จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 269,532.9018,098.9974.0 %5.0435.32223.7448.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,812.86996.0064.6 %5.0662.45162.2375.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ25,164.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ93.62ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,923.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี29,955.3224,384.0018.6 %5.03,590.911,167.5567.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,530.492,510.0044.6 %5.0310.1486.4472.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,778.77858.0082.0 %5.0275.5981.2770.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,340.4826.0099.4 %5.0365.0970.4380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,801.70306.0092.0 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,930.23688.0082.5 %5.0449.4756.4587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,906.39594.0084.8 %5.0266.6055.4079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,720.27433.0090.8 %5.0354.9354.8384.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ4,118.01511.0087.6 %5.0373.5058.6584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,954.14625.0084.2 %5.0286.4155.7580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,984.53674.0083.1 %5.0369.1154.7585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,176.11526.0087.4 %5.0415.1552.5687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,975.20679.0082.9 %5.0498.3377.9984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,893.61474.0087.8 %5.0303.9055.4681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,138.51506.0087.8 %5.0415.008.5197.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,858.32439.0088.6 %5.0190.026.5096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,922.961,001.0074.5 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,179.49274.0093.4 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,937.03721.0081.7 %5.0357.5755.1984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,121.69192.0095.3 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์387.62236.0039.1 %5.0148.4054.5163.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,336.72580.0086.6 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก18,969.5431,152.00-64.2 %0.01,500.40278.4781.4 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบ13,486.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,699.67ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานีไม่ครบ1,784.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ93.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ5,439.521,879.2065.5 %5.0538.92156.0971.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,544.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,381.432,921.8913.6 %5.0928.67252.3972.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 717,242.3622,372.00-29.8 %0.06,128.313,033.2550.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4ไม่ครบ1,609.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ382.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4ไม่ครบ4,716.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,496.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี29,806.3034,203.80-14.8 %0.02,479.7013,916.83-461.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,263.966,536.00-188.7 %0.0560.991,826.39-225.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ6,122.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,248.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ23,512.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ436.37ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี245,243.13281,426.75-14.8 %0.01,459.87653.1155.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,271.4515,781.00-40.0 %0.03,993.017,324.65-83.4 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)ไม่ครบ10,881.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,267.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,465.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ140.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)ไม่ครบ6,232.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ44.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไม่ครบ12,898.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ413.24ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,216.931,209.0062.4 %5.0985.7465.5293.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,583.663,000.0016.3 %5.0896.20229.4674.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,366.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ7,259.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ249.43ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,492.1015,760.3138.2 %5.0893.74516.4042.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ21,128.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ530.59ประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,629.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ389.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ6,075.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ568.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,381.745,821.34-72.1 %0.01,192.65567.1552.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ17,482.62ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ848.22ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ454.49ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบ6,096.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ88.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 245,656.8420,499.8455.1 %5.01,373.78482.3164.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม79,249.4439,100.0050.7 %5.01,362.56965.8429.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลไม่ครบ21,789.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ987.94ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,307.1331,596.53-239.5 %0.03,512.61877.2275.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานีไม่ครบ20,602.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ229.10ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,289.312,585.0021.4 %5.0624.9993.4485.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีไม่ครบ39,861.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ963.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,745.342,102.0043.9 %5.01,118.84647.9042.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,983.198,299.00-66.5 %0.01,461.1253.0496.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี68,444.5317,381.4174.6 %5.06,449.684,122.4036.1 %5.0
รวม 769,261 599,959 0.00 % 48,829 38,512 0.00 %