จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,643.78887.0075.7 %5.0506.75180.0264.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ29,271.3244,147.00-50.8 %0.0245.8747.6780.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,556.611,450.006.8 %3.0933.8562.4093.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,384.501,975.0041.6 %5.0800.7459.2892.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,121.557,801.0040.5 %5.03,158.72739.1076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,538.761,923.0057.6 %5.0268.7874.8872.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,311.22682.0084.2 %5.0435.2274.9882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,343.68748.0082.8 %5.0323.5565.6079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,340.48598.0086.2 %5.0356.9071.7979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,205.12267.0093.7 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,076.84343.0091.6 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,050.77249.0093.9 %5.0195.170.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,061.74276.0093.2 %5.0278.2273.8173.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,992.31415.0089.6 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,050.77343.0091.5 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,046.39352.0091.3 %5.0252.8937.4885.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,051.27321.0092.1 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,113.38623.0084.9 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,014.24328.0091.8 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,025.21276.0093.1 %5.0194.627.1096.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,072.46313.0092.3 %5.0207.808.6595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,204.75974.0076.8 %5.0256.9174.8870.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,194.28468.0088.8 %5.0246.9574.8869.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,754.042,329.0080.2 %5.0971.86540.5544.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,708.45776.0071.3 %5.0341.63196.6542.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,741.89634.0076.9 %5.0520.72289.7544.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,597.16674.0074.0 %5.0505.95267.9047.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,770.71827.0070.2 %5.0389.42162.4558.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,019.603,378.2432.7 %5.01,295.15653.6249.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,160.781,288.0059.3 %5.0762.70220.4071.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,323.811,201.0063.9 %5.0724.67398.0045.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,528.096,107.0865.2 %5.03,177.741,393.0356.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,444.888,016.64-227.9 %0.0592.131,509.22-154.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,909.947,433.48-25.8 %0.01,580.411,559.061.4 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,036.65276.9194.5 %5.01,409.25162.1688.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,698.4712,433.0915.4 %5.01,333.18102.9592.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,930.141,490.0069.8 %5.0971.88408.2958.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,722.241,253.0027.2 %5.065.2746.8028.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,939.381,238.0068.6 %5.0849.0356.6293.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,082.39541.0082.4 %5.0686.6481.7488.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,946.874,739.38-20.1 %0.0609.61437.0728.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,169.116,470.11-25.2 %0.01,400.50566.7259.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ3,951.304,015.00-1.6 %3.51,238.1028.9397.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,928.352,424.0038.3 %5.01,143.02130.1588.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ26,977.9412,678.0053.0 %5.09,661.06113.2998.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,108.931,280.0068.8 %5.0686.641,532.62-123.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,570.142,683.3924.8 %5.01,646.85273.0983.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ5,272.182,972.3043.6 %5.01,162.04219.4881.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,387.272,651.8664.1 %5.0414.05310.8124.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,237.933,101.9140.8 %5.0762.7068.1391.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,513.532,750.3376.1 %5.0857.78475.4844.6 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 39,880.7220,910.8047.6 %5.0937.16444.5052.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,883.071,043.0063.8 %5.0591.5657.0690.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,479.103,488.40-0.3 %0.0819.75350.4357.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,027.55882.0070.9 %5.0648.61165.9174.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,148.795,034.212.2 %1.01,085.95365.1666.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,223.903,614.0014.4 %5.01,124.01220.6280.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,319.739,544.71-311.5 %0.01,219.09969.1420.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 111,178.0720,514.83-83.5 %0.02,260.31270.0088.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 241,942.0211,403.6072.8 %5.01,091.64610.2344.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3154,479.474,673.0097.0 %5.09,683.04617.4993.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 413,631.4212,003.3011.9 %5.01,470.90444.9669.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)81,474.0316,442.6079.8 %5.02,798.68301.9589.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,483.465,751.57-65.1 %0.0435.90380.0012.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ154,417.0085,240.0044.8 %5.02,203.39808.1063.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ44,156.1567,164.00-52.1 %0.01,243.272,479.75-99.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ25,765.7620,039.0022.2 %5.0897.83367.0559.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์100,661.5815,437.8184.7 %5.01,047.811,501.35-43.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ49,374.4215,406.0068.8 %5.0880.07483.8845.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ127,824.7633,158.0074.1 %5.0852.95532.8537.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,051.5228,716.00-43.2 %0.02,083.901,477.7529.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,461.052,738.0020.9 %5.0743.69519.6530.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,299.151,257.0061.9 %5.0686.64495.4327.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ42,937.5733,440.0022.1 %5.011,226.752,893.9074.2 %5.0
รวม 1,239,605 579,324 53.27 % 91,948 30,622 66.70 %