จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,510.75188.0092.5 %5.0418.97212.7149.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,189.124,477.0027.7 %5.044.5275.32-69.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,886.831,466.4049.2 %5.0383.01157.7558.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,925.02926.0068.3 %5.0609.1321.9496.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย6,431.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5393.05107.9572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ5,983.035,321.0011.1 %5.0735.0238.9594.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,295.14790.0081.6 %5.0875.36182.4079.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,550.29820.0067.8 %5.0437.99182.4058.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,405.371,634.0052.0 %5.0837.3325.5097.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,859.74820.0071.3 %5.0590.12182.4069.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,600.25472.0081.8 %5.0457.01540.78-18.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,753.26890.1176.3 %5.01,008.471,001.250.7 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,115.651,311.0057.9 %5.0685.2060.0691.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,310.644,315.0018.7 %5.0856.34216.6574.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,083.10849.0079.2 %5.0666.18383.7742.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,013.56477.0084.2 %5.0666.18108.3283.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,683.75298.0088.9 %5.0495.04192.0961.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,043.40790.0074.0 %5.0647.17182.4071.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ13,640.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,020.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ7,968.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,122.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,031.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,521.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ9,738.99212.0097.8 %5.0552.09221.4859.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,022.02790.0073.9 %5.0647.17182.4071.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,355.172,234.0058.3 %5.0894.37374.3058.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,472.981,100.0075.4 %5.0837.33533.6836.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,567.241,747.0032.0 %5.0457.0156.7387.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ10,104.871,470.0085.5 %5.0976.66422.2856.8 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 33,171.4422,488.0532.2 %5.0751.95865.30-15.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,554.81697.0072.7 %5.0437.99238.2745.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,539.581,928.5045.5 %5.0590.1225.1795.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,670.72681.0085.4 %5.01,407.8196.9393.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ2,983.192,383.0020.1 %5.0628.15518.2717.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,219.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5723.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ2,084.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ200.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ124,335.2113,218.8989.4 %5.01,631.121,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,682.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5313.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเซกา18,211.916,396.0064.9 %5.0751.08574.0523.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ26,323.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5612.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ9,949.4811,142.00-12.0 %0.01,513.091,706.69-12.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,409.28479.0086.0 %5.0609.13730.54-19.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,310.40790.0065.8 %5.0323.89290.7010.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ14,619.887,892.0146.0 %5.03,759.062,043.0045.7 %5.0
รวม 316,226 101,493 0.00 % 27,574 13,995 0.00 %