จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,179.15647.0084.5 %5.0573.83192.4466.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ11,630.659,011.4022.5 %5.074.90143.08-91.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,613.87636.0082.4 %5.0783.0198.6587.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,531.191,916.7345.7 %5.0840.2452.7493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,458.628,116.3239.7 %5.02,798.70911.0067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,639.801,629.5064.9 %5.0375.1362.2683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,064.17429.0089.4 %5.0346.9369.4780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,278.74473.0088.9 %5.0338.7375.3777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,977.99349.0091.2 %5.0463.2162.9986.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,101.11659.0083.9 %5.0422.3763.4885.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,047.03507.0087.5 %5.0307.5494.3669.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,976.88548.0086.2 %5.0203.9837.4981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,951.26444.0088.8 %5.0381.2932.1591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,948.93568.0085.6 %5.0461.9462.0786.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,077.17583.0088.5 %5.0372.7962.7983.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,929.03386.0090.2 %5.0507.4390.4482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,916.49402.0089.7 %5.0260.6148.0681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,662.46330.0092.9 %5.0392.0061.6984.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,335.734,213.002.8 %1.0840.06877.83-4.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,182.415,019.21-57.7 %0.0455.28770.53-69.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,670.76929.0065.2 %5.0471.74331.5529.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,768.72982.0064.5 %5.0657.67190.0071.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,228.704,815.36-13.9 %0.01,068.25427.7260.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,207.431,700.0047.0 %5.0840.06329.6060.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,506.312,116.0039.7 %5.0630.89499.7020.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,488.424,249.0043.3 %5.02,513.47885.7564.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,329.626,452.02-177.0 %0.0625.16913.81-46.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,203.944,706.009.6 %4.51,355.32657.6951.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,642.266,393.36-37.7 %0.01,334.47116.1991.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,871.9415,756.46-77.6 %0.01,312.8831.4097.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,685.332,065.6263.7 %5.01,049.23218.1879.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,647.67540.0067.2 %5.075.830.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,334.891,386.0058.4 %5.0859.070.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ49,671.19834.0098.3 %5.019,456.90427.2797.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,464.613,666.0068.0 %5.0622.34353.9843.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ7,087.5033,613.00-374.3 %0.01,981.022,877.31-45.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ5,274.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,101.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,792.731,490.0060.7 %5.01,030.22170.0083.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,023.5412,336.90-206.6 %0.0992.1994.1890.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,596.071,779.0050.5 %5.0916.12345.9562.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,012.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,125.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ6,205.081,300.0079.0 %5.01,524.63175.5088.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,235.833,489.6217.6 %5.0954.12229.6375.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,734.70309.5793.5 %5.0725.9637.0894.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,473.734,011.00-15.5 %0.0897.10550.9938.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ43,594.512,343.0094.6 %5.01,110.03669.4139.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,479.541,172.0052.7 %5.0592.8578.3886.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,864.264,545.00-17.6 %0.01,011.20260.7774.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,163.921,278.7759.6 %5.0706.95166.1176.5 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,778.524,917.4214.9 %5.01,239.39298.2775.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,642.993,874.0016.6 %5.0973.16574.2941.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,868.737,605.00-10.7 %0.01,315.452.8599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 126,366.3918,008.0031.7 %5.01,861.78271.0085.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 28,606.0111,648.40-35.4 %0.01,771.231,232.1530.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 333,351.9411,095.9866.7 %5.01,557.66477.0769.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,531.342,173.8014.1 %5.0253.00251.650.5 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ75,351.2363,218.9816.1 %5.01,675.001,158.2430.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ43,107.50305.0099.3 %5.01,029.84750.0027.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ24,684.7113,720.0044.4 %5.0968.88532.2945.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ79,268.351,688.4997.9 %5.0948.22715.6624.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์24,268.5814,848.5638.8 %5.0877.23657.2925.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ6,679.0511,500.00-72.2 %0.02,524.411,790.6729.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,455.512,172.0037.1 %5.0859.07319.0462.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,129.62691.0077.9 %5.0451.1815.6596.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ47,539.4222,795.2852.0 %5.05,119.941,037.4079.7 %5.0
รวม 701,106 351,388 49.88 % 79,865 24,937 68.78 %