จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,028.70391.1487.1 %5.0249.7595.5761.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี4,100.772,918.0428.8 %5.0382.83114.0070.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,236.751,066.0067.1 %5.0458.9351.3888.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,308.863,596.4450.8 %5.01,542.84447.4571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,886.02705.0085.6 %5.0214.2642.7580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,146.56831.0080.0 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,959.41359.0092.8 %5.0153.6646.5569.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,975.13688.0082.7 %5.0157.6155.0465.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,996.51119.0097.0 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,052.55257.0093.7 %5.0145.6442.7570.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,298.721,615.0051.0 %5.0501.13695.13-38.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,065.171,261.0069.0 %5.0801.18553.0431.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,163.41760.0076.0 %5.0439.91343.8821.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,680.55250.0090.7 %5.0287.78278.013.4 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,430.131,334.4069.9 %5.0915.31798.0212.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,742.403,969.80-127.8 %0.0360.72411.53-14.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,231.522,362.3244.2 %5.0877.24655.5025.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,854.338,265.6330.3 %5.01,257.56109.1691.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,372.911,631.0051.6 %5.0573.02396.1530.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,042.02493.0083.8 %5.0515.9736.6992.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,838.17734.0074.1 %5.0306.80299.122.5 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,452.081,873.0045.7 %5.0492.54208.8657.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,859.014,672.243.8 %1.51,067.401,793.69-68.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,839.503,791.0035.1 %5.01,428.71738.5348.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,118.861,962.0052.4 %5.0361.30147.2559.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,401.176,198.37-14.8 %0.01,181.53122.1189.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,473.741,135.0089.2 %5.0367.82334.968.9 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,868.212,053.8646.9 %5.0725.15576.7520.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,429.451,931.00-35.1 %0.0582.59252.1856.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,564.69703.2084.6 %5.0649.09613.345.5 %2.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,258.753,772.98-15.8 %0.0458.8925.6494.4 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,405.841,732.0049.1 %5.0534.99237.5055.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 51,595.5644,966.3912.8 %5.0700.901,158.35-65.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,743.03835.0069.6 %5.0268.77192.5828.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,504.661,101.0068.6 %5.0534.99257.2151.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,919.55989.0066.1 %5.0258.99154.6340.3 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,892.843,146.6019.2 %5.0611.05230.7462.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,562.172,059.0742.2 %5.0592.04113.4480.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,674.836,316.0017.7 %5.02,227.41554.7675.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)22,532.803,817.8683.1 %5.02,495.15434.9382.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี11,486.375,426.4052.8 %5.0753.76469.2937.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,668.012,192.0017.8 %5.0249.96527.25-110.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี48,643.3220,836.7957.2 %5.0866.871,027.29-18.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 233,352.9111,544.0065.4 %5.0498.6273.0485.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี80,163.6728,674.0064.2 %5.0524.831,446.73-175.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี20,670.1313,470.9934.8 %5.0435.071,391.88-219.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี70,215.731.00100.0 %5.0591.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,398.7814,446.50-38.9 %0.01,025.281,287.65-25.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,237.181,818.0043.8 %5.0463.07383.9517.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,664.43626.0086.6 %5.0306.80218.6028.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี36,198.255,555.4384.7 %5.02,200.664,675.09-112.4 %0.0
รวม 559,206 231,253 58.65 % 33,970 25,282 25.57 %