จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 269,532.9018,098.9974.0 %5.0435.32223.7448.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,827.27996.0064.8 %5.0662.45162.2375.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี32,746.3125,164.0023.2 %5.0126.7193.6226.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี80,640.88100.0099.9 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี316,448.3817,077.5994.6 %5.01,372.69343.4975.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,438.112,923.0015.0 %5.0947.6977.8291.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี29,955.3224,384.0018.6 %5.03,590.911,167.5567.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,954.14625.0084.2 %5.0286.4155.7580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,984.53674.0083.1 %5.0369.1154.7585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,176.11526.0087.4 %5.0415.1552.5687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,975.20679.0082.9 %5.0498.3377.9984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,893.61474.0087.8 %5.0303.9055.4681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,138.51506.0087.8 %5.0415.008.5197.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,858.32439.0088.6 %5.0190.026.5096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,922.961,001.0074.5 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,179.49274.0093.4 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,937.03721.0081.7 %5.0357.5755.1984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,121.69192.0095.3 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์4,028.56236.0094.1 %5.0148.4054.5163.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,336.72580.0086.6 %5.0175.188.3395.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,530.492,510.0044.6 %5.0310.1486.4472.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,778.77858.0082.0 %5.0275.5981.2770.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,340.4826.0099.4 %5.0365.0970.4380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,801.70306.0092.0 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,930.23688.0082.5 %5.0449.4756.4587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,906.39594.0084.8 %5.0266.6055.4079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,720.27433.0090.8 %5.0354.9354.8384.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ4,118.01511.0087.6 %5.0373.5058.6584.3 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก18,969.5431,152.00-64.2 %0.01,500.40278.4781.4 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ6,698.194,308.0035.7 %5.01,165.07322.1872.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี3,461.1813,486.38-289.6 %0.01,080.802,699.67-149.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,900.341,784.8038.5 %5.0414.4393.6577.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,831.34100.0096.5 %5.0296.4395.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,937.43100.0096.6 %5.0540.3495.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ5,439.521,879.2065.5 %5.0538.92156.0971.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,811.671,719.6038.8 %5.0584.83293.4549.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,332.99100.0097.0 %5.0640.1795.0085.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,364.323,378.25-0.4 %0.0895.73144.2383.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,236.022,544.6639.9 %5.01,270.96888.2530.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,381.432,921.8913.6 %5.0928.67252.3972.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 717,242.3622,372.00-29.8 %0.06,128.313,033.2550.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,117.831,609.0068.6 %5.01,517.47382.8574.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี7,855.891,718.0078.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,664.61100.0098.8 %5.01,080.8095.0091.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,530.704,716.24-4.1 %0.01,880.041,496.2520.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี29,806.3034,203.80-14.8 %0.02,479.7013,916.83-461.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,263.966,536.00-188.7 %0.0560.991,826.39-225.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,104.776,122.4213.8 %5.02,188.811,248.7542.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,101.131,000.0080.4 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี13,422.7923,512.15-75.2 %0.02,316.84436.3781.2 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี275,847.78281,426.75-2.0 %0.01,459.87653.1155.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,271.4515,781.00-40.0 %0.03,993.017,324.65-83.4 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,353.3010,881.50-103.3 %0.01,764.202,267.70-28.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,834.641,465.9061.8 %5.01,080.80140.3987.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,238.936,232.30-47.0 %0.01,440.9344.1196.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,591.7710,695.4815.1 %5.04,863.811,106.6677.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,486.0412,898.5230.2 %5.0380.34413.24-8.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี23,322.97565.0097.6 %5.0203.9325.2287.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,223.011,209.0062.5 %5.0985.7465.5293.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,285.613,000.008.7 %4.0896.20229.4674.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,878.571,000.0074.2 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี19,993.801,000.0095.0 %5.06,215.1295.0098.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,754.361,000.0073.4 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,444.011,000.0077.5 %5.01,080.8095.0091.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,651.1214,519.09-156.9 %5.01,556.20224.6685.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี13,070.071,366.8889.5 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,771.972,594.1031.2 %5.01,080.80139.5987.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,145.736,740.36-31.0 %5.01,461.12834.3842.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,089.677,259.9510.3 %5.02,354.88249.4389.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,769.941,000.0073.5 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,492.1015,760.3138.2 %5.0893.74516.4042.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี71,611.3121,128.0170.5 %5.0664.49530.5920.2 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 98,522.2386,500.0012.2 %5.01,998.391,129.8543.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,286.871,629.0750.4 %5.0890.64389.1656.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,195.063,737.2810.9 %5.01,137.851,067.056.2 %3.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี35,554.2518,750.0047.3 %5.01,446.87491.6866.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,321.941,807.0045.6 %5.0909.66343.8362.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,778.096,075.1210.4 %5.01,537.19568.1063.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,695.685,307.00-13.0 %0.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,381.745,821.34-72.1 %0.01,192.65567.1552.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,103.4317,482.62-73.0 %0.03,362.72848.2274.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,213.1011,577.72-13.4 %0.03,665.80454.4987.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี20,828.836,096.0070.7 %5.0797.8388.1988.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 126,664.063,000.0088.7 %5.01,541.841,148.5625.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 245,656.8420,499.8455.1 %5.01,373.78482.3164.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3106,625.5815,412.3285.5 %5.03,186.08641.2579.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 434,132.4415,146.6255.6 %5.03,075.00273.6091.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 565,301.4918,796.0071.2 %5.03,151.45839.5273.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม79,249.4439,100.0050.7 %5.01,362.56965.8429.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี55,398.90100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี101,534.10100.0099.9 %5.01,017.2995.0090.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี61,845.42100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี53,385.42100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ75,241.83100.0099.9 %5.01,130.3295.0091.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล86,810.8821,789.5074.9 %5.01,078.81987.948.4 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ75,241.83100.0099.9 %5.0876.1495.0089.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี28,607.33100.0099.7 %5.02,163.6495.0095.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,965.5731,596.53-217.1 %0.03,778.84877.2276.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี18,839.8220,602.01-9.4 %0.01,111.06229.1079.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,289.312,585.0021.4 %5.0624.9993.4485.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี31,240.2439,861.00-27.6 %0.02,938.79963.7067.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,745.342,102.0043.9 %5.01,118.84647.9042.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,983.198,299.00-66.5 %0.01,461.1253.0496.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,389.39100.0097.0 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี68,444.5317,381.4174.6 %5.06,449.684,122.4036.1 %5.0
รวม 2,556,053 1,087,975 57.44 % 141,135 64,252 54.47 %