จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,667.34749.0071.9 %5.0715.33119.5483.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา15,917.9122,521.00-41.5 %0.084.16153.10-81.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,233.19614.4094.0 %5.0109.4950.3354.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,884.774,838.001.0 %0.51,247.78173.6586.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,207.581,956.0039.0 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,718.041,898.0075.4 %5.0436.5451.5888.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 916,553.587,848.8352.6 %5.03,420.00237.5093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 214,296.0911,220.0021.5 %5.02,830.741,389.8050.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 123,368.0641,808.00-78.9 %0.04,796.521,184.3575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,557.474,088.9837.6 %5.0534.8195.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0364.3156.0584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,899.80189.0095.2 %5.0200.2343.0678.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,219.911,010.0076.1 %5.0357.73111.1668.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,843.32852.0082.4 %5.0243.59118.8051.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,718.18408.0089.0 %5.0241.892.8598.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,943.38456.0088.4 %5.0449.5655.9287.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,781.60513.0086.4 %5.0259.4352.9079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,178.81840.0079.9 %5.0393.4879.9779.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,926.44517.0086.8 %5.0249.7865.0973.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,786.79509.0086.6 %5.0278.7278.7571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,922.69653.0083.4 %5.0171.0414.8891.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,682.65407.0088.9 %5.0234.6415.1093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,104.88427.0089.6 %5.0440.3878.4482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,928.29841.0078.6 %5.0281.0373.4873.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,874.96343.0091.1 %5.0267.4714.5394.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,800.18408.0091.5 %5.0371.6382.3477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,037.03834.0079.3 %5.0332.7563.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,651.371,358.0076.0 %5.0560.8762.0788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,799.30756.0084.2 %5.0318.32126.3160.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,164.35789.0081.1 %5.0519.2695.9781.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,279.051,088.0074.6 %5.0469.1581.3082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย5,364.77799.0085.1 %5.0388.3693.2176.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,106.491,010.0075.4 %5.0403.2076.8780.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,760.03432.0088.5 %5.0344.4414.7995.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,794.84178.0095.3 %5.0314.0711.5296.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,826.82271.0092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 36,271.477,468.85-19.1 %0.02,490.61978.0560.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,866.806,038.6023.2 %5.02,731.03655.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,563.29930.0063.7 %5.0919.23342.0062.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,742.90886.0067.7 %5.0507.80480.615.4 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,797.681,932.0030.9 %5.0647.99418.0035.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,395.841.00100.0 %5.01,000.57201.4079.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,829.56777.0072.5 %5.0390.00323.0017.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,874.12918.0068.1 %5.0616.21459.8025.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,412.473,172.007.0 %3.5867.4694.6889.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,738.525,067.00-6.9 %0.01,494.99494.0067.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,428.421,658.4951.6 %5.01,514.74273.8981.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,273.561,498.0054.2 %5.0962.54465.0451.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 865,679.2173,400.99-11.8 %0.025,799.966,456.8075.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,821.101,857.0051.4 %5.0896.57239.7273.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,097.661,094.0064.7 %5.0886.48302.1065.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,162.267,483.0047.2 %5.04,765.742,184.5454.2 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์96,591.30647,070.88-569.9 %0.06,232.003,014.0051.6 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,166.516,701.00-29.7 %0.02,355.121,809.7223.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,597.0811,906.0012.4 %5.01,754.75278.4584.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,725.775,456.00-100.2 %0.0731.07967.10-32.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,618.654,608.8030.4 %5.02,540.87882.9265.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,239.438,771.65-67.4 %0.01,628.10681.1558.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,911.633,144.5919.6 %5.01,441.62992.7731.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา10,396.2332,385.44-211.5 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 428,141.1613,526.7496.8 %5.0403.16428.24-6.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)12,970.4931,089.76-139.7 %0.04,435.166,845.70-54.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)10,436.7910,126.003.0 %1.52,726.60832.2069.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,664.151,944.0058.3 %5.01,483.22220.2185.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,016.845,954.00-48.2 %0.01,304.831,066.9818.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,547.0812,810.55-69.7 %0.02,578.901,341.9548.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,946.6012,725.00-16.2 %0.03,841.511,101.2571.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,023.851.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,752.56356.0079.7 %5.051.1246.808.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,614.20752.0053.4 %5.030.5690.02-194.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,297.16497.0084.9 %5.0105.6093.8711.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,226.921,271.0069.9 %5.01,057.62152.5785.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,203.121,677.0047.6 %5.0924.51475.0048.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,209.533,484.9217.2 %5.01,228.78605.6550.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,825.3313,349.00-95.6 %0.01,875.312,506.59-33.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา7,819.513,716.0052.5 %5.02,046.45817.0060.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,887.633,017.0038.3 %5.01,209.75181.2085.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา14,117.4616,378.75-16.0 %0.02,502.84126.3595.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,388.829,054.00-22.5 %0.02,931.601,757.5040.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,489.961,218.0089.4 %5.01,190.73433.2063.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,948.783,099.0021.5 %5.01,266.80695.5345.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,480.963,740.0031.8 %5.01,799.24439.4175.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,848.356,715.00-14.8 %0.01,837.28559.5569.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,313.995,385.00-1.3 %0.01,152.70128.8088.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา90,726.8623,438.0074.2 %5.0877.95500.9742.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา60,471.103,935.6193.5 %5.01,006.21568.6543.5 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 52,477.0966,506.00-26.7 %0.01,602.28595.2462.9 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 89,743.62115,109.26-28.3 %0.02,073.111,417.6631.6 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 84,839.66145,805.36-71.9 %0.01,889.231,453.9523.0 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา80,985.2053,096.0034.4 %5.01,915.851,386.6527.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,484.3620,832.00-98.7 %0.02,604.870.00100.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,802.711,405.0049.9 %5.0810.41323.2860.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,317.697,751.00-22.7 %0.01,609.08769.5052.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา341,292.5317,680.9994.8 %5.016,607.11539.4396.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,314.191,470.0065.9 %5.01,095.65641.0541.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,355.5510,434.91-41.9 %0.02,407.771,022.3557.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,738.123,385.899.4 %4.51,114.6747.5095.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,048.557,548.00-7.1 %0.02,485.511,288.5048.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา13,587.747,999.0041.1 %5.01,437.94644.1055.2 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,650.573,522.5224.3 %5.0789.5514.7998.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา11,231.585,680.0049.4 %5.02,285.26580.6074.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)58,445.0812,041.6179.4 %5.01,041.70453.1556.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 144,055.7214,753.0166.5 %5.01,003.06501.9150.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 224,286.3515,544.8036.0 %5.0647.15456.4929.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 311,142.498,975.0819.5 %5.01,981.87684.0065.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 424,532.3815,548.0036.6 %5.01,679.41638.1762.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 534,904.3113,424.0061.5 %5.01,600.00439.5372.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 646,908.3913,053.8672.2 %5.01,305.73528.1659.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 715,206.0614,307.625.9 %2.51,581.51492.1968.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,686.747,671.2211.7 %5.0575.97637.47-10.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา229,153.5983,164.0063.7 %5.02,326.402,099.509.8 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,175.7615,734.4044.2 %5.01,195.631,100.098.0 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี51,178.9020.75100.0 %5.01,423.091,613.53-13.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ51,347.311.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา165,882.3472,138.0156.5 %5.01,461.02734.4749.7 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา60,225.1225,960.0056.9 %5.01,014.4155.5094.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา46,777.0836,352.0022.3 %5.01,422.16620.9856.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง46,226.74111,604.46-141.4 %0.01,258.171,214.963.4 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย41,015.3149,304.00-20.2 %0.01,444.34921.2236.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,139.011,772.7643.5 %5.01,937.151.0099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่105,834.5929,545.1372.1 %5.01,358.771,371.36-0.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา62,027.95477,792.00-670.3 %0.01,274.113,390.00-166.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง96,750.0422,788.0076.4 %5.01,285.38949.4526.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา36,138.6938,520.00-6.6 %0.03,071.203,686.42-20.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา15,416.1915,528.64-0.7 %0.06,021.201,605.0573.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา44,186.9627,491.0037.8 %5.01,424.94767.4746.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.6962.9195.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา47,059.9338,407.3418.4 %5.03,779.70544.5085.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,955.902,730.0031.0 %5.01,228.76812.2333.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,071.456,332.0010.5 %5.02,176.73835.2861.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,096.301,618.0047.7 %5.01,461.3558.2596.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,653.911,733.0052.6 %5.01,150.20410.0664.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 350,148.2736,758.0026.7 %5.018,710.245,666.0169.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา14,675.5727,924.00-90.3 %0.05,319.118,704.20-63.6 %0.0
รวม 3,419,544 2,843,681 16.84 % 250,663 102,845 58.97 %