จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,582.94982.0062.0 %5.0139.1796.0031.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง7,992.883,608.0054.9 %5.054.100.00100.0 %5.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยอง6,845.7611,402.48-66.6 %0.0150.231.0099.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,136.5081.0097.4 %5.0455.31308.2932.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,928.522,478.0036.9 %5.0676.19117.1382.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง32,528.6629,679.008.8 %4.03,170.851,890.6940.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,385.11634.0085.5 %5.0206.3062.2769.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,680.261,241.0073.5 %5.0214.92112.9347.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,069.021,751.0057.0 %5.0347.73110.7568.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,715.23390.0089.5 %5.0137.8860.0556.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,259.951,029.0075.8 %5.0223.1052.7276.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,340.37846.2880.5 %5.0351.10142.6359.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา393.51468.00-18.9 %0.0311.9173.1476.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,064.48837.0079.4 %5.0158.8355.3865.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4038.0585.6 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,859.806,969.1529.3 %5.01,677.10120.6592.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,896.542,128.0056.5 %5.02,082.03636.5069.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,695.722,266.0015.9 %5.0708.14531.0525.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,867.362,001.0048.3 %5.0436.80239.8045.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,449.362,547.0042.8 %5.0982.23598.3739.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,182.391,200.0071.3 %5.0584.610.00100.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,981.971,272.0068.1 %5.0622.71261.2558.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,396.443,501.5045.3 %5.01,329.56851.8835.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,459.1935.1399.4 %5.01,724.8974.6995.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,283.383,028.0029.3 %5.0864.25297.1665.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง41,139.252,066.0095.0 %5.015,930.59924.7494.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,916.951,575.0059.8 %5.0468.16307.0034.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง98,411.0411,530.6488.3 %5.038,119.39368.9899.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,377.242,874.0034.3 %5.0907.95133.0085.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,432.361,231.0064.1 %5.0698.7765.3690.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,108.811,102.0064.6 %5.0546.64320.6341.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบ2,957.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง56,809.4542,042.1026.0 %5.024,838.012,282.8490.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง10,929.025,080.0053.5 %5.0923.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,593.521,689.0053.0 %5.0497.11217.8356.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,048.759,987.74-65.1 %0.01,477.53126.8891.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง29,341.513,961.0086.5 %5.011,233.64180.5098.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,884.232,254.0053.9 %5.0869.92184.0378.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,791.994,195.0038.2 %5.01,117.12285.5774.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,667.353,184.2631.8 %5.0792.07186.4576.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง79,921.3322,254.6772.2 %5.0989.22428.7456.7 %5.0
สพ.ระยอง111,825.2813,352.8088.1 %5.0395.89287.3927.4 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบ17,252.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ364.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,683.021,420.0047.1 %5.0394.48120.2569.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง4,836.755,055.94-4.5 %0.01,136.14831.3326.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,727.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5774.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.ระยอง9,062.6414,544.00-60.5 %0.01,592.521,235.5022.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,067.311,110.0063.8 %5.0546.64276.7149.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง10,970.065,733.8847.7 %5.0679.76304.7955.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,747.695,193.02-38.6 %0.0816.7973.4791.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 113,164.4115,332.87-16.5 %0.01,533.85681.9055.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 235,845.069,946.0072.3 %5.01,113.10489.6956.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,400.203,155.887.2 %3.5266.98152.5042.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง173,352.27108,439.0037.4 %5.01,255.271,563.58-24.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด50,369.2140,057.0020.5 %5.0563.461,144.26-103.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย35,117.8110,720.0069.5 %5.0823.601,381.40-67.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง28,752.1532,700.00-13.7 %0.0649.01222.3065.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง30,285.0714,928.0050.7 %5.0603.20355.9641.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,454.3123,543.00-264.8 %0.01,549.171,890.50-22.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 5,123.504,306.0016.0 %5.01,079.09420.9061.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง476.93763.50-60.1 %0.0356.48158.6455.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง29,720.8214,794.0050.2 %5.06,100.545,609.008.1 %4.0
รวม 1,055,538 520,498 50.69 % 137,666 30,666 77.72 %