จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,838.871,152.0059.4 %5.0376.3296.5474.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,632.284,363.05-20.1 %0.0719.93171.1876.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,351.471,378.0058.9 %5.0604.54103.4782.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี24,904.9118,848.6224.3 %5.04,104.83946.8776.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,145.102,813.5754.2 %5.0355.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,508.601,195.0073.5 %5.0362.5458.1584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,728.261,629.0065.5 %5.0233.6689.8461.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,418.961,347.0069.5 %5.0227.2731.5486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,011.601,297.0067.7 %5.0267.2972.5972.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,098.151,150.0071.9 %5.0186.3632.1982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,263.611,053.0075.3 %5.0316.8268.8878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,919.93859.0078.1 %5.0139.4047.4166.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,037.251,496.0062.9 %5.0158.7231.6380.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,980.51518.0087.0 %5.0191.7736.7180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,955.79243.0093.9 %5.0194.7438.0080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,985.18317.0092.0 %5.0294.6663.0278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ6,046.241,122.0081.4 %5.0184.3364.7864.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี4,886.316,363.00-30.2 %0.01,100.27925.1715.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี4,561.701,810.0060.3 %5.0851.75475.0044.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,715.271,092.0076.8 %5.0623.56327.4147.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,063.50920.0070.0 %5.0509.50338.1033.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,061.582,946.0027.5 %5.0832.723,086.09-270.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,107.594,271.76-102.7 %0.0457.65645.34-41.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,299.463,275.0038.2 %5.01,346.13863.0835.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,909.843,039.0022.3 %5.0813.69446.4445.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,939.9919,353.01-116.5 %0.01,365.22332.6075.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,794.339,375.024.3 %2.02,746.85261.2590.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,445.173,100.0010.0 %5.0806.78509.3136.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,355.906,307.46-44.8 %0.01,440.93338.2076.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 28,246.158,264.07-0.2 %0.03,110.171,026.0067.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,666.518,486.7112.2 %5.02,898.67209.9592.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,770.741,157.0069.3 %5.0604.5144.2492.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,223.701,684.0047.8 %5.0509.43465.888.5 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,747.422,072.0044.7 %5.0756.72255.0466.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี8,036.541,964.0075.6 %5.01,308.101,935.90-48.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,857.133,138.0068.2 %5.01,289.09740.6242.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,047.272,175.0046.3 %5.0718.61201.4072.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,939.9811,305.17-13.7 %0.01,650.6194.8294.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,473.561,150.0066.9 %5.0623.56277.3255.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,699.983,052.0017.5 %5.0762.70456.0040.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,565.342,295.0049.7 %5.0908.77328.6863.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,821.673,485.0027.7 %5.01,041.88292.2971.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,883.105,430.007.7 %3.5680.5731.6095.4 %5.0
สพ.สระบุรี15,161.6910,398.5031.4 %5.0598.44431.6827.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี71,356.3958,919.1917.4 %5.01,074.95419.9060.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,777.581,136.0059.1 %5.0401.38223.3144.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,383.755,135.274.6 %2.0813.69456.0044.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,453.322,179.0036.9 %5.0699.59270.0461.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,448.368,058.51-8.2 %0.01,517.31382.8574.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,757.051,913.0049.1 %5.0775.69192.7575.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,022.305,611.67-39.5 %0.0699.59128.4281.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 133,254.5818,065.0145.7 %5.0972.75312.2667.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒43,020.6016,035.6862.7 %5.01,516.69432.1671.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,969.504,641.6957.7 %5.0366.83332.819.3 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี85,534.5283,966.001.8 %0.51,473.12718.4251.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก32,287.9021,420.0033.7 %5.0760.051,246.36-64.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์47,342.7340,045.0115.4 %5.01,072.731,121.12-4.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี70,634.1246,089.0034.7 %5.0731.03603.1017.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี31,002.6228,416.008.3 %4.0716.201,047.98-46.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี49,103.9315,911.0067.6 %5.0605.52400.0533.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค34,401.9424,816.0027.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี10,842.1320,590.95-89.9 %0.01,658.851,973.41-19.0 %4.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,486.2110,914.31-4.1 %0.03,037.771,206.3160.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี25,454.2719,980.0021.5 %5.01,057.16693.5034.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,287.334,406.0029.9 %5.01,003.88874.6112.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,026.601,587.8047.5 %5.0490.43411.2716.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี39,465.8112,110.0069.3 %5.03,439.873,511.60-2.1 %0.0
รวม 881,371 620,637 29.58 % 64,161 33,800 47.32 %