จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,651.75729.0072.5 %5.0459.07171.0062.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,211.605,540.0039.9 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,812.95699.1688.0 %5.071.070.9598.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,339.401,416.0057.6 %5.0725.30158.1478.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,251.181,472.0054.7 %5.0687.27131.6680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว21,549.523,895.1681.9 %5.01,562.00940.9439.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,729.761,016.0078.5 %5.0288.1735.2987.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,056.78305.0092.5 %5.0305.2663.1279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,966.08440.0088.9 %5.0444.9383.4781.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,069.18947.0076.7 %5.0276.39116.5857.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,066.221,414.0065.2 %5.0333.2663.2281.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ5,015.481,414.0071.8 %5.0405.93103.9574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,953.81497.0087.4 %5.0239.1158.6175.5 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24,840.4921,124.0015.0 %5.01,660.271,326.1220.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,075.241,987.0060.8 %5.01,181.681,415.74-19.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,261.50403.0087.6 %5.0478.09144.8969.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,918.222,012.0070.9 %5.0699.82106.0484.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,868.861,905.0050.8 %5.0934.47677.2727.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,231.081,093.0066.2 %5.0687.27203.8170.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,942.961,285.5156.3 %5.0573.17731.72-27.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,863.482,807.0027.3 %5.0934.474,878.34-422.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,299.54312.0086.4 %5.0479.661,216.50-153.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,902.061,415.0063.7 %5.0953.49327.7265.6 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,422.994,622.64-4.5 %0.01,143.65445.0861.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,653.1712,350.55-61.4 %0.01,295.78305.4976.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,132.741,154.0077.5 %5.0782.35396.9649.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,319.01907.0072.7 %5.0725.3063.0091.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,106.34471.0084.8 %5.0573.17166.7670.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,849.693,140.9118.4 %5.0915.46209.3177.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,292.7065,221.93-936.5 %0.01,485.942,112.15-42.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,720.541,963.0047.2 %5.0915.460.00100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,608.682,104.6962.5 %5.0744.31274.3363.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,517.418,914.50-97.3 %0.01,162.67117.1589.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,745.66809.0092.5 %5.0649.23520.4119.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,479.682,383.7031.5 %5.0782.34483.2338.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,625.821,800.00-10.7 %0.0896.44324.2463.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,055.951,791.0055.8 %5.0991.52403.7559.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,167.142,030.0035.9 %5.0611.2063.0089.7 %5.0
สพ. สระแก้ว11,490.592,800.0075.6 %5.0763.33607.3820.4 %5.0
รจจ.สระแก้ว 50,814.1032,419.0036.2 %5.0923.851,205.14-30.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,799.301,009.0064.0 %5.0516.71105.2179.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,598.601,865.0048.2 %5.0801.36467.4041.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,172.05947.0070.1 %5.0573.1766.1588.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,530.785,597.2225.7 %5.01,010.54656.3335.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,742.611,140.0069.5 %5.0801.36697.9712.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,471.0416,300.34-42.1 %0.03,672.78451.0687.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,382.526,153.0050.3 %5.0862.76791.938.2 %4.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว11,505.002,865.6075.1 %5.0992.222.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 116,958.0315,464.598.8 %4.01,504.90536.1564.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 231,881.1117,746.7844.3 %5.01,598.781,064.3533.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว31,573.773,723.0088.2 %5.0297.3710.1796.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว55,032.3439,624.0028.0 %5.01,250.811,542.00-23.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,513.2126,400.00-17.3 %0.0874.371,320.00-51.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น61,550.7420,721.2566.3 %5.0843.79855.09-1.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,149.1915,614.20-276.3 %0.01,774.941,218.7031.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,711.522,240.0039.6 %5.0858.41355.1858.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,472.511,389.0043.8 %5.0478.09219.4554.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 554,924 377,811 31.92 % 47,602 31,013 34.85 %