จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,538.931,271.0049.9 %5.0462.22146.0968.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,701.9018,800.33-48.0 %0.076.90104.73-36.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,806.829,016.0043.0 %5.0101.7016.7983.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,331.094,104.10-23.2 %0.0519.28308.7540.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,124.942,267.0027.5 %5.0350.4242.8987.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,792.978,616.0020.2 %5.02,725.13998.7163.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,712.10844.0077.3 %5.0205.6593.5654.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,652.14385.0089.5 %5.0181.4899.2245.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,708.7513.0099.6 %5.0160.3825.3384.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,620.85325.0093.0 %5.0201.2247.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,906.27213.0094.5 %5.0275.6397.5664.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,692.37566.0084.7 %5.0329.2494.1871.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,717.11355.0090.4 %5.0362.7686.4976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,664.46135.0096.3 %5.0433.7553.1187.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,243.97632.0085.1 %5.0406.63124.5169.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,770.10301.0092.0 %5.0252.0072.5471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ977.1613.0098.7 %5.0222.4996.4056.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,654.58213.0094.2 %5.0187.7091.2051.4 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,338.5622,276.49-138.5 %0.01,063.64280.3573.6 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,029.8914,073.00-27.6 %0.0701.07171.0075.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส10,745.535,559.0048.3 %5.0709.431,269.63-79.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,742.09435.0084.1 %5.0440.77117.2873.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,550.74659.0074.2 %5.0500.83339.1532.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,887.661.00100.0 %5.0371.25323.0013.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,923.21814.4072.1 %5.0519.2293.6682.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส12,720.414,335.0065.9 %5.01,679.251,705.25-1.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,526.98708.0079.9 %5.0747.46560.2025.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,265.49658.4092.0 %5.0667.14412.3038.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,141.972,213.0046.6 %5.01,051.721,137.15-8.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,047.862,493.21-21.7 %0.0502.14535.75-6.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,071.332,023.0050.3 %5.01,108.78659.3540.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,255.531,214.4062.7 %5.0728.45438.9039.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,441.128,785.006.9 %3.01,298.93197.0484.8 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส88,621.22102,467.11-15.6 %0.0644.29220.2565.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,421.011,260.0063.2 %5.0747.46504.9432.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,964.274,926.0058.8 %5.080.6172.0310.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,085.21987.0068.0 %5.0728.4535.4795.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,924.42709.0075.8 %5.0538.29258.8251.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส28,955.762,717.2090.6 %5.011,624.62242.6497.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส14,875.9927,657.00-85.9 %0.03,504.784,444.02-26.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,238.694,280.0018.3 %5.01,508.102,295.84-52.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,391.061,576.0070.8 %5.0785.51172.1678.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,780.497,510.00-29.9 %0.01,650.19267.3283.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,496.97915.0087.8 %5.0709.43539.6023.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,908.704,080.00-4.4 %0.0994.67869.2512.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,121.001,833.0055.5 %5.0842.54297.1764.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,696.092,539.0045.9 %5.01,241.88151.1787.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,950.472,048.0030.6 %5.0538.2962.4988.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส13,008.486,372.0051.0 %5.0582.56508.4212.7 %5.0
รจจ.นราธิวาส 44,853.3832,086.4528.5 %5.0817.92860.04-5.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,453.796,013.00-74.1 %0.0614.35349.0643.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,114.653,183.0022.6 %5.01,032.70448.4056.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,212.542,021.0037.1 %5.0652.38452.2030.7 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,981.753,969.3633.6 %5.01,298.90725.8044.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,418.692,301.0057.5 %5.0956.64570.8240.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,852.934,180.3613.9 %5.0994.67884.8011.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1101,624.9114,059.2586.2 %5.01,276.681,051.7017.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 258,601.489,308.2484.1 %5.01,844.261,653.0010.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)9,868.177,653.0022.4 %5.02,569.461,123.2856.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 312,467.675,919.5852.5 %5.0965.67751.5522.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,198.752,452.00-104.5 %0.0275.18452.12-64.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,649.349,744.0066.0 %5.0816.91810.530.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก68,343.1017,900.7973.8 %5.0864.721,044.35-20.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,366.0712,491.00-20.5 %0.01,935.372,666.55-37.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,541.401,788.7049.5 %5.0785.50247.0068.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,722.901,746.0035.9 %5.0443.22274.1738.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส62,208.0617,482.0071.9 %5.06,072.2215,370.50-153.1 %0.0
รวม 819,224 440,492 46.23 % 70,483 51,517 26.91 %