จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา675.68705.00-4.3 %0.0239.64156.2434.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,142.113,015.304.0 %2.0452.24172.2761.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,698.282,346.0036.6 %5.0734.870.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,279.191,492.0054.5 %5.0620.7893.4185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา19,966.0518,398.777.8 %3.54,100.70946.0076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,141.331,482.0071.2 %5.0335.47171.9348.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,492.33812.0081.9 %5.0253.1360.0976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,386.98880.0079.9 %5.0330.7160.6481.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,314.47635.0085.3 %5.0369.1295.1674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,486.821,182.0073.7 %5.0219.8845.8579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,502.881,128.0074.9 %5.0190.65120.5336.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,418.181,105.0075.0 %5.0265.6494.8564.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,164.88617.0085.2 %5.0219.7850.3177.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน4,147.11241.0094.2 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ4,243.02173.0095.9 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,834.723,071.0036.5 %5.01,210.27696.6042.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,914.603,534.0028.1 %5.01,020.11699.5131.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,434.133,018.0012.1 %5.0677.82192.9771.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,217.001,385.0056.9 %5.0601.76302.8949.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,201.263,825.009.0 %4.5867.98888.25-2.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,165.164,406.4014.7 %5.01,814.50993.0945.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,212.172,523.00-14.1 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,717.973,304.0030.0 %5.01,172.27914.2522.0 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,501.484,998.00-11.0 %0.01,077.16270.2874.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,042.0011,110.26-38.2 %0.01,229.29281.3577.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,301.492,954.00-127.0 %0.0441.44165.2062.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,442.52893.0074.1 %5.0734.8735.7995.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,090.781,838.0040.5 %5.0544.71153.9071.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,044.704,218.00-4.3 %0.0791.9258.9092.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,612.420.00100.0 %5.01,020.111,406.44-37.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,023.795,811.0017.3 %5.01,077.16298.5872.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,717.201,647.0055.7 %5.0791.92160.5379.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา6,652.0513,892.40-108.8 %0.01,514.5353.8496.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา12,008.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5792.450.00100.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,206.092,714.0047.9 %5.0906.02397.4156.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา2,875.761,244.0056.7 %5.0734.8780.7189.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,259.783,247.0038.3 %5.01,671.14518.1969.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,009.383,990.000.5 %0.5677.8263.6590.6 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,865.623,162.0073.4 %5.0715.86237.5066.8 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 85,582.9862,022.2927.5 %5.01,249.70473.6262.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,610.331,302.0071.8 %5.0620.56102.1183.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,420.515,106.2220.5 %5.0975.85326.1666.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,436.411,494.0066.3 %5.0829.95432.4947.9 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,286.9519,925.97-93.7 %0.01,799.301,029.1542.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,560.221,800.0049.4 %5.0487.18308.9736.6 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,641.748,149.50-123.8 %0.0685.37614.7010.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 123,193.4223,693.41-2.2 %0.0955.76209.1278.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 225,445.5710,934.9757.0 %5.01,660.07697.0258.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)16,680.914,647.2072.1 %5.01,963.77222.1688.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,696.173,634.20-114.3 %0.0321.94166.2548.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 34,398.7621,208.0038.3 %5.0888.98537.1939.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา61,770.5239,338.0036.3 %5.01,263.451,025.1418.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา72,336.3745,834.0036.6 %5.0799.43922.03-15.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,509.8516,022.0025.5 %5.0673.13867.50-28.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา19,151.1915,442.0019.4 %5.0679.25226.2566.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง44,306.1731,036.8029.9 %5.0655.58574.7512.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม53,649.5326,215.0051.1 %5.0747.73972.54-30.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา18,976.4719,596.00-3.3 %0.01,734.591,165.1432.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,688.384,260.00-15.5 %0.0753.89616.0018.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,918.42524.0082.0 %5.0487.66279.9242.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา16,036.4011,736.0026.8 %5.03,625.083,810.52-5.1 %0.0
รวม 713,086 494,919 30.59 % 53,675 26,519 50.59 %