จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,692.29499.0081.5 %5.0380.79130.5165.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ25,408.5612,839.1049.5 %5.0159.85187.83-17.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,103.321,212.0060.9 %5.0494.88149.5169.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,185.321.00100.0 %5.0570.9534.2094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ8,128.812,637.1267.6 %5.01,673.88538.2367.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,104.14959.0081.2 %5.0212.8081.9261.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,843.25461.0088.0 %5.0239.8861.8874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,369.49331.0090.2 %5.0356.1446.7286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,401.17607.0082.2 %5.0231.1062.9272.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,611.17355.0090.2 %5.0177.9662.5364.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,270.671,481.5365.3 %5.0894.23601.1432.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,485.021,360.0061.0 %5.0780.13338.8856.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,186.601,092.0065.7 %5.0608.99342.6343.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,234.38598.5081.5 %5.0589.97267.1554.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,702.692,836.0039.7 %5.01,179.47999.8415.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ7,791.413,877.4650.2 %5.01,705.811,174.4231.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,408.281,081.0068.3 %5.0666.03681.20-2.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,215.052,547.1439.6 %5.0856.19153.8082.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ8,132.357,814.613.9 %1.51,673.88165.6490.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,577.771,695.0052.6 %5.0685.0566.5090.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,301.666,689.22-102.6 %0.0608.9937.3793.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,983.72687.0077.0 %5.0494.89124.5974.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,332.021,851.0044.4 %5.0628.00174.6072.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,506.182,210.2859.9 %5.01,502.742,141.62-42.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,202.971,129.0084.3 %5.0989.31576.2341.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ4,847.642,109.0056.5 %5.0647.02274.1057.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ16,527.0513,113.6020.7 %5.01,883.0657.3197.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,844.851,261.0055.7 %5.0475.87393.0817.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,871.183,092.0020.1 %5.0799.15538.8532.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,912.002,037.0047.9 %5.0818.16112.1386.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,123.681,566.7349.8 %5.0818.16108.0786.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,278.412,356.5028.1 %5.0570.95152.0073.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,524.561,685.0085.4 %5.0659.07460.1630.2 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 38,977.0534,164.1412.3 %5.0748.71547.4426.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,590.58825.0068.2 %5.0380.7981.7078.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,061.451,701.3044.4 %5.0494.8999.6679.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,805.84733.0073.9 %5.0418.830.9599.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,250.533,598.5631.5 %5.0796.59473.8840.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ5,007.721,059.0078.9 %5.0628.0062.2990.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,323.913,115.0028.0 %5.0856.19215.6574.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ82,994.2817,536.0078.9 %5.01,443.61844.0941.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ9,609.622,562.7573.3 %5.0310.73163.5047.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ101,221.7956,312.0044.4 %5.0742.45936.33-26.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน46,871.295,280.0088.7 %5.0563.67866.30-53.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,914.8814,500.92-21.7 %0.01,432.862,316.10-61.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,810.102,218.0041.8 %5.0589.96451.6423.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,806.87865.0069.2 %5.0418.85411.771.7 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,254.6412,357.5128.4 %5.04,521.171,931.8957.3 %5.0
รวม 518,608 240,900 53.55 % 39,381 20,701 47.43 %