จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท13,376.536,689.9850.0 %5.056.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,118.391,746.0044.0 %5.0563.42217.4061.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,120.021,560.0050.0 %5.0563.42135.0876.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,697.708,277.0014.6 %5.02,503.02285.0088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,843.54405.0089.5 %5.0187.00188.00-0.5 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,530.44579.0087.2 %5.0190.8764.8866.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,835.83249.0093.5 %5.0172.73137.7820.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,871.34563.0088.4 %5.0215.240.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,969.61729.0081.6 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,455.82111.0092.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,923.932,706.0031.0 %5.0811.88701.9713.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,476.88476.0080.8 %5.0335.6418,107.00-5,294.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,815.781,393.0063.5 %5.0848.66256.6769.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาทไม่ครบ4,332.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ194.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักชลประทานที่ 1246,449.2321,354.7754.0 %5.018,873.772,850.0084.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,866.231,808.0036.9 %5.0506.34642.20-26.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,327.773,657.0031.4 %5.01,438.151,246.8413.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,015.6922.6198.9 %5.0450.82622.09-38.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,382.572,152.0050.9 %5.01,206.251,065.8211.6 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,590.211,595.6055.6 %5.01,256.402,952.85-135.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,352.941,420.0967.4 %5.0886.69506.6042.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,866.10328.0091.5 %5.0848.58224.0073.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,214.30818.0074.6 %5.0601.4563.1889.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท76,272.05884.0098.8 %5.04,557.37320.4293.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,266.953,113.304.7 %2.0696.53416.6140.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,070.6336,000.00-610.0 %0.01,209.96698.7542.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,188.901,182.5962.9 %5.0438.56309.0129.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,953.317,525.43-51.9 %0.01,133.90119.7089.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,302.652,615.6039.2 %5.0677.49409.1039.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,933.272,302.0021.5 %5.0468.340.00100.0 %5.0
สพ.ชัยนาท10,361.15770.0092.6 %5.0423.63277.6334.5 %5.0
รจจ.ชัยนาท 34,469.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5609.71502.3117.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,695.283,766.00-39.7 %0.0430.3171.6383.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,210.122,188.0031.8 %5.0617.99277.8355.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,862.581,401.0051.1 %5.0449.32237.9547.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,312.223,075.3042.1 %5.0715.55303.3357.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท313,389.037,096.3097.7 %5.01,253.69793.2336.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท4,568.852,801.0038.7 %5.0310.42276.1611.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท67,848.2175,757.00-11.7 %0.01,294.55704.1545.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม77,380.319,975.6087.1 %5.0526.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท52,671.891,101.9797.9 %5.01,310.161,382.79-5.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,031.12877.9271.0 %5.0591.57944.64-59.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท46,530.8219,466.2058.2 %5.02,649.043,186.74-20.3 %0.0
รวม 827,950 240,539 0.00 % 52,148 41,501 0.00 %