จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,707.671,338.0050.6 %5.0347.10279.3019.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,659.183,311.949.5 %4.5613.3260.1590.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,232.0564.0098.0 %5.0499.18104.1679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,362.787,666.1642.6 %5.01,723.09864.1049.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,775.13778.0083.7 %5.0237.4594.8460.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,812.73805.0083.3 %5.0266.0861.6176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,496.05473.0089.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0231.4698.4857.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,712.661,972.0046.9 %5.0613.23351.6042.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,346.281,606.0052.0 %5.0537.260.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,021.212,101.0047.8 %5.0784.47710.009.5 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,324.651,700.0048.9 %5.0537.26149.6172.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,465.401,217.0064.9 %5.0499.23403.3519.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,781.272,509.0080.4 %5.01,012.66743.1926.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,256.954,047.52-79.3 %0.0481.63164.1165.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,584.822,768.0039.6 %5.0955.61458.8952.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,740.752,215.4440.8 %5.0651.3531.5695.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,481.6411,000.00-47.0 %0.01,602.1597.8593.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,478.741,531.0056.0 %5.0594.31205.5565.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,513.58924.0073.7 %5.0613.3231.5694.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,129.661,230.0060.7 %5.0461.19356.9522.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,546.101,822.0048.6 %5.0613.3241.0393.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,851.8725,238.00-420.2 %0.01,069.712,659.79-148.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,712.515,902.00-3.3 %0.01,335.93256.0280.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,559.881,513.0066.8 %5.01,050.69259.3575.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก15,683.6813,845.4811.7 %5.01,621.17126.2492.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,216.021,386.0056.9 %5.0499.23389.8621.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,684.812,133.0042.1 %5.0670.33375.1044.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,580.813,167.0011.6 %5.0632.34183.4071.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก4,219.251,455.0065.5 %5.0860.53353.2259.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,303.803,283.000.6 %0.5356.4378.9277.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,314.881,500.0054.7 %5.0575.29331.4442.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก782,616.6919,454.0097.5 %5.06,837.041,333.7680.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,831.841,456.0048.6 %5.0347.10106.6869.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,759.051,466.0061.0 %5.0594.31261.9455.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,090.061,433.0053.6 %5.0423.16125.6270.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,846.344,220.0512.9 %5.0803.44296.9963.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก3,269.491,088.0066.7 %5.0442.18280.9136.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,300.073,006.908.9 %4.0499.2378.9084.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก28,522.7017,949.3137.1 %5.01,182.66529.0855.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก454.633,581.00-687.7 %0.0281.60343.95-22.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก78,025.9456,117.0028.1 %5.01,146.78888.0922.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก54,059.4015,412.0071.5 %5.0469.07834.26-77.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์31,290.4710,764.0065.6 %5.0488.99705.40-44.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก10,652.1914,162.25-33.0 %0.01,340.861,530.40-14.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,970.011,855.0053.3 %5.0594.31384.4135.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก3,055.22768.0074.9 %5.0347.10152.1256.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก38,185.169,960.0973.9 %5.02,215.334,842.92-118.6 %0.0
รวม 1,203,486 273,194 77.30 % 40,559 23,018 43.25 %