จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,349.71643.0085.2 %5.0420.8331.7692.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,611.974,851.3061.5 %5.065.2194.30-44.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,629.842,466.0032.1 %5.0555.9379.4085.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี1,732.621,482.0014.5 %5.0331.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 543,262.6733,874.4921.7 %0.09,230.74295.5296.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 121,580.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,021.22652.3787.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 218,456.258,664.7353.1 %5.03,586.241,089.0969.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,733.7329,713.20-20.1 %0.03,867.811,050.2172.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,155.772,012.0067.3 %5.0366.88109.2570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,181.911,159.0083.9 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,188.85177.0085.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,211.241,647.0068.4 %5.0392.5856.8385.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,675.711.00100.0 %5.0423.6552.2587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,573.841,150.0074.9 %5.01,121.92142.5087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7354.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3654.6379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,193.491,022.0080.3 %5.0291.1054.1581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,305.76622.0092.5 %5.0333.2853.9283.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,010.20204.0094.9 %5.0313.0463.3579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,855.271,536.0077.6 %5.0392.10116.2870.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,511.681,203.0073.3 %5.0315.6160.2780.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,068.81789.0088.8 %5.0222.9595.3957.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,584.549,008.64-61.3 %0.02,025.741,515.0125.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,419.422,373.0046.3 %5.01,008.861,032.65-2.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 29,022.487,662.5015.1 %5.02,303.18665.0071.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,064.284,755.006.1 %3.01,314.52365.1972.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,246.572,120.0059.6 %5.0746.39746.95-0.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,026.221,425.0052.9 %5.0611.54304.7550.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 911,641.4055,420.00-376.1 %0.03,774.965,327.65-41.1 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,952.691,962.0050.4 %5.01,419.27327.7576.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,397.901,744.0048.7 %5.0460.88223.0751.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,477.672,375.0047.0 %5.01,086.33516.4952.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,568.376,478.5024.4 %5.01,822.930.00100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,923.263,907.00-103.1 %0.0438.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี5,703.451,085.0081.0 %5.01,105.34964.0712.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,459.943,416.001.3 %0.5442.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,429.283,228.0040.5 %5.01,799.421,384.8823.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี21,068.0429,898.00-41.9 %0.01,865.98114.1593.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 20,314.8714,716.2227.6 %5.03,465.326,468.55-86.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,437.357,555.00-17.4 %0.01,602.66842.6547.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,952.752,505.4636.6 %5.0838.94353.6657.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,297.753,748.5012.8 %5.01,287.58105.6091.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,040.1411,123.72-38.4 %0.02,713.351,531.8143.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,571.622,738.0023.3 %5.0782.07144.4081.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,841.932,775.2627.8 %5.0558.06123.5077.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,281.359,479.42-50.9 %0.01,312.57255.9380.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,450.3229,802.85-446.8 %0.01,312.24301.7677.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,262.856,268.00-47.0 %0.0698.10528.8224.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,765.451,169.0069.0 %5.0565.05222.1660.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,506.1024,986.14-232.9 %0.01,840.00221.8487.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,365.512,669.0038.9 %5.0991.25466.0553.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี4,919.988,457.86-71.9 %0.01,299.6966.6094.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,162.778,587.07-19.9 %0.01,980.081,809.348.6 %4.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,908.827,770.00-98.8 %0.0801.09190.0576.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 86,922.6515,831.0081.8 %5.0761.45833.10-9.4 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,830.849,897.0044.5 %5.0814.38199.0375.6 %5.0
รจก.ชลบุรี 245,150.13253,140.00-3.3 %0.02,265.692,240.691.1 %0.5
เรือนจำพิเศษพัทยา91,733.9382,883.009.6 %4.51,456.311,903.00-30.7 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 44,940.4226,573.0040.9 %5.0734.34587.5220.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,343.0712,784.0016.7 %5.02,071.241,889.538.8 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,727.94935.0065.7 %5.0420.770.00100.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,285.697,676.52-22.1 %0.01,645.32529.5467.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี23,949.9428,718.00-19.9 %0.01,606.76437.2872.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,416.633,618.0018.1 %5.01,097.85560.5048.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี8,063.3210,994.58-36.4 %0.01,885.00487.4374.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี1,359.172,564.00-88.6 %0.0529.351,015.00-91.7 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,941.626,752.952.7 %1.0729.22458.6137.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ11,681.606,775.4542.0 %5.0879.02336.4061.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)10,227.8110,734.48-5.0 %0.0943.07162.8782.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 187,225.8220,190.5676.9 %5.0929.17401.6656.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 240,758.6312,480.0069.4 %5.01,160.24325.5371.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 321,360.817,380.7265.4 %5.0615.19619.77-0.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,764.455,256.27-90.1 %0.0291.86393.30-34.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,806.199,602.3668.8 %5.0406.40159.6060.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี67,717.9543,205.0036.2 %5.01,382.601,269.208.2 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ69,100.45118,839.42-72.0 %0.0900.202,568.24-185.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี102,626.2645,437.9955.7 %5.0682.51641.546.0 %3.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,047.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน90,275.1925,417.0071.8 %5.0484.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา43,570.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5796.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม27,946.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5624.34388.4537.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,087.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5570.76990.12-73.5 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี25,151.9631,816.33-26.5 %0.01,885.162,580.12-36.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี8,964.305,181.2742.2 %5.03,343.171,763.1147.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี21,607.2734,465.60-59.5 %0.0549.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,393.791,615.0052.4 %5.0399.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,097.1917,824.0011.3 %5.0843.62128.6384.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,430.516,731.82-4.7 %0.0991.251,108.78-11.9 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)43,540.1518,509.4057.5 %5.01,573.99356.2377.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,334.204,003.007.6 %3.5993.20325.9067.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,307.414,848.998.6 %4.01,494.7036.6697.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,098.911,619.0047.8 %5.0447.38191.8557.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 240,472.2723,988.1140.7 %5.010,259.366,179.8539.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี57,512.2519,395.8566.3 %5.06,842.535,380.0721.4 %5.0
รวม 1,715,183 1,338,061 21.99 % 124,856 68,565 45.08 %