จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,326.091,613.6051.5 %5.02,089.5684.4196.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,934.378,821.37-27.2 %0.01,280.05392.8469.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,674.98937.0074.5 %5.0576.46140.8575.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น28,258.8221,755.2223.0 %5.0166.0793.9143.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,932.935,260.7024.1 %5.052.6262.41-18.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 113,528.9441,211.0063.7 %5.01,887.56760.6859.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,288.8015,159.00-186.6 %0.01,603.33323.0179.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,250.620.00100.0 %5.0823.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น20,337.1719,577.003.7 %1.55,180.511,575.2069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,884.551,584.0067.6 %5.0429.81103.6175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,901.291,455.0070.3 %5.0314.47112.0564.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,465.57553.0087.6 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,719.18397.0091.6 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,537.93390.0091.4 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,488.611,131.0074.8 %5.0490.45102.5579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,408.92280.0093.6 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,740.451,167.0075.4 %5.0340.3985.5074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,437.03663.0085.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,144.13554.0086.6 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,755.361,270.0073.3 %5.0371.8452.8585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,783.901,020.0078.7 %5.0460.3294.0179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,426.64431.0090.3 %5.0350.467.2097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,473.39610.0086.4 %5.0411.297.2098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,443.45499.0088.8 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,111.80452.0089.0 %5.0333.7581.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,023.43379.0090.6 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,046.23371.0090.8 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,066.27462.0088.6 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,092.55355.0091.3 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,880.743,675.265.3 %2.51,070.88688.6635.7 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,597.44604.0076.7 %5.0428.08142.4066.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,676.51691.0074.2 %5.0467.6187.6581.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,550.72512.0079.9 %5.0414.30156.0162.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,633.771,051.0060.1 %5.0531.58140.9773.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,216.432,316.0028.0 %5.0671.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,744.0629,271.00-517.0 %0.01,451.20609.9058.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,672.841,895.0048.4 %5.01,740.54303.9482.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,910.652,678.0031.5 %5.01,189.121,066.1610.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 624,802.5346,865.00-89.0 %0.09,963.724,042.4059.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,070.861,246.0059.4 %5.0747.610.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,295.313,382.0063.6 %5.03,314.771,565.7252.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,163.834,230.9218.1 %5.01,603.332,573.36-60.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 520,585.6419,941.403.1 %1.52,784.961,834.7834.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,924.3015,181.0043.6 %5.0972.54309.1068.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,272.095,489.08-28.5 %0.01,987.24422.5478.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,835.285,262.2223.0 %5.02,287.901,136.2450.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,581.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,318.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,765.362,831.0024.8 %5.01,375.72464.3066.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น324,540.88259,081.0020.2 %5.01,929.92778.0059.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,051.6017,831.39-48.0 %0.03,847.213,553.907.6 %3.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,471.869,145.3544.5 %5.02,501.05200.4592.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,487.913,458.0069.9 %5.01,032.8516.1398.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,253.967,635.01-79.5 %0.01,533.58294.5080.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,389.1810,705.7413.6 %5.04,644.871,182.2974.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 45,800.6714,688.06-153.2 %0.02,263.561,359.8239.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,789.743,040.5661.0 %5.03,058.921,584.8348.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,048.6513,111.0037.7 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,575.29765.0051.4 %5.071.0046.9333.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,371.561,579.0053.2 %5.0880.72109.5487.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,217.261,798.0044.1 %5.0804.65364.9854.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,945.884,648.65-17.8 %0.01,108.91523.8852.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,314.4439,072.00-369.9 %0.02,192.822,542.45-15.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,909.059,603.00-62.5 %0.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น10,761.1820,953.00-94.7 %0.02,249.93112.6895.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น7,481.282,755.0063.2 %5.02,516.093,908.75-55.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,241.092,324.0028.3 %5.0804.65380.9552.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,814.892,892.0024.2 %5.01,051.86112.6789.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,543.587,313.71-61.0 %0.01,318.09462.7264.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,039.344,432.7112.0 %5.01,224.95820.6733.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,201.954,776.00-49.2 %0.012,036.49161.2098.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,594.373,563.0077.2 %5.0803.98321.9560.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,476.1713,680.0021.7 %5.0541.05245.0954.7 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 40,627.356,192.0084.8 %5.0969.18250.4174.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 49,553.847,986.9116.4 %5.03,203.001,646.2348.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,739.241,339.0051.1 %5.0614.4966.3589.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น26,415.5519,929.0024.6 %5.01,840.61156.5191.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,468.242,715.0021.7 %5.0918.75309.1366.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)8,571.023,809.0055.6 %5.01,850.53363.1080.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,839.072,312.0039.8 %5.01,070.88374.9365.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,674.763,925.0016.0 %5.01,741.84253.2985.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,295.875,177.11-20.5 %0.01,184.97562.6352.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น24,855.787,688.3569.1 %5.0104,742.93447.7199.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 140,627.6319,747.0051.4 %5.01,003.24769.5023.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 29,585.8314,607.21-52.4 %0.0734.99821.78-11.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 350,509.1312,845.3774.6 %5.01,485.05597.5559.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 441,956.0513,591.8967.6 %5.01,687.37768.8654.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 587,259.1113,101.0085.0 %5.01,632.7713,896.27-751.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)26,138.299,073.9265.3 %5.02,568.391,411.6845.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,345.1521,300.00-235.7 %0.0414.30741.00-78.9 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น40,081.5012,840.0068.0 %5.0378.48376.170.6 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่49,857.8516,664.0066.6 %5.0942.20732.4922.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล36,034.6722,112.0038.6 %5.01,008.30584.7242.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น87,064.17108,660.00-24.8 %0.01,946.241,080.8644.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบ20,960.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ889.14ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น30,250.7421,904.7027.6 %5.0975.96892.508.6 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบ17,156.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ853.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบ28,824.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,906.7629,247.00-228.4 %0.02,570.601,122.4156.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น26,148.6854,481.49-108.4 %0.03,534.301,793.0649.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น40,375.8536,742.009.0 %4.5906.74338.2262.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,217.26701.8878.2 %5.01,116.33202.8381.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น125,966.3072,929.0042.1 %5.02,159.78378.0782.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,670.393,400.007.4 %3.5994.81780.4921.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,396.237,621.00-41.2 %0.02,134.43209.9590.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,683.731,261.0053.0 %5.01,359.7157.9695.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,207.401,840.0042.6 %5.0804.65297.2563.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 472,779.4593,988.24-29.1 %0.031,641.862,730.0091.4 %5.0
รวม 1,852,256 1,384,063 25.28 % 282,852 74,083 73.81 %