จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,431.54918.0079.3 %5.0509.58232.8354.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร12,927.4414,052.00-8.7 %0.0169.0078.1153.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,902.561,582.0045.5 %5.0585.64196.4666.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,724.191,445.0061.2 %5.0585.6493.5084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,616.3410,436.0028.6 %5.01,593.47626.6560.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,830.001,433.0070.3 %5.0365.85120.6967.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,074.84327.0093.6 %5.0220.9776.2165.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา3,990.61680.0083.0 %5.0360.4478.0978.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,240.00284.0094.6 %5.0302.5577.4574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,574.67753.0083.5 %5.0262.2977.7970.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,209.88466.0088.9 %5.0218.5968.6168.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,717.46346.0093.9 %5.0284.738.7596.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,334.273,343.05-0.3 %0.0661.69538.6518.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.5894.0565.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,687.21396.0085.3 %5.0479.99196.6559.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,605.93605.0076.8 %5.0399.70223.2544.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,686.021,459.0060.4 %5.0775.79364.9753.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,193.741,783.0044.2 %5.0497.78748.97-50.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,297.772,189.0049.1 %5.01,003.981,042.26-3.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,402.084,033.08-67.9 %0.0530.15716.77-35.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,995.192,455.6550.8 %5.01,308.23845.9035.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,260.864,382.94-2.9 %0.0889.88137.1484.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร15,031.6716,191.90-7.7 %0.05,016.38315.7393.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,726.821,834.0061.2 %5.0756.78117.2384.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร4,071.52936.0077.0 %5.0680.7159.5391.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,816.431,783.0053.3 %5.0509.56570.68-12.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,626.773,833.00-5.7 %0.0661.68431.6634.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,489.24-13.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,353.482,334.000.8 %0.51,118.07518.0153.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,520.406,143.005.8 %2.51,859.70349.7181.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,666.548,721.00-86.9 %0.01,001.4383.5291.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,477.631,829.0059.2 %5.0699.74187.0273.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,743.272,160.0042.3 %5.0832.83218.1773.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,835.235,349.00-10.6 %0.0767.35157.4079.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,409.733,038.0643.8 %5.01,003.98336.0266.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,114.852,560.0017.8 %5.0490.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สพ.ยโสธร11,164.722,238.0080.0 %5.0623.66516.6217.2 %5.0
รจจ.ยโสธร37,368.5023,140.0038.1 %5.0738.34612.4217.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,698.80982.0063.6 %5.0414.50133.4067.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,572.161,715.0052.0 %5.0661.70306.9953.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,825.73671.0076.3 %5.0433.50124.6871.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,798.104,173.84-9.9 %0.0813.82390.8452.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,467.791,503.0056.7 %5.0509.2937.4092.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร12,867.604,127.3767.9 %5.03,837.32241.2993.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 110,803.8615,420.77-42.7 %0.02,317.60384.6283.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 28,193.03106.2498.7 %5.01,309.14430.2667.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,249.472,696.8617.0 %5.0318.63190.0040.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร92,011.4112,929.8585.9 %5.01,692.551,185.1930.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบ30,661.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา48,989.3219,264.0060.7 %5.0795.27879.03-10.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,733.1920,096.00-159.9 %0.01,555.431,383.9311.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,211.07152.6095.2 %5.0585.62144.9775.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,790.55621.0077.7 %5.0414.48165.7860.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร38,010.6215,335.0059.7 %5.04,043.097,588.73-87.7 %0.0
รวม 462,853 235,253 49.17 % 49,558 26,194 47.14 %