จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,596.17841.7876.6 %5.0603.38279.3953.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,567.919,936.0143.4 %5.080.50278.79-246.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์181.441.0099.4 %5.023.081.9091.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,194.091.00100.0 %5.0736.49147.2180.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์20,738.6212,856.0038.0 %5.02,714.15607.0577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.09105.0069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,856.92600.0084.4 %5.0228.9562.6672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,845.93630.0083.6 %5.0209.6615.6892.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,054.88924.0077.2 %5.0404.7278.6180.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,934.94603.0084.7 %5.0403.4631.4492.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,891.17467.0088.0 %5.0437.8837.6591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,047.95755.0081.3 %5.0386.40127.1867.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,902.68610.0084.4 %5.0361.0635.8190.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,894.74462.0088.1 %5.0312.5762.5580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,177.65576.0086.2 %5.0308.080.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,825.55520.0086.4 %5.0350.6862.6882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,774.56485.0087.2 %5.0268.7756.5079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,770.16467.0090.2 %5.0306.2661.6879.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,781.91528.0086.0 %5.0264.9314.9994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,660.65436.0088.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,083.10284.0093.0 %5.0177.6713.5092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,598.35230.0093.6 %5.0295.5714.4195.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,840.33373.0090.3 %5.0376.9031.1691.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,839.04512.0086.7 %5.0308.4316.2094.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,601.49448.9087.5 %5.0945.66472.1550.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์3,070.671,547.4649.6 %5.0542.7951.3090.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,126.01712.0077.2 %5.0581.00247.0057.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,915.951,070.0063.3 %5.0539.88285.0047.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,851.56604.0078.8 %5.0482.14234.6551.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,203.883,611.4814.1 %5.01,097.79669.5939.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,277.40923.2471.8 %5.0698.46576.6117.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,950.54975.0067.0 %5.0679.42421.5838.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,102.892,202.8056.8 %5.01,325.982,826.26-113.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,357.023,556.62-50.9 %0.0616.021,239.75-101.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์181.441.0099.4 %5.023.082.8587.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,525.853,986.0011.9 %5.01,364.02559.6359.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์181.4413,929.00-7,576.9 %0.023.08445.69-1,831.1 %0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,075,854.0077,907.2092.8 %5.07,960.02638.8092.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์164.411,958.87-1,091.5 %0.023.08156.75-579.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,129.21820.0061.5 %5.083.31111.54-33.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)483.21360.0025.5 %5.011.660.9591.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,877.54769.4573.3 %5.0812.5562.6892.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,906.56941.0067.6 %5.0660.42236.9664.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,966.183,254.0018.0 %5.0926.63440.4152.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์181.444,717.47-2,500.0 %0.023.082,421.45-10,391.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์3,231.272,430.9824.8 %0.01,274.07305.6276.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์181.441.0099.4 %5.023.081.9591.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์181.4410,860.45-5,885.7 %0.023.08266.00-1,052.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,380.053,215.6971.7 %5.0926.65521.4043.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,337.79684.0087.2 %5.01,364.020.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,610.945,184.9521.6 %5.01,554.17708.9554.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์5,104.863,208.0037.2 %5.01,059.76708.6733.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,175.194,444.00-40.0 %0.0717.4762.7091.3 %5.0
สพ.บุรีรัมย์85,793.7711,637.0086.4 %5.01,020.36679.3533.4 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 89.5837,074.95-41,287.5 %0.0314.57358.64-14.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,708.721,369.3149.4 %5.0584.36290.5550.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,937.741,723.0041.3 %5.0679.44220.5867.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,098.597,101.65-0.0 %0.51,097.77329.5670.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์181.991,207.74-563.6 %0.023.08360.42-1,461.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,529.018,624.31-241.0 %0.01,059.76361.2865.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)24,695.8611,046.2655.3 %5.02,491.82392.2884.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 198,512.7215,365.0084.4 %5.01,106.10571.0048.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 225,292.4113,916.0045.0 %5.01,404.65176.4087.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 317,349.9614,064.0018.9 %5.01,617.09303.2981.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 422,767.897,560.0066.8 %5.02,647.98500.0081.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์7.631.0086.9 %5.010.631.9082.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง277.601.0099.6 %5.0627.431.9099.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์277.6053,572.00-19,198.3 %0.0574.561,243.37-116.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์277.6072,686.61-26,083.9 %0.0574.563,158.46-449.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์251.541.0099.6 %5.0574.560.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก102,567.3020,640.0079.9 %5.0948.91440.1053.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์18,100.6432,073.84-77.2 %0.02,253.840.95100.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,499.132,766.0021.0 %5.0907.65531.4441.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,274.111,013.9569.0 %5.0603.38640.99-6.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์94.461.0098.9 %5.042.152.8593.2 %5.0
รวม 1,668,369 458,903 72.49 % 52,501 26,750 49.05 %