จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,647.15899.0075.4 %5.0351.7547.3086.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,208.718,853.5058.3 %5.054.8094.59-72.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,795.327,032.01-46.6 %0.069.3260.2013.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,037.831,944.0036.0 %0.0539.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด3,514.141,162.0066.9 %5.0532.570.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,898.2311,144.0025.2 %5.01,585.09834.0047.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,021.561.00100.0 %5.0219.6847.2978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,275.34701.0083.6 %5.0311.9362.9279.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,813.14469.0087.7 %5.0222.7147.2978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,758.73331.0091.2 %5.0150.7264.3957.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร4,028.38284.0093.0 %5.0331.2549.4085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง5,499.12413.0092.5 %5.0204.5894.5853.8 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,076.7516,204.00-60.8 %0.01,354.77537.3060.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,263.932,717.5036.3 %5.01,017.151,183.70-16.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,679.45583.0078.2 %5.0339.870.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,831.102,620.0031.6 %5.0577.24451.5121.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,427.131,481.0066.5 %5.0767.40703.128.4 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,230.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0577.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,684.941,670.0064.4 %5.0691.33619.5710.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด7,108.111,355.0080.9 %5.01,090.67852.9021.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,648.883,456.00-109.6 %0.0392.40724.77-84.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,937.411,119.0071.6 %5.0957.56398.2458.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,168.112,772.0012.5 %5.0544.36378.6830.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,442.3712,833.57-135.8 %0.01,014.6115.5498.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,438.441,739.00-20.9 %0.0691.33282.8459.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,215.33746.0076.8 %5.0615.2787.3185.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,205.041,069.0066.6 %5.0406.09396.342.4 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,539.562,422.4531.6 %5.0691.33267.6961.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,727.1125,403.00-437.4 %0.01,014.61557.8445.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,688.296,055.00-258.6 %0.0629.761,187.50-88.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,604.141,999.0044.5 %5.0482.16209.3656.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด1,325.225,166.99-289.9 %0.0551.4659.9289.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ3,007.121,060.0064.8 %5.0482.16310.9235.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,469.023,271.605.7 %2.5704.05462.7134.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,183.581,681.0047.2 %5.0342.29469.13-37.1 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,129.981,771.0043.4 %5.0526.25364.2230.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด515.032,608.03-406.4 %0.0260.4346.9882.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,180.712,244.0029.4 %5.0624.77106.5782.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 535,782.0637,709.5593.0 %5.0580.361,153.80-98.8 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 5,443.016,190.00-13.7 %0.0204.04309.63-51.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,893.77899.0068.9 %5.0368.06235.4436.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,002.452,842.0043.2 %5.01,090.67122.5588.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,216.001,115.0065.3 %5.0615.27181.4670.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด6,376.592,846.0055.4 %5.0783.78669.0814.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,181.931,524.0052.1 %5.0596.25157.6573.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,175.702,258.2445.9 %5.0380.730.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,388.9017.2599.8 %5.01,332.20531.4360.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด123,896.9637,568.5369.7 %5.0973.231,482.00-52.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,841.3916,640.7411.7 %5.0566.83507.3010.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่19,996.388,453.0057.7 %5.0556.42220.6360.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,933.1215,522.09-95.7 %0.01,302.751,324.86-1.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,159.622,296.8027.3 %5.0472.24610.42-29.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,667.15715.1373.2 %5.0219.27321.61-46.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,102.3111,329.0040.7 %5.03,550.442,056.0842.1 %5.0
รวม 935,689 278,096 70.28 % 33,845 21,903 35.28 %