จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0203.02229.90-13.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์29,736.4512,359.5058.4 %5.099.14322.43-225.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์17,399.999,907.6643.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,318.173,941.79-18.8 %0.0786.95171.9078.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,805.351,103.0060.7 %5.0746.890.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์18,941.467,931.3058.1 %5.02,173.50644.1070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,287.75360.0091.6 %5.0302.0312.4895.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,504.801,426.0068.3 %5.0255.6662.7075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,468.40780.0082.5 %5.0307.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,350.13648.0085.1 %5.0253.7031.2487.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,277.32285.0093.3 %5.0246.389.7596.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,313.72410.0090.5 %5.0242.0412.1395.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,284.50370.0091.4 %5.0195.186.0896.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,313.72564.0086.9 %5.0292.3146.8684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,277.32570.0086.7 %5.0364.5511.5196.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,313.721,036.0076.0 %5.0301.5071.7876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,313.72464.0089.2 %5.0191.1312.1293.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,379.35714.0083.7 %5.0329.7663.0280.9 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,309.038,946.0020.9 %5.0864.99487.7843.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,833.374,996.98-30.4 %0.0918.04812.4911.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.10100.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,126.87583.0081.4 %5.0602.94352.4941.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,008.07815.0072.9 %5.0546.69437.4420.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,377.644,396.20-0.4 %0.0792.52777.421.9 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,375.181,275.8062.2 %5.0784.92232.0070.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,310.091,016.0069.3 %5.0651.81383.8741.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,838.355,853.0025.3 %5.02,302.741,438.5037.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,962.493,242.00-9.4 %0.0692.59593.7514.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,637.674,426.2921.5 %5.01,697.691,649.362.8 %1.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,744.344,048.0514.7 %5.01,355.40258.4580.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,392.4414,150.00-121.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,588.372,308.8035.7 %5.0860.99258.6570.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1022.1964.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8951.3528.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4545.6732.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,651.561,172.0067.9 %5.0838.79125.4085.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,972.04372.0087.5 %5.0632.80140.6377.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,662.383,326.229.2 %4.5899.02334.5462.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,662.8817,556.69-129.1 %0.01,692.822,975.59-75.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,746.103,411.008.9 %4.0570.48114.3480.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์4,455.262,410.0045.9 %5.0956.07140.6285.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,741.5911,105.405.4 %2.53,694.37204.5894.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,344.222,480.6478.1 %5.01,577.55591.8562.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,163.662,085.8659.6 %5.0937.051,407.43-50.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์2,772.604,733.00-70.7 %0.0203.02509.04-150.7 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,118.216,231.00-1.8 %0.01,735.72689.3860.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,109.473,450.00-11.0 %0.0626.8441.5893.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,376.382,530.0077.8 %5.0822.96546.5133.6 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์50,899.2224,361.1652.1 %5.0937.14341.5063.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์592.79955.00-61.1 %0.0211.66129.5338.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,783.792,630.0730.5 %5.0880.00327.7862.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,542.60823.0076.8 %5.0310.78148.1152.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์4,867.895,030.53-3.3 %0.0708.98562.2420.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,834.712,541.3333.7 %5.0975.0816.2098.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,814.265,417.066.8 %3.0975.0881.2591.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,322.912,640.0078.6 %5.01,373.22216.7584.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)11,291.3410,720.615.1 %2.52,212.08398.0982.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 123,812.3118,382.9922.8 %5.01,296.53296.7977.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 216,571.239,624.8741.9 %5.01,256.31227.2381.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 310,164.855,843.0042.5 %5.01,591.67437.8572.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,020.631.00100.0 %5.0361.412.8599.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,573.385,637.1414.2 %5.0379.09345.298.9 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์102,879.8067,431.0034.5 %5.01,729.48539.6468.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์145,958.7527,241.9981.3 %5.01,134.05733.3035.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์54,442.5413,961.0074.4 %5.0699.12773.20-10.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม87,788.4316,824.0080.8 %5.0943.50435.0253.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท64,806.8122,827.0064.8 %5.0807.13503.3937.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ97,359.9412,826.6386.8 %5.0854.67384.8955.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ98,423.578,583.7591.3 %5.0907.111,294.70-42.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,198.6922,453.86-70.1 %0.02,558.654,037.59-57.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,473.862,325.0033.1 %5.0765.91285.0062.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,184.571,402.0056.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์32,979.4114,329.0056.6 %5.08,847.306,182.9130.1 %5.0
รวม 1,136,154 464,604 59.11 % 67,951 36,133 46.82 %