จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,816.74404.0085.7 %5.0262.0453.9579.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,740.745,053.0012.0 %5.0813.4558.3992.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,932.261,429.0063.7 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 320,767.6230,207.23-45.5 %0.03,320.501,286.3361.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 138,580.8034,671.0610.1 %5.05,358.27584.2589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,175.6233,000.00-21.4 %0.04,057.46643.5084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,055.942,455.0051.4 %5.0444.60111.0675.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,112.132,306.0054.9 %5.0429.2188.8479.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี8,209.065,124.0037.6 %5.0433.13140.2667.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,851.461,918.0067.2 %5.0300.0296.7867.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,314.98654.0084.8 %5.0396.5787.5777.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,064.991.00100.0 %5.0300.0231.7389.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,375.364,780.0035.2 %5.0490.1895.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,035.172,671.0047.0 %5.0395.10126.3568.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,237.226,663.007.9 %3.51,194.09317.3073.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,632.066,708.00-19.1 %0.0837.63776.757.3 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,404.585,103.00-15.9 %0.0813.45171.0079.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,671.941,642.0038.5 %5.0242.9799.7558.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ5,126.302,173.0057.6 %5.0414.11325.8521.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,674.753,962.0030.2 %5.0634.76282.2055.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,992.292,429.00-21.9 %0.0387.38173.8555.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,802.944,526.005.8 %2.51,117.70645.0542.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ10,112.5420,703.00-104.7 %0.01,555.07148.8290.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,619.141,787.0050.6 %5.0661.32404.7038.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,219.171,489.0053.7 %5.0414.1156.8186.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,908.541,299.0066.8 %5.0357.060.9599.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,286.504,668.0011.7 %5.0794.43183.1576.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ9,000.9639,800.00-342.2 %0.01,992.44978.7750.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ4,208.744,160.001.2 %0.5794.43520.6134.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ9,369.933,456.0063.1 %5.01,003.61269.8073.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,291.2615,721.00-115.6 %0.01,459.99126.9291.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,058.342,717.0075.4 %5.0471.16566.20-20.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,578.783,350.0026.8 %5.0642.30126.6180.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ5,092.615,079.000.3 %0.5851.48244.3371.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ12,984.746,200.0052.3 %5.01,098.69455.3358.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,717.2515,052.00-163.3 %0.01,231.80114.2390.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา27,834.2829,035.00-4.3 %0.01,064.16890.8016.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ47,663.3113,910.0070.8 %5.0831.46573.8931.0 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 141,552.13145,000.00-2.4 %0.02,023.631,938.004.2 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,961.341,444.0051.2 %5.0357.0647.6086.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,410.9110,200.00-37.6 %0.01,421.96353.8275.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,875.2072,000.00-119.0 %0.02,322.74663.4371.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,339.3910,160.00-38.4 %0.01,079.67566.6247.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ68,326.8553,851.0021.2 %5.05,871.701,671.2371.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,526.982,215.0037.2 %5.0509.19222.3056.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ5,724.004,802.0016.1 %5.0642.30289.8154.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,751.1717,066.0017.8 %5.0856.48495.9042.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,068.8011,236.00-121.7 %0.0864.18496.4142.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,506.457,705.0026.7 %5.0298.28173.8541.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ86,837.4682,560.004.9 %2.01,412.05735.7947.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,498.6922,000.0036.2 %5.0648.181,501.76-131.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ71,060.4034,423.0051.6 %5.0451.73610.19-35.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,209.1618,000.0038.4 %5.0399.93296.4025.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ48,034.5316,865.0064.9 %5.016,528.061,874.4488.7 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย380,435.09348,000.008.5 %4.06,978.381,544.5177.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,083.395,000.00-22.4 %0.0832.46782.466.0 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,454.61590.0082.9 %5.0281.00161.5142.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ46,740.3226,443.0043.4 %5.03,064.624,989.00-62.8 %0.0
รวม 1,363,918 1,215,865 10.85 % 85,162 31,299 63.25 %