต315,964.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,861.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 166,283.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.521,053.70705.0796.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 224,705.427,322.3470.4 %5.01,123.09327.6070.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 284,890.492,947.0496.5 %5.0452.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคยะลา54,824.9750,584.007.7 %3.51,265.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน22,005.1219,260.0012.5 %5.0649.551,523.80-134.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง29,386.7916,389.0044.2 %5.0937.52332.5064.5 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,593.603,436.004.4 %2.0805.91382.8552.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,461.08155.0093.7 %5.0463.62308.1033.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 491,608 205,540 0.00 % 49,975 17,036 0.00 %