จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,469.83509.0079.4 %5.0366.740.9599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู13,588.0212,166.0010.5 %5.0187.53104.5244.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู1,947.131,615.0017.1 %5.0499.85388.5522.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,021.051,997.5033.9 %5.0594.930.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,620.806,335.004.3 %2.01,460.67458.3368.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,173.571,377.0067.0 %5.0255.6053.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,754.41467.0087.6 %5.0277.1668.9775.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,672.56430.0088.3 %5.0280.5468.6275.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,829.91336.0091.2 %5.0268.4976.8271.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,640.43205.0094.4 %5.0237.2420.3491.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,690.62386.0089.5 %5.0344.60133.2461.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,857.112,249.0041.7 %5.0956.24925.993.2 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,919.562,432.0038.0 %5.0937.22463.7450.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,560.151,097.0069.2 %5.0556.90247.9655.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,014.39772.2074.4 %5.0594.93199.5066.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,281.792,334.0028.9 %5.0709.03428.0439.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,207.691,704.0046.9 %5.0772.61564.4926.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,414.252,980.0032.5 %5.01,184.43674.5043.1 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,200.981,527.8763.6 %5.01,051.32190.0081.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,821.5410,135.1314.3 %5.02,154.25280.5387.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,093.052,102.0032.0 %5.0632.97387.8038.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,547.41297.1280.8 %5.047.5424.8447.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,177.66900.0071.7 %5.0671.001.0099.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,687.36723.0073.1 %5.0461.82187.0759.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,219.252,462.0023.5 %5.0671.0049.8892.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,798.8261,805.87-1,187.9 %0.01,355.571,808.64-33.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู4,729.466,565.00-38.8 %0.01,317.54521.3960.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู11,127.532,295.0079.4 %5.0981.83160.2883.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู8,410.8612,657.02-50.5 %0.02,534.5777.9596.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,417.981,435.0086.2 %5.0556.90787.42-41.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,544.193,287.007.3 %3.5690.01380.4144.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,637.793,416.006.1 %3.0861.16953.92-10.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,406.721,920.0056.4 %5.0572.67311.7945.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,800.182,961.00-5.7 %0.0480.8462.5687.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู30,818.332,100.0093.2 %5.0626.04284.9854.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�46,704.9029,048.7137.8 %5.0819.98874.00-6.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,517.28860.0065.8 %5.0385.7677.9479.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,174.4711,409.00-259.4 %0.0476.3856.4388.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,778.37781.0071.9 %5.0499.85217.9056.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,368.682,871.0034.3 %5.0747.06445.5440.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,114.411,561.0049.9 %5.0632.97287.5754.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,353.103,043.059.2 %4.5709.03430.3039.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 49,451.1917,288.0065.0 %5.01,095.58413.1262.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 287,169.2014,506.0383.4 %5.01,072.83547.7148.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,525.233,060.24-21.2 %0.0310.12285.008.1 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู37,948.5623,316.0038.6 %5.0896.83382.8557.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง78,543.951,233.0098.4 %5.0639.67427.8433.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,146.1413,023.00-82.2 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,356.791,797.0046.5 %5.0651.98391.1940.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,648.20833.0068.5 %5.0423.79277.0734.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู16,383.518,595.0047.5 %5.04,062.314,153.33-2.2 %0.0
รวม 541,286 289,206 46.57 % 41,157 20,788 49.49 %