จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 783,800.7636,036.0057.0 %5.0336.34330.101.9 %0.5
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,656.861.00100.0 %5.0456.8960.0386.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี24,357.9516,753.0031.2 %5.057.8897.94-69.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54656.86-239.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,168.141,851.0041.6 %5.0666.07122.5981.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี3,029.961.00100.0 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,244.729,652.3271.8 %5.02,814.88885.2468.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี5,341.251,082.0079.7 %5.0280.6578.9971.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,059.36702.0082.7 %5.0223.7341.1681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,031.19480.0088.1 %5.0267.8947.3782.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,901.16582.0085.1 %5.0189.4647.3975.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,899.56314.0091.9 %5.0176.6547.4173.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,888.98341.0091.2 %5.0306.6147.2784.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,498.65511.0088.6 %5.0369.1947.6687.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,793.03473.0087.5 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,939.03651.0083.5 %5.0253.2347.4281.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,897.97356.0090.9 %5.0215.6847.4378.0 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,080.146,650.006.1 %3.01,095.90983.7310.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,866.812,506.6935.2 %5.0932.29381.9659.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,704.47864.0068.1 %5.0494.60246.2150.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,692.73507.0081.2 %5.0382.68362.405.3 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี5,635.112,350.0058.3 %5.0970.32522.5046.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,300.721,311.0060.3 %5.0723.12266.9863.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,940.911,890.0035.7 %5.0570.99173.4569.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,297.743,036.0029.4 %5.01,122.45416.4062.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,969.373,858.002.8 %1.0989.34315.9868.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,212.362,709.0048.0 %5.01,544.87311.5279.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,649.071,952.0046.5 %5.0856.23102.3588.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,605.4112,019.27-39.7 %0.01,578.84315.5080.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,525.471,534.0056.5 %5.0799.18682.4414.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,534.61858.0075.7 %5.0818.2036.8095.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,731.04504.0081.5 %5.0494.920.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,789.384,669.00-23.2 %0.0932.29103.5588.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ17,477.1425,343.99-45.0 %0.03,176.182,043.4435.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,604.006,925.00-50.4 %0.01,141.47112.7890.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,390.561,856.0057.7 %5.0761.15553.6627.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,622.578,693.00-88.1 %0.01,160.4854.6595.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,186.511,895.0054.7 %5.0628.04104.3983.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,860.942,690.0030.3 %5.0932.19415.7855.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,913.931,650.0072.1 %5.0894.26223.3775.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,266.831,967.0053.9 %5.01,084.42183.2583.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,044.672,699.0011.4 %5.0590.000.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี11,772.079,629.0018.2 %5.0421.85135.8567.8 %5.0
รจจ.จันทบุรี 64,644.2773,779.00-14.1 %0.0917.49609.0133.6 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 10,413.138,699.0016.5 %5.0465.54387.7716.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,967.302,957.000.3 %0.5513.940.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,349.413,370.0022.5 %5.0989.34283.3871.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,615.281,834.0049.3 %5.0723.12289.4260.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,007.173,222.0035.7 %5.01,084.42482.7655.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,991.901,985.0060.2 %5.0666.07394.7140.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,069.392,872.006.4 %3.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 220,836.579,886.3552.6 %5.01,512.22305.5579.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)6,366.916,250.561.8 %0.51,960.65638.0867.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 124,854.7519,377.0222.0 %5.01,277.2057.5095.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,047.195,400.91-33.4 %0.0324.40468.90-44.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี71,822.4849,394.0031.2 %5.01,421.581,074.3124.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,686.739,109.0058.0 %5.0725.62274.5562.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม27,535.0111,440.0058.5 %5.0698.14771.58-10.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว25,900.6410,032.0061.3 %5.0764.25229.7969.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี44,707.6623,646.0147.1 %5.01,708.491,464.6414.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,226.542,550.0021.0 %5.0685.08320.5053.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,778.34619.0077.7 %5.0513.94375.2927.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี134,231.6717,481.9287.0 %5.055,256.992,567.0095.4 %5.0
รวม 811,235 443,627 45.31 % 105,731 22,989 78.26 %