จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,735.37717.0073.8 %5.0126.58152.76-20.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท13,732.566,689.9851.3 %5.0127.56129.30-1.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,201.391,746.0045.5 %5.0563.42217.4061.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,203.061,560.0051.3 %5.0563.42135.0876.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,955.827,290.0026.8 %5.02,503.02555.0877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,945.84405.0089.7 %5.0187.00188.00-0.5 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,651.02579.0087.6 %5.0190.8764.8866.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,937.92249.0093.7 %5.0172.73137.7820.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,774.80563.0088.2 %5.0259.310.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,075.26729.0082.1 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,494.57111.0092.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,028.372,706.0032.8 %5.0811.88701.9713.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,542.80476.0081.3 %5.0335.64257.9223.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,917.341,393.0064.4 %5.0848.66256.6769.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,696.364,332.80-17.2 %0.0787.92194.5875.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1247,685.5221,354.7755.2 %5.018,873.772,850.0084.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,942.521,808.0038.6 %5.0506.34470.257.1 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,469.573,657.0033.1 %5.01,438.151,246.8413.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท30,406.9812,907.9557.5 %5.01,526.88280.9081.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,408.663,468.3421.3 %5.0994.22111.4888.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,069.3422.6198.9 %5.0450.82622.09-38.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,499.222,152.0052.2 %5.01,206.251,065.8211.6 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,520.502,010.0042.9 %5.0696.53268.1961.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,685.771,595.6056.7 %5.01,256.402,952.85-135.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,468.801,420.0968.2 %5.0886.69506.6042.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,969.00328.0091.7 %5.0848.58224.0073.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,299.85818.0075.2 %5.0601.4563.1889.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท78,302.10884.0098.9 %5.04,557.37320.4293.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,353.903,113.307.2 %3.5696.53416.6140.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,205.5936,000.00-591.6 %0.01,209.96698.7542.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,082.982,981.0075.3 %5.01,152.92706.5938.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,273.781,182.5963.9 %5.0438.56309.0129.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,085.157,525.43-48.0 %0.01,133.90119.7089.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,941.362,408.0078.0 %5.0658.50632.703.9 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,417.172,615.6040.8 %5.0677.49409.1039.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,477.832,978.0033.5 %5.01,057.81412.4461.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,568.292,187.0038.7 %5.01,075.6572.5393.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,011.342,302.0023.6 %5.0468.342.8599.4 %5.0
สพ.ชัยนาท10,636.92770.0092.8 %5.0544.40277.6349.0 %5.0
รจจ.ชัยนาท 35,386.9610,579.0070.1 %5.0609.71502.3117.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,767.023,766.00-36.1 %0.0430.3171.6383.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,295.562,188.0033.6 %5.0617.99277.8355.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,938.771,401.0052.3 %5.0449.32237.9547.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,453.613,075.3043.6 %5.0715.55303.3357.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,067.231,008.0067.1 %5.0601.45177.2970.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,937.241,275.1956.6 %5.0783.77177.3877.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท321,730.197,096.3097.8 %5.01,253.69793.2336.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท4,690.462,801.0040.3 %5.0310.42276.1611.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท69,654.0675,757.00-8.8 %0.01,294.55862.4433.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท164,276.3027,138.0083.5 %5.03,348.32950.4071.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม79,439.879,975.6087.4 %5.0526.87706.32-34.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท54,073.801,101.9798.0 %5.01,310.161,382.79-5.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,394.40877.9274.1 %5.0740.95944.64-27.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,388.19862.0080.4 %5.0315.51282.2810.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท47,769.299,466.2080.2 %5.02,649.043,186.74-20.3 %0.0
รวม 1,135,938 304,405 73.20 % 66,711 29,167 56.28 %