จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,037.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5249.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี711.302,918.04-310.2 %0.0382.83114.0070.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,236.751,066.0067.1 %5.0342.2951.3885.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,308.866,247.0014.5 %5.01,542.84447.4571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,886.02705.0085.6 %5.0214.2642.7580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี596.00831.00-39.4 %0.0216.932,582.35-1,090.4 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,975.13688.0082.7 %5.0157.6155.0465.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,996.51119.0097.0 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,052.55257.0093.7 %5.0145.6442.7570.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,298.721,615.0051.0 %5.0501.13695.13-38.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,065.171,261.0069.0 %5.0801.18553.0431.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,163.41760.0076.0 %5.0439.91343.8821.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,430.131,334.4069.9 %5.0915.31798.0212.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ2,362.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,854.338,265.6330.3 %5.01,257.56109.1691.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,042.02493.0083.8 %5.0515.9736.6992.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,838.17734.0074.1 %5.0306.80299.122.5 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,452.081,873.0045.7 %5.0492.54208.8657.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,859.014,672.243.8 %1.51,067.401,793.69-68.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,839.503,791.0035.1 %5.01,428.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,473.741,135.0089.2 %5.0367.82334.968.9 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ2,053.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ576.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,429.451,931.00-35.1 %0.0582.59252.1856.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ703.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ3,772.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สพ.สิงห์บุรี3,405.841,732.0049.1 %5.0534.99237.5055.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,743.03835.0069.6 %5.0268.77192.5828.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,919.55989.0066.1 %5.0259.81154.6340.5 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,892.843,146.6019.2 %5.0611.05230.7462.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,014.792,059.0748.7 %5.0537.34113.4478.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีไม่ครบ5,426.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)21,368.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5831.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,668.012,192.0017.8 %5.0249.96527.25-110.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี80,163.6728,674.0064.2 %5.0524.831,446.73-175.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีไม่ครบ13,470.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี48,643.3220,836.7957.2 %5.0866.871,027.29-18.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2ไม่ครบ11,544.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี13,260.8714,446.50-8.9 %0.01,025.281,287.65-25.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,237.181,818.0043.8 %5.0463.07148.2068.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,664.43626.0086.6 %5.0306.80218.6028.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี36,198.255,555.4384.7 %5.02,200.664,675.09-112.4 %0.0
รวม 293,321 123,607 0.00 % 18,255 19,087 0.00 %