จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,510.75188.0092.5 %5.0418.97205.3951.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,189.124,477.0027.7 %5.044.5275.32-69.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,886.831,466.4049.2 %5.0383.01157.7558.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,925.02926.0068.3 %5.0609.1321.9496.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,892.812,607.7655.7 %5.01,293.71842.7334.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,967.78474.0088.1 %5.0418.9748.7788.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,633.53208.0094.3 %5.0251.3163.5974.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,653.59275.0092.5 %5.0393.05107.9572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,777.81269.0092.9 %5.0551.27106.0780.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,627.08501.0086.2 %5.0258.0835.4086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,560.45164.0095.4 %5.0338.9252.9784.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,639.87352.0090.3 %5.0220.7687.8760.2 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ5,983.035,321.0011.1 %5.0735.0238.9594.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,295.143,097.2327.9 %5.0875.36574.7534.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,550.29593.0076.7 %5.0437.99528.77-20.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,405.371,634.0052.0 %5.0837.3325.5097.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,859.74820.0071.3 %5.0590.12656.42-11.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,600.25472.0081.8 %5.0457.01540.78-18.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,281.56753.0077.1 %5.0742.25655.1711.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,386.651,082.0022.0 %5.0381.97380.000.5 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,753.26890.1176.3 %5.01,008.471,001.250.7 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,115.651,311.0057.9 %5.0685.2060.0691.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,310.644,315.0018.7 %5.0856.34216.6574.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,098.20849.0079.3 %5.0666.18383.7742.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,013.56477.0084.2 %5.0666.18108.3283.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,683.75298.0088.9 %5.0495.04192.0961.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,043.403,627.00-19.2 %0.0647.17547.5215.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ13,640.008,373.0038.6 %5.05,020.85782.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ7,968.052,867.0064.0 %5.01,122.57807.5028.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,031.311,745.0065.3 %5.01,521.90480.7068.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,708.811,949.0047.4 %5.0685.20253.6563.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ9,738.99212.0097.8 %5.0552.09221.4859.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,022.02790.0073.9 %5.0647.17182.4071.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,355.172,234.0058.3 %5.0894.37374.3058.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,472.981,100.0075.4 %5.0837.33533.6836.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,567.241,747.0032.0 %5.0457.0156.7387.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ10,104.871,470.0085.5 %5.0976.66422.2856.8 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 33,171.4422,488.0532.2 %5.0751.95865.30-15.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,554.81697.0072.7 %5.0437.99238.2745.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,539.581,928.5045.5 %5.0590.12502.0814.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,670.72681.0085.4 %5.01,407.8196.9393.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ2,983.192,383.0020.1 %5.0628.15518.2717.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,219.98637.2980.2 %5.0723.23285.0060.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,014.962,084.0030.9 %5.0647.17200.6069.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ124,335.2113,218.8989.4 %5.01,631.121,243.6523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,645.682,291.2065.5 %5.0296.75189.7136.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา53,612.586,396.0088.1 %5.0751.08574.0523.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ26,323.8516,534.1237.2 %5.0612.83220.7864.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ9,949.4811,142.00-12.0 %0.01,513.091,706.69-12.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,409.28479.0086.0 %5.0609.13730.54-19.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,432.27790.0067.5 %5.0380.94290.7023.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ14,619.887,892.0146.0 %5.03,759.062,043.0045.7 %5.0
รวม 457,737 149,577 67.32 % 42,719 21,537 49.58 %